Teksti suurus:

Koduõppe kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 27

Koduõppe kord

Vastu võetud 21.12.2007 nr 83

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 20 alusel.

§ 1. Koduõppe korraldamise alused

(1) Koduõppena käsitletakse käesoleva määruse tähenduses õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või õppetöö läbiviimise korraldamist lapsevanema (eeskostja, hooldaja) poolt.

(2) Õpilasele, kelle tervislikust seisundist (edaspidi koduõpe tervislikel põhjustel) tulenevad hariduslikud erivajadused ei võimalda tal osaleda kooli ruumides toimuvas õppetöös, loob õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus võimalused põhihariduse omandamiseks väljaspool kooli (kodus, päevakeskuses vms) õppides.

(3) Põhiharidust omandav õpilane, kellele vanem (eestkostja, hooldaja) soovib iseseisvalt korraldada õppetööd (edaspidi koduõpe vanema soovil), võidakse vanema vastava kirjaliku taotluse alusel vabastada vastavalt kooli päevakavale ja õppekorraldusele toimuvast õppe- ja kasvatustegevusest.

(4) Haiglates ravil viibivatele põhiharidust omandavatele õpilastele läbiviidavat koduõpet nimetatakse haiglaõppeks.

§ 2. Tervislikel põhjustel koduõppele määramine

(1) Koduõppele tervislikel põhjustel on õigus põhiharidust omandaval õpilasel, kellel on raske funktsioonihäire või haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle lähimas elukohajärgses koolis puuduvad võimalused ja tingimused õppetöö läbiviimiseks õpilase erivajadustest lähtuvalt.

(2) Otsuse tervislikust seisundist tulenevalt õpilase koduõppele määramiseks teeb lapsevanema taotlusel eriarsti või perearsti soovituse alusel nõustamiskomisjon.

(3) Tervislikel põhjustel koduõppele määramiseks esitab vanem (eeskostja, hooldaja) nõustamiskomisjonile:
1) avalduse;
2) koopia lapse isikut tõendavast dokumendist;
3) arsti kirjaliku otsuse, milles on ära toodud koduõppele määramise põhjus ja soovitused, mida tuleb õppetöö läbiviimisel arvestada;
4) kooli poolt koostatud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi või iseloomustuse;
5) klassitunnistuse koos väljavõttega veerandi kestel saadud hinnetest või väljavõtte õpilasraamatust.

(4) Nõustamiskomisjon võib koduõpet määrata kuni kolmeks aastaks, mille järel vaadatakse üle koduõppe pikendamise vajadus. Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit. Lühema perioodi puhul rakendatakse õpilasele individuaalset õppekava.

(5) Haiglas viibimise järgselt võib raviarst määrata vanema (eeskostja, hooldaja) nõusolekul õpilase järelravi ajaks koduõppele kuni õppeaasta lõpuni.

(6) Õpilase koduõppele viimine ja talle individuaalse õppekava rakendamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3. Tervislikel põhjustel koduõppe korraldamine

(1) Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab kool, mille nimekirja õpilane on kantud.

(2) Koduõppel õppivale õpilasele koostab kool koostöös lapsevanemaga tema võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, lähtudes raviarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning temale kohaldatavas riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest. Õppekava koostamise ja õppetöö läbiviimise eest vastutab koduõpet läbiviiv õpetaja.

(3) Koduõppel õppivale õpilasele viiakse kooli poolt juhendatud õppetegevust läbi vähemalt 8 õppetunni ulatuses nädalas.

§ 4. Tervislikel põhjustel koduõppel oleva õpilase hindamine

(1) Koduõppel õppiva õpilase teadmiste hindamine toimub vastavalt individuaalses õppekavas sätestatule, kuid kokkuvõttev hindamine toimub vähemalt üks kord poolaastas.

(2) Kool seab õpilasele sisse päeviku, kuhu õpetajad märgivad õpingu toimumise kuupäeva, tundide arvu, sisu ja koduülesanded, hinded või sõnalised hinnangud.

(3) Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.

§ 5. Vanema soovil koduõppele määramine

(1) Põhiharidust omandavat õpilast võib õpetada vanema soovil koduõppes.

(2) Lapse koduõppele viimine vanema soovil toimub üldjuhul õppeaasta või poolaasta alguses.

(3) Lapse koduõppele viimiseks pöördub vanem avaldusega kooli direktori poole hiljemalt 20. augustiks (õppeaasta II poolaasta alguses koduõppele viimiseks – hiljemalt 20. detsembriks). Avalduses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

(4) Otsuse koduõppele viimise kohta teeb kooli õppenõukogu.

§ 6. Vanema soovil koduõppe korraldamine

(1) Vanema soovil toimuvat koduõpet korraldab, finantseerib ja vastutab õpitulemuste eest lapsevanem. Õppekava läbimiseks vajalikud õppevahendid saab õpilane õigusaktides sätestatud ulatuses koolist.

(2) Koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik koostöös kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse õppekava.

§ 7. Vanema soovil koduõppel õppiva õpilase hindamine

(1) Koduõppel õppiva õpilase teadmiste hindamine toimub vastavalt individuaalses õppekavas sätestatule, kuid kokkuvõttev hindamine toimub vähemalt üks kord poolaastas. Koduõppel õppiva õpilase õpitulemusi kontrollivad ja hindavad vastava klassi õpetajad.

(2) Koduõpet läbiviiv isik võib viibida õpilase teadmiste ja oskuste koolipoolse kontrollimise juures.

(3) Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse.

§ 8. Vanema soovil toimuva koduõppe katkestamine

Koolil on õppenõukogu otsusega õigus katkestada koduõpe ja nõuda koolikohustuse täitmist koolis, kui õpilase koduõppes omandatud teadmised ja oskused ei vasta individuaalses õppekavas sätestatud nõuetele.

§ 9. Haiglaõppe korraldamine

(1) Haiglaõpet korraldatakse haiglaravil olevatele koolikohustuslikele lastele.

(2) Haiglaõpet korraldab koostöös haiglaga kohalik omavalitsus, mille territooriumil haigla asub. Kohalik omavalitsus määrab kooli(d), mille õpetajad viivad läbi haiglaõpet.

(3) Haiglas viibivale õpilasele võimaldatakse õpet alates esimesest haiglapäevast. Õppetöö läbiviimisel ja individuaalse õppekava koostamisel lähtutakse õpilase tervislikust seisundist. Õpetaja kooskõlastab õppetöö korralduse raviarstiga ja õppetöö sisu õpilase kodukooliga.

(4) Õpetaja ülesanne on toetada õpilase õpimotivatsiooni ja juhendada tema õppimist.

(5) Õpetamise kohta peavad õpetajad päevikut, kuhu märgitakse õpilaste isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kool ja klass), haiglas viibimise aeg, konsultatsioonide toimumise kuupäevad, sisu, hinnangud ja hinded.

(6) Õpilase lahkumisel haiglast teavitab haiglaõppe õpetaja kirjalikus vormis õpilase kodukooli haiglas läbiviidud õpingute sisust, õpilasele antud sõnalistest hinnangutest ja hinnetest ning annab soovitusi õppetöö edasiseks korraldamiseks.

§ 10. Rakendussäte

Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud otsus tervislikel põhjustel koduõppele määramise kohta kehtib määruse § 2 alusel nõustamiskomisjoni poolt tehtud uue otsuseni, aga mitte kauem kui 1. septembrini 2008.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 18. juuli 2000. a määrus nr 24 «Koduõppe kord» (RTL 2000, 84, 1234; 2006, 74, 1360) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Sirje JÕGISTE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json