Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 267 “Riigikantselei põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 “Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 73, 450

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 267 “Riigikantselei põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruse nr 247 “Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 263

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 11 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruses nr 267 «Riigikantselei põhimäärus» (RT I 2006, 60, 449) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) Riigi Teataja väljaandmine.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

«§ 61. Riigikantselei ülesanded Riigi Teataja väljaandmisel

Riigikantselei tagab Riigi Teataja usaldusväärsuse, kättesaadavuse ja kasutamise mugavuse.»;

3) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Riigikantselei korraldab riigi ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid.»;

4) paragrahvi 12 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ning Teadus- ja Arendusnõukogu sekretariaadi»;

5) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse teise lausega:

«Protokolliosakonna juhatajaks nimetab riigisekretär kooskõlastatult Välisministeeriumi kantsleriga Välisministeeriumi ametniku, kelle teenistussuhe Välisministeeriumiga peatub protokolliosakonna juhatajana töötamise ajaks.»

6) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 7 ja lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Strateegiabüroo tagab § 3 punktides 1 ja 9 sätestatud ülesannete täitmise.»;

8) paragrahvi 17 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Riigi Teataja osakond tagab §-s 61 sätestatud ülesannete täitmise.»;

9) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 6 ja lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
«7) protokolliosakond.»;

11) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Protokolliosakond tagab peaministri protokollialase teenindamise ja Riigikantselei protokollitöö korraldamise.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2005. a määruses nr 247 «Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus» (RT I 2005, 52, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 5. TANi teenindamine

TANi tehnilise teenindamise tagab Riigikantselei.»;

2) paragrahvi 6 lõigetes 2, 5 ja 7, § 8 lõikes 2 ning § 9 lõikes 3 asendatakse sõnad «TANi sekretariaat» ja «TANi sekretariaadi juhataja» sõnaga «Riigikantselei» vastavas käändes.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json