Teksti suurus:

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2015, 2

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 23.04.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15.veebruari 2011. a määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse arv „8” arvuga „9”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) I grupp – päästeteenistujad, kes teevad õppetöö või päästetöö käigus suitsu- või keemiasukeldumist, demineerimistöid või päästetöid veekogudelt, kandes kaitsevahendeid ja -riietust, ning kasutavad raadio- või teisi sidevahendeid;
2) II grupp – päästeteenistujad, kes päästetöö tegemiseks või korraldamiseks või õppetöö käigus sõidavad sündmuskohale, kasutavad raadio- või teisi sidevahendeid ning töötavad üle poole tööajast arvutiga, kuid ei võta osa punktis 1 loetletud töödest;”;

3) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. I ja II grupi päästeteenistujatele pandud kohustuste täitmist takistavad tervisehäired

I ja II grupi päästeteenistujatele pandud kohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vahetustega töö ning öötöö, mis häirib organismi tavapärast ööpäevast füsioloogilist rütmi;”;

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kõrge ja madal temperatuur, kiire temperatuuri vaheldumine;”;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) binokulaarne nägemine ehk nägemisteravus kahe silmaga koos vaadates peab olema korrigeerituna kõige vähem 0,6 ühes silmas, korrigeerimata kahe silmaga koos vaadates kõige vähem 0,2. Kui korrigeerimiseks kasutatakse kontaktläätsesid, ei tohi eelneva kuue kuu jooksul esineda kontaktläätsede kasutamisel probleeme;”;

7) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktidega 3–5 järgmises sõnastuses:

„3) vaateväli ei tohi aheneda alla 120 kraadi horisontaalselt mõlemalt poolt või alla 140 kraadi, kui esinevad ka teised vaatevälja häired, kui vaatevälja piiratus alla sätestatud nõuete on väsitavaks teguriks;
4) halvemini nägeva silma korrigeerimata nägemisteravus peab olema kõige vähem 0,3;
5) päästeteenistujal on lubatud kanda kontaktläätsesid ja prille.”;

8) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vahetustega töö ning öötöö, mis häirib organismi tavapärast ööpäevast füsioloogilist rütmi;”;

10) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) sundasendid ja koormus luu-lihaskonnale;
8) nägemiselundkonna pinge.”;

11) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelneval tervisekontrollil ei tohi kuulmine olla nõrgem kui 20 dB sagedusel 500–2000 Hz ning 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz;”;

12) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) perioodilisel tervisekontrollil ei tohi parema kuulmisega kõrvas kuulmine olla nõrgem kui 30 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedusel 3000–4000 Hz ning halvema kuulmisega kõrvas 40 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 60 dB sagedusel 3000–4000 Hz.”;

13) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Päästeteenistuja perioodilist tervisekontrolli tehakse kuni 40-aastaste puhul kõige harvem üks kord kolme aasta jooksul, 40–50-aastaste puhul kõige harvem üks kord kahe aasta jooksul, üle 50-aastaste puhul kõige harvem üks kord ühe aasta jooksul.”;

15) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tervisekontrolli viib läbi töötervishoiuarst kaasates vajadusel muu tervishoiuteenuse osutaja.”;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Tervisekontrolli läbiviimiseks sõlmitakse Päästeameti ja tegevusluba omava töötervishoiuasutuse või töötervishoiuarsti vahel leping.”;

17) paragrahvi 18 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Tervisekontrolli läbiviimisel tehakse järgmised laboratoorsed ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:
1) uriini analüüs mikroalbuminuuriale ja suhkru sisaldusele;
2) vereanalüüsid, sealhulgas kliinilise vere, veresuhkru, lipiidide ainevahetuse-kolesterooli, HDL-i, LDL-i, triglütseriidi analüüs;
3) spirograafia;
4) kopsude röntgenülesvõte;
5) koormuskardiogramm I ja II grupi päästeteenistujaks õppima asujal ning täiendavalt üle 40 aasta vanusel I gruppi kuuluval päästeteenistujal;
6) kuulmise audiomeetriline kontroll.”;

19) paragrahvi 18 lõigetes 9 ja 10 asendatakse arv „1” arvuga „2”;

20) paragrahvi 18 lõikes 11 asendatakse arv „2” arvuga „3”;

21) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Määruses ettenähtud päästeteenistuja tervisekontrolli kulud tasub päästeteenistuja tervisekontrolli suunanud asutus. Eelneva tervisekontrolli kulud kannab päästeteenistuja ja need hüvitatakse talle kuludokumentide esitamisel ühe kuu jooksul pärast teenistusse asumist.”;

22) paragrahvi 19 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „vahetu ülemuse” sõnadega „või töökeskkonnaspetsialisti”;

23) määrust täiendatakse uue lisaga 1, mis on käesoleva määruse lisa 1 (lisatud) ning lisad 1 ja 2 loetakse määruse lisadeks 2 ja 3 ning kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Päästeteenistujale pandud kohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu

Lisa 2 Tervisekontrolli kaart

Lisa 3 Tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json