Teksti suurus:

Hasartmängukorraldaja elektroonilises arvestus- ja kontrollisüsteemis registreeritavate andmete loetelu ja sisestamise kord ning elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga ühendamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2023, 14

Hasartmängukorraldaja elektroonilises arvestus- ja kontrollisüsteemis registreeritavate andmete loetelu ja sisestamise kord ning elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga ühendamise kord

Vastu võetud 19.06.2012 nr 26
RT I, 26.06.2012, 3
jõustumine 29.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2015RT I, 29.04.2015, 301.06.2015
05.12.2023RT I, 13.12.2023, 1016.12.2023

Määrus kehtestatakse hasartmänguseaduse § 36 lõike 5 ja § 58 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse hasartmängukorraldaja poolt elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemis (edaspidi arvestussüsteem) registreeritavate andmete loetelu ja andmete sisestamise kord, samuti arvestussüsteemi Maksu- ja Tolliameti elektroonilise hasartmängu aruandluse süsteemiga (edaspidi aruandlussüsteem) ühendamise kord, nende süsteemide vahelise andmevahetuse tingimused ja kord ning tehnilised nõuded ühendamise viisile.

§ 2.   Tehnilised nõuded

  (1) Arvestussüsteemi ja aruandlussüsteemi vaheline andmevahetus toimub infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu Maksu- ja Tolliametile osutatava talitlusteenusena. Hasartmängukorraldaja arvestussüsteemi liides aruandlussüsteemiga peab vastama X-tee nõuetele.

  (2) Hasartmängukorraldaja arvestussüsteem peab vastama Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022. a määruses nr 121 „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded” sätestatud turvaklassile K1T2S2 ning aruandlussüsteemi teenuste spetsifikatsioonile (edaspidi teenuste spetsifikatsioon), mis avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I, 13.12.2023, 10 - jõust. 16.12.2023]

  (3) Hasartmängukorraldaja arvestussüsteemis registreeritud andmetele peab aruandlussüsteemi kaudu olema ligipääs 400 päeva jooksul nende arvestussüsteemis registreerimisest arvates. Pärast nimetatud tähtaega võib hasartmängukorraldaja andmed arhiveerida. Arhiveeritud andmeid on hasartmängukorraldaja kohustatud säilitama viis aastat nende arvestussüsteemis registreerimisest arvates.

  (4) Kui hasartmängukorraldaja arvestussüsteemi ja aruandlussüsteemi otse ühendamine ei ole tehnilistel põhjustel otstarbekas, on hasartmängukorraldajal lubatud kasutada puhverandmebaasi. Puhverandmebaasi kasutamise põhjendus tuleb ära tuua käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud arvestussüsteemi struktuuri kirjelduses.

2. peatükk Süsteemide ühendamine 

§ 3.   Arvestussüsteemi aruandlussüsteemiga ühendamise eeldused

  (1) Hasartmängukorraldaja arvestussüsteemi aruandlussüsteemiga ühendamise eelduseks on:
  1) hasartmängukorraldaja liitumine X-teega talitlusteenuse osutamiseks;
  2) arvestussüsteemi ja aruandlussüsteemi omavahelise andmevahetuse edukas testimine;
  3) elektroonilise teenuse osutamise lepingu sõlmimine Maksu- ja Tolliametiga.

  (2) Mitteresidendist juriidilised isikud peavad X-teega liitumiseks omama Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi koodi.

§ 4.   Arvestussüsteemi testimine

  (1) Arvestussüsteemi testimiseks esitab hasartmängukorraldaja Maksu- ja Tolliametile taotluse, millele lisatakse arvestussüsteemi struktuuri kirjeldus. Arvestussüsteemi testimise taotlus esitatakse hiljemalt koos hasartmängu korraldusloa saamise taotlusega.

  (2) Maksu- ja Tolliamet annab taotluse esitajale testide läbiviimise aja teada viie tööpäeva jooksul nõuetekohase arvestussüsteemi testimise taotluse saamisest arvates.

  (3) Kui kahepoolse testimise käigus tuvastatakse, et arvestussüsteem ei vasta teenuste spetsifikatsioonile või esineb selle toimimises puudusi, mille parandamine ja korduv testimine pole kokkulepitud testimise perioodi jooksul võimalik, esitab hasartmängukorraldaja pärast nimetatud puuduste kõrvaldamist arvestussüsteemi testimiseks uue taotluse.

  (4) Kui kahepoolse testimise käigus tuvastatakse, et arvestussüsteem vastab teenuste spetsifikatsioonile ja toimib korrektselt, sõlmib Maksu- ja Tolliamet taotluse esitajaga elektroonilise teenuse osutamise lepingu.

