Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2015, 1

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” muutmine

Vastu võetud 24.04.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määruses nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” (RTL 2007, 9, 140) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Reguleerimisala”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestab olmejäätmete sortimise korra, sorditud jäätmete liigitamise alused ning olmejäätmete sortimise korralduse, et suurendada taaskasutatavate, eelkõige korduskasutuseks ettevalmistatavate ja ringlusse võetavate olmejäätmete kogust, saavutada jäätmeseaduse § 1363 punktis 1 nimetatud sihtarvude täitmine ja vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete, sealhulgas biolagunevate jäätmete kogust.”;

3) paragrahv 1 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) olmejäätmete ladestamiseelset töötlemist.”;

4) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Jäätmete ladestamiseelne töötlemine on jäätmete mehaaniline, termiline või bioloogiline mõjutamine (nt põletamine, mehaanilis-bioloogiline töötlemine), kaasa arvatud jäätmete tekkekohas sortimine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada ladestatavate jäätmete kogust.”;

6) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

„Olmejäätmeid ning nende sortimise tulemusena tekkinud jäätmeid liigitatakse vastavuses Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” kehtestatud jäätmenimistuga (edaspidi jäätmenimistu), eelkõige kooskõlas selle jaotisega 20 „Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed”, alajaotisega 15 01 pakendi osas, mis vastab jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele ning alajaotisega 19 12 „Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed”.”;

7) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele:
1) paber ja kartong (20 01 01);
2) plastid (20 01 39);
3) metallid (20 01 40);
4) klaas (20 01 02);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8) pakendid (15 01), sealhulgas paber- ja kartongpakendid (15 01 01), plastpakendid (15 01 02), puitpakendid (15 01 03), metallpakendid (15 01 04), komposiitpakendid (15 01 05), klaaspakendid (15 01 07), tekstiilpakendid (15 01 09) ja muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
9) puit (20 01 38);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) käesolevas lõikes nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.”;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi segada teiste jäätmete ega muude materjalidega, millel on liigiti kogutud jäätmetest erinevad omadused.”;

9) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 1 nimetatud korraldus võib hõlmata järgmisi sortimis- ja kogumisviise kas ühekaupa või kompleksselt:
1) tekkekohas sortimine ja liigiti kogumine ühildatuna kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoga vastavalt jäätmeseaduse § 66 lõikele 2;
2) tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete kokku korjamine jäätmejaamades, avalikes jäätmete kokkukandepunktides või eri jäätmeliikide jaoks ettenähtud mahutites;
3) tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmete regulaarne kokku korjamine tekkekohtade läheduses eri jäätmeliikide kogumiseks ja vedamiseks ettenähtud veokitega (nn kogumisringid).

(12) Vastavalt jäätmeseaduse § 31 lõikele 3 peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud jäätmete ning punktis 8 nimetatud ja jäätmekoodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 ning 15 01 07 määratud pakendijäätmete liigiti kogumise.”;

10) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud jäätmeliikide sortimise ja liigiti kogumise tähtajad jäätmeliikide kaupa määrab kohaliku omavalitsuse üksus oma jäätmehoolduseeskirjaga vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavale kooskõlas jäätmeseaduse § 42 lõike 2 punktis 2 ja § 71 lõike 2 punktis 11 sätestatuga.

(3) Olmejäätmete sortimist ja liigiti kogumist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus ise või koostöös taaskasutusorganisatsioonidega pakendiseaduse § 101 mõistes, tootjate ühendustega jäätmeseaduse § 23 lõike 3 mõistes ning teiste jäätmekäitlejatega, kes koguvad või taaskasutavad määruse § 3 lõikes 2 loetletud jäätmeid.”;

11) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud korraldus peab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tagama 2020. a 1. jaanuariks jäätmeseaduse § 1363 lõikes 1 nimetatud jäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise.”;

12) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Olmejäätmete kokku korjamine jäätmejaamas

(1) Jäätmejaam on üldjuhul detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid.

(2) Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–5 ja 9, 11 ja 13 nimetatud olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt.

(3) Jäätmejaama avalikuks kasutamiseks lahtiolekuajad peavad tagama elanikkonnale võimaluse sorditud ja liigiti kogutud jäätmed sobival ajal üle anda vähemalt kolm korda nädalas, sealhulgas ühel puhkepäeval, kokku 24 tunni jooksul.”;

13) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jäätmejaama tehniline varustatus peab tagama käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1–5, 7, 9–11 ja 13 nimetatud olmejäätmeliikide vastuvõtmise elanikkonnalt.”;

14) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on koostöös muude määruse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutega korraldanud oma haldusterritooriumil § 3 lõikes 2 nimetatud olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise, mis on võimaldanud oluliselt vähendada nende jäätmete osakaalu ülejäänud segaolmejäätmete koostises ning suurendada taaskasutamisele suunatavate jäätmete koguseid ning segaolmejäätmed on läbinud käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud töötlemise, loetakse tekkekohas sortimisest ja liigiti kogumisest ülejäänud jäätmed töödelduks, s.t. kõrvaldamiseks ettevalmistatuks jäätmeseaduse § 16 lõike 2 mõistes ning neile ei rakendu jäätmeseaduse § 35 lõikes 1 ja § 36 lõikes 2 kehtestatud prügilasse ladestamise keeld.”;

15) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud olmejäätmete järelsortimine

Tekkekohas sorditud ja liigiti kogutud jäätmed suunatakse järelsortimisele kui:
1) väljanopitud ja taaskasutamisele suunatavate jäätmete koostis ja omadused ei rahulda konkreetsetele taaskasutustegevustele esitatavaid nõudeid (näiteks, jäätmed on olulisel määral risustatud muude jäätmete, ainete ja materjalidega, või kogutud segapakendist tuleb lahutada eraldi ringlussevõttu suunatavad materjalid);
2) sorditud jäätmed on kogumise ja veo käigus segunenud omavahel või segatud ja risustatud muude jäätmete, ainete ja materjalidega.”;

16) paragrahvid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

17) määrust täiendatakse §-ga 9 järgmises sõnastuses:

§ 9. Rakendussätted

(1) Käesoleva määruse § 41 lõige 3 ei kohaldata kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest.

(2) Käesolev määruse § 41 lõige 3 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.”;

18) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Komisjoni otsus 2011/753/EL, millega kehtestatakse eeskirjad ja arvutusmeetodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmise kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2011, lk 11–16).”.

§ 2.  Rakendussäte

Käesolev määruse § 1 punkt 13 jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json