Teksti suurus:

Sukeldumisloaga seotud nõuded, sukeldumisest teavitamise kord ja nõuded mälestisele sukeldumise koolituse pakkujale

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2019, 2

Sukeldumisloaga seotud nõuded, sukeldumisest teavitamise kord ja nõuded mälestisele sukeldumise koolituse pakkujale

Vastu võetud 24.04.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veealusele mälestisele sukeldumisloa taotlemise, andmise, sellest keeldumise, kehtetuks tunnistamise ning sukeldumisest teavitamise tähtajad, teavitamisel esitatavad andmed ja teavitamise kord ning nõuded mälestisele sukeldumise koolituse pakkujale.

§ 2.   Sukeldumisloa taotlemine, andmine ja sellest keeldumine

  (1) Sukeldumisloa saamiseks esitatakse Muinsuskaitseametile taotlus, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) elukoha aadress ja kontaktandmed;
  3) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Taotlusele lisatakse mälestisele sukeldumise koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia.

  (3) Muinsuskaitseamet annab sukeldumisloa või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (4) Sukeldumisloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas.

  (5) Muinsuskaitseamet keeldub sukeldumisloa andmisest, kui:
  1) loa taotleja ei vasta muinsuskaitseseaduses sätestatud nõuetele;
  2) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid.

§ 3.   Sukeldumisloa kehtetuks tunnistamine

  Muinsuskaitseamet tunnistab sukeldumisloa kehtetuks, kui:
  1) loa taotlemisel on esitatud teadlikult valeandmeid;
  2) loa saanud isik ei täida muinsuskaitseseadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid nõudeid.

§ 4.   Sukeldumisest teavitamine

  (1) Sukeldumisteenust pakkuv ettevõtja või sukeldumisloa saanud isik teavitab Muinsuskaitseametit kultuurimälestiste registri kaudu viie päeva jooksul enne ja pärast mälestisele ning selle kaitsevööndisse sukeldumist.

  (2) Sukeldumiseelsel teavitamisel esitatakse järgmine teave:
  1) sukeldumisloa number või ettevõtja nimi, pädeva isiku nimi ja pädevustunnistuse number;
  2) mälestise kultuurimälestiste registri number;
  3) sukeldumiseks planeeritud ajavahemik 24 tunni täpsusega;
  4) sukeldumisel kasutatava veesõiduki andmed.

  (3) Sukeldumisjärgsel teavitamisel esitatakse järgmine teave:
  1) sukeldumisloa number või ettevõtja nimi, pädeva isiku nimi ja pädevustunnistuse number;
  2) mälestise kultuurimälestiste registri number;
  3) sukeldumise tegelik ajavahemik;
  4) sukeldumise ajal tähele pandud muudatused mälestisel ja selle kaitsevööndis.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule esitab sukeldumisteenust pakkuv ettevõtja sukeldumisele kaasa võetud inimeste arvu sukeldumiste kaupa.

§ 5.   Nõuded mälestisele sukeldumise koolituse pakkujale

  (1) Mälestisele sukeldumise koolitust võib läbi viia Muinsuskaitseameti heakskiidetud mälestisele sukeldumise koolituse õppekava alusel.

  (2) Mälestisele sukeldumise koolituse õppekavas määratakse kindlaks koolituse teemad ja nende käsitlemise ulatus. Koolituse teemadena tuleb käsitleda mälestisele sukeldumist reguleerivates õigusaktides sätestatud nõudeid ning mälestisele ja selle kaitsevööndisse sukeldumise nõudeid, mis tagavad mälestise säilimise ning ennetavad sukeldumisega kaasnevaid riske.

  (3) Koolituse õppekava ja koolitajate nimed koos kirjeldusega nende erialasest kogemusest esitatakse Muinsuskaitseametile heakskiitmiseks hiljemalt 30 päeva enne koolituse väljakuulutamist.

  (4) Koolituse õppekava heakskiitmisel hindab Muinsuskaitseamet õppekava vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule, koolituse teemade käsitluse kestuse piisavust teemade omandamiseks ning koolitajate pädevust.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Pürn
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Sukeldumisluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json