Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2015, 4

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 24.04.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Toetuse saaja või partner peab abikõlblikud kulud tasuma hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui toetus makstakse välja käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel, peab väljamakse tegema hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkti 6 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Maksegraafiku alusel tehtavad maksed peavad olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või sellele järgneva viie aasta jooksul, aga mitte hiljem kui 2015. aasta 31. detsembril. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele liisingumaksete tasumist tõendavad dokumendid pärast makse tegemist, aga mitte hiljem kui käesoleva määruse § 10 lõikes 2 toodud tähtajal.”;

5) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtaegu ei kohaldata käesoleva määruse § 2 punktis 5 nimetatud väljamaksele, mis tehakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel. Kui väljamakse tehakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, tehakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud toimingud enne käesoleva määruse § 6 lõikes 10 toodud tähtaega.”.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json