Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2014, 3

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 17 „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 24.04.2014 nr 56

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 263 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruses nr 17 „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asuvad allikad ja karstilehtrid on kantud keskkonnaregistrisse.2”;

2) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala digitaalkaardiga ning allikate ja karstilehtrite ning kaitsmata põhjaveega alade asukohaandmetega saab tutvuda maainfosüsteemis (www.maaamet.ee) ja keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee).”;

3) lisas 1 esitatud kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga (lisatud);

4) lisad 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json