§ 5.   Elektroonilise teenuse osutamise leping

  Elektroonilise teenuse osutamise lepinguga määratakse kindlaks vähemalt:
  1) arvestussüsteemi ja aruandlussüsteemi ühendamise kuupäev;
  2) osapoolte kontaktisikute andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post;
  3) kuupäevad ja kellaajad, mil on lubatud arvestussüsteemi tööde katkestamine regulaarsete hooldustööde tõttu;
  4) arvestussüsteemis planeeritust pikema või täiendava hooldustöö teostamisest teavitamise kord.

3. peatükk Registreeritavad andmed 

§ 6.   Üldnõuded registreeritavatele andmetele

  (1) Arvestussüsteemis registreeritakse üksnes reaalselt kasutusel olev mänguinventar.

  (2) Kõik arvestussüsteemis registreeritavad rahalised andmed tuleb esitada eurodes. Kui mängimisel kasutatakse teist valuutat, konverteerib hasartmängukorraldaja vastavad summad enne arvestussüsteemis registreerimist Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodeks.

  (3) Kõik arvestussüsteemis registreeritavad kellaajad peavad olema formaadis GMT +0:00.

  (4) Kui hasartmängukorraldaja kasutab käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud puhverandmebaasi, peab arvestussüsteem iga puhverandmebaasi tehtava kirje kohta salvestama ka kirje loomise ja muutmise kuupäevad. Nimetatud andmed peavad olema Maksu- ja Tolliametile kättesaadavad.

  (5) Andmeid, mille muutmine toob kaasa juba deklareeritud maksukohustuse muutmise, tohib muuta ainult koos muudatusdeklaratsiooni esitamisega.

  (6) Käesoleva määruse §-des 7–12 loetletud andmed loetakse hasartmängukorraldaja poolt Maksu- ja Tolliametile edastatuks, kui need on arvestussüsteemi kaudu Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks tehtud.

§ 7.   Mänguautomaadi kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga õnnemängu mänguautomaadi ja elektroonilise ruletilaua kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) identifikaator;
  2) seerianumber;
  3) mudeli number;
  4) valmistamise aeg;
  5) tootja nimi;
  6) asukoha aadress;
  7) kasutuse alguse aeg;
  8) kasutusõigust tõendava dokumendi ärakiri;
  9) sisestatud raha või seda asendavate vahendite, näiteks žetoonide või tšekkide koguväärtus;
  10) mängudes tehtud panuste kogusumma;
  11) mängudes saadud võitude kogusumma;
  12) mängitud mängude arv;
  13) kasutuse lõpu aeg.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–8 nimetatud andmed tuleb hasartmängukorraldajal Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks teha enne mänguautomaadil või elektroonilisel ruletilaual hasartmängude korraldamise alustamist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 9–13 nimetatud andmeid peab hasartmängukorraldaja arvestussüsteemis uuendama sellise sagedusega, et need kajastaksid õigesti vähemalt üle-eelmise kalendripäeva seisu. Kui mänguautomaat või elektrooniline ruletilaud asub Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval, tuleb hasartmängukorraldajal nimetatud andmeid uuendada sellise sagedusega, et need kajastaksid õigesti vähemalt seitsme kalendripäeva vanust seisu.

  (4) Enne osavusmängu mänguautomaadil hasartmängude alustamist on hasartmängukorraldaja kohustatud Maksu- ja Tolliametile edastama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 6 ja 7 nimetatud andmed. Kui osavusmängu mänguautomaat ei ole arvestussüsteemiga ühendatud, võib käesolevas lõikes nimetatud andmed Maksu- ja Tolliametile edastada muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi tarkvara kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga õnnemängu korraldamiseks kasutatava mänguautomaadi tarkvara kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) identifikaator;
  2) tarkvara nimi;
  3) versiooni number;
  4) tootja nimi;
  5) kasutusõiguse saamise aeg;
  6) kasutamise alguse aeg;
  7) kasutusõigust tõendava dokumendi ärakiri;
  8) hinnanud sõltumatu eksperdi hinnangu number;
  9) hinnanud sõltumatu eksperdi hinnangu väljastamise kuupäev;
  10) hinnanud sõltumatu eksperdi nimi;
  11) hinnanud sõltumatu eksperdi hinnangu ärakiri;
  12) kasutamise lõpu aeg.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed tuleb hasartmängukorraldajal Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks teha enne vastava tarkvara kasutamise alustamist.

