Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2016, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.04.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 12 ja § 7 lõike 6 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
4) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.

(2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimekasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi koguse kohta.

(3) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandusametile esitama lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks või põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 6 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud dokumendid mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamiseks.

(4) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks järgmised andmed ja dokumendid:
1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud taimede või seente korjamiseks kasutatava ala piirid ja pindala, samuti selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse tegevuse jätkamise aastal alustada taimede või seente korjamist;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.

(5) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimede või seente korjamisega jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente koguse kohta.

(6) Lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandusametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.”;

2) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamist ja turuleviimist, esitab selle kohta Põllumajandusametile kirjaliku kinnituse tegevuse jätkamise aasta 21. maiks.”;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõttest, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, pärit looma on lubatud rändkarjatada poollooduslikul alal looduskaitseseaduse tähenduses, laiul, väikesaarel ja muul sellesarnasel alal, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kasutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 I ja II lisas nimetamata ainet. Nimetatud aladel karjatamise ajal kasutatud sööta käsitatakse mahesöödana.

(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 39 nimetatud väikeettevõttena käsitatakse ettevõtet, kus peetakse kuni 20 loomühikule vastaval hulgal lõastatavaid loomi. Loomühikute arvestamisel võetakse aluseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–68), II lisas sätestatud määrad.”;

4) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade arvu kohta, liikide ja vanusegruppide kaupa mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ning andmed mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste koguse kohta.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 7 nimetamata loomaliiki kuuluvate loomade pidamise nõuded

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 7 nimetamata loomaliiki kuuluvat looma, täidab üksnes nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 8–11, 14 ja 17 sätestatud nõudeid ning nimetatud sätete komisjoni määruses (EÜ) nr 889/2008 toodud rakenduseeskirjade nõudeid.”;

6) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Küüliku mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele ülemineku aeg

Küüliku mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele ülemineku aja kestus tunnustatud ettevõttes on üks kuu küüliku nõuetekohase pidamise alustamise päevast arvates.”;

7) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab vutti mahepõllumajanduslikult, täidab lisaks §-s 121 sätestatud nõuetele järgmisi nõudeid:
1) loomakasvatushoones võib pidada ühes karjas kuni 6800 vutti, kelle kasvatamiseks ettenähtud pindala on vähemalt 400 ruutmeetrit;
2) mahepõllumajanduslikult peetud vuti võib tappa alates tema 35 päeva vanuseks saamisest.”;

8) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks järgmised dokumendid:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000.

(2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud mesilasperede arvu kohta mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ja andmed mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud mesilasperedelt saadud mesindussaaduste koguse kohta.

(3) Lõikes 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandusametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.”;

9) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, loomakasvatuse või mesindusega tegelev isik esitab 2016. aastal tegevuse jätkamiseks § 4 lõigetes 2 ja 5, §-s 10 ja § 16 lõikes 2 nimetatud andmed 21. maiks.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
4) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.

(2) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik ei pea Põllumajandusametile esitama lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.”;

2) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele andmed ettevõttes peetavate loomade arvu kohta liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.”;

4) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;
3) andmed mesilasperede arvu kohta.”;

5) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks.

Arto Aas
Riigihalduse minister maaeluministri ülesannetes

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json