Teksti suurus:

Patareide ja akude märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 29

Patareide ja akude märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 21.12.2007 nr 64

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 1 nimetatud patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetes ning mootorsõidukites olevate patareide ja akude märgistamise nõuded.

§ 2. Lahuskogumisele osutav märgis

(1) Tootja kannab turule lastavale patareile, akule või patareikogumile lahuskogumisele osutava märgise.

(2) Lahuskogumisele osutav märgis kujutab ratastega jäätmemahutit, mis on läbi kriipsutatud ristiga ning vastab käesoleva määruse lisas esitatud joonisele. Lahuskogumise märgis peab katma patarei, aku või patareikogumi suurima külje pinnast 3% või silindrilise patarei, aku või patareikogumi poolest välispinnast 1,5%. Lahuskogumise märgise suurus ei tohi ületada 5×5 cm.

§ 3. Keemiline sümbol

(1) Tootja kannab turule lastavale patareile, akule ja nööpelemendile:
1) sümboli Hg, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat;
2) sümboli Cd, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,002% kaadmiumi;
3) sümboli Pb, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,004% pliid.

(2) Lõikes 1 nimetatud sümbol kantakse lahuskogumisele osutava märgise alla. Sümboli kõrgus peab olema vähemalt üks neljandik lahuskogumisele osutava märgise kõrgusest.

§ 4. Patarei ja aku mahtuvuse andmed

Tootja kannab turule lastavale kantavale patareile ja akule ning mootorsõiduki patareile ja akule andmed selle mahtuvuse kohta.

§ 5. Muud märgistamise nõuded

(1) Turule lastavale patareile, akule või patareikogumile kantavad § 2 lõikes 1, § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud andmed peavad olema nähtavad, selgelt loetavad ning kustumatud kuni patarei, aku või patareikogumi muutumiseni jäätmeks.

(2) Kui patarei, aku või patareikogumi suuruse tõttu on lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol väiksemad kui 0,5×0,5 cm, siis ei pea patareid, akut või patareikogumit märgistama. Lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol tuleb kanda patarei või aku või patareikogumi pakendile. Märgise ja sümboli mõõtmed on sel juhul vähemalt 1×1 cm.

§ 6. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 26. septembril 2008. a.

(2) Määruse § 4 jõustub 26. septembril 2009. a.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, lk 1–14).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 64
«Patareide ja akude märgistamise viis ja kord»

lisa

Lahuskogumise märgis

/otsingu_soovitused.json