§ 9.   Kaughasartmängu kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga korraldatava toto ja kaughasartmängu, välja arvatud kaughasartmänguna korraldatava õnnemänguturniiri, kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
[RT I, 29.04.2015, 3 - jõust. 01.06.2015]
  1) liik;
  2) [kehtetu - RT I, 29.04.2015, 3 - jõust. 01.06.2015]
  3) mängijate arv;
  4) mängus tehtud panuste kogusumma;
  5) mängus saadud võitude kogusumma.

  (2) Hasartmängukorraldaja on kohustatud arvestussüsteemis registreerima andmed ka kõigi mängijate poolt hasartmängukorraldaja kontole kantud summade ja kõigi hasartmängukorraldaja poolt mängijaile tagasi kantud summade ning ülekannete toimumise aja kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeid peab hasartmängukorraldaja arvestussüsteemis uuendama sellise sagedusega, et need kajastaksid õigesti vähemalt üle-eelmise kalendripäeva seisu.

§ 10.   Täiendava õnnemängu kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga korraldatava täiendava õnnemängu kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) identifikaator;
  2) nimetus;
  3) võidu selgitamise kuupäev ja kellaaeg;
  4) mäng, mille mängimine täiendava võidu kaasa tõi;
  5) saadud võitude kogusumma;
  6) korraldamise viis.
[RT I, 29.04.2015, 3 - jõust. 01.06.2015]

  (2) Kui täiendava õnnemängu andmed kajastuvad mänguautomaadi tulemustes, registreeritakse need arvestussüsteemis mänguautomaadi andmete koosseisus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed tuleb hasartmängukorraldajal Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks teha hiljemalt täiendava õnnemängu võidu selgitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

§ 11.   Mängulaua kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga mängulaua kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) identifikaator;
  2) mängulaua asukoha aadress;
  3) mängulaua kasutuse alguse ja lõpu aeg;
  4) mängulaual kasutamiseks olevate žetoonide väärtus mängukoha avamisel;
  5) mängulaual kasutamiseks olevate žetoonide väärtus mängukoha sulgemisel;
  6) mängulaua žetoonide koguväärtuse suurenemine mängukoha lahtiolekuaja jooksul;
  7) mängulaua žetoonide koguväärtuse vähenemine mängukoha lahtiolekuaja jooksul;
  8) žetoonide ostu koondsumma mängulaual;
  9) mängulaua mängudes saadud võitude netosumma.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid peab hasartmängukorraldaja arvestussüsteemis uuendama sellise sagedusega, et need kajastaksid õigesti vähemalt üle-eelmise kalendripäeva seisu. Kui mängulaud asub Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval, tuleb hasartmängukorraldajal nimetatud andmeid uuendada sellise sagedusega, et need kajastaksid õigesti vähemalt seitsme kalendripäeva vanust seisu.

  (3) Kui mängulauda kasutatakse õnnemänguturniiri läbiviimiseks, on hasartmängukorraldaja kohustatud mängulaua kohta registreerima üksnes käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed.

§ 12.   Õnnemänguturniiri kohta registreeritavad andmed

  (1) Hasartmängukorraldaja on kohustatud iga hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud turniiri kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) identifikaator;
  2) nimetus;
  3) korraldamise viis;
  4) alguse ja lõpu aeg;
  5) võidu selgitamise koht;
  6) mängijate arv;
  7) mängijate osalustasude summa osa, mis laekus võidufondi;
  8) mängijate osalustasude summa osa, mis laekus teenustasuna hasartmängukorraldajale;
  9) võidufondi väärtus;
  10) võitudena mängijaile välja makstud summa või mängijaile üle antud hüvede väärtus.

  (2) Hasartmängukorraldaja on kohustatud hasartmänguseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ringmängu kohta arvestussüsteemis registreerima järgmised andmed:
  1) korraldamise viis;
  2) mängijate panuste summa, kui ringmäng on korraldatud kaughasartmänguna;
  3) mängijate panuste arvelt korraldajale laekunud teenustasude summa;
  4) mängijate võitude summa, kui ringmäng on korraldatud kaughasartmänguna.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed peavad olema kättesaadavad alates turniiri lõppemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed peavad olema kättesaadavad alates panuse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevast.

  (5) Hasartmängukorraldaja registreerib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 7, 8 ja 10 ning lõikes 2 toodud andmed ainult nende mängijate kohta, kes osalesid kaughasartmängus tema vahendusel.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Üleminekusäte

  Hasartmängukorraldaja, kellel on käesoleva määruse jõustumisel kehtiv korraldusluba ja kes on vastavalt hasartmänguseadusele kohustatud tagama võimaluse arvestussüsteemi ühendamiseks aruandlussüsteemiga, arvestussüsteem peab olema aruandlussüsteemiga ühendatud hiljemalt nelja kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json