Teksti suurus:

Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2019, 4

Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis

Vastu võetud 24.04.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Mälestise tähistamise üldnõuded

  (1) Mälestisi tähistatakse käesolevas määruses sätestatud korras ja kehtestatud tähisega.

  (2) Veealuseid mälestisi ja vallasmälestisi võib tähistada.

  (3) Mälestise tähistamist korraldab Muinsuskaitseamet.

  (4) Mälestise tähistamisel jälgitakse, et:
  1) tähise paigutus- või kinnitusviis ei kahjustaks mälestist ega piiraks selle vaadeldavust;
  2) tähise paigutus- või kinnitusviis oleks püsiv, vältimaks tähise juhuslikku eemaldumist;
  3) tähis oleks vajadusel eemaldatav;
  4) tähis oleks ohutu.

§ 3.   Kinnismälestise tähistamine

  (1) Kinnismälestise tähis paigaldatakse:
  1) mälestise seinale või muule avalikkusele hästi nähtavale vertikaalsele pinnale;
  2) mälestise juurde juhul, kui käesoleva lõike punktis 1 nimetatud pind puudub või sellele ei ole määruse § 2 lõikes 4 sätestatut arvestades võimalik tähist paigaldada.

  (2) Kinnismälestise tähise asukoha valikul arvestatakse:
  1) tavapäraseid juurdepääsu- ja vaatesuundi mälestisele;
  2) tähise nähtavust avalikkusele;
  3) tähise asetust mälestise suhtes ja kaugust mälestisest nii, et nende seos oleks üheselt mõistetav.

§ 4.   Vallasmälestise tähistamine

  (1) Vallasmälestisele paigaldatakse tähis juhul, kui asja materjali, kuju ja suurust arvestades on võimalik järgida määruse § 2 lõikes 4 sätestatut.

  (2) Vallasmälestise tähis on asja materjalile, kujule ja suurusele sobivate mõõtmetega silt, kleebis või kirje.

§ 5.   Veealuse mälestise tähistamine

  (1) Veealune mälestis tähistatakse juhul, kui:
  1) Muinsuskaitseamet ei ole piiranud vaba juurdepääsu veealusele mälestisele;
  2) tagatud on ohutu veeliiklus.

  (2) Veealuse mälestise tähis paigaldatakse:
  1) veealuse mälestise kaitsevööndisse ankurdatud kollast värvi poile;
  2) veekogu veealuse mälestise lähimale kaldale juhul, kui on võimalik arvestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõudeid.

  (3) Veealuse mälestise tähistamine kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.

§ 6.   Mälestise tähise kujutis

  (1) Ehitismälestise, ajaloomälestisest hoone, väravaehitise olemasolul kirikuaia ja kalmistu tähis on ümmargune, läbimõõduga 20 cm. Tähise keskel paikneb määruse lisas esitatud ruunimärgi kujutis ning selle ümber kirjad „KULTUURIMÄLESTIS“ ja „NATIONAL MONUMENT“.

  (2) Ajaloomälestise, arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ehitismälestisest pargi ja veealuse mälestise tähis on tahvel või kleebis, millel paikneb määruse lisas esitatud ruunimärgi kujutis ning mille tekstiväljal on kirjas „KULTUURIMÄLESTIS“, „NATIONAL MONUMENT“, mälestise nimi ja kultuurimälestiste registri number.

  (3) Vallasmälestise tähise vasakul äärel paikneb määruse lisas esitatud ruunimärgi kujutis ning paremal äärel asuval tekstiväljal kiri „KULTUURIMÄLESTIS“ ja kultuurimälestiste registri number.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähise põhi on hõbehall ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähise põhi on valge. Tähisele kantav kiri on must või tumehall.

§ 7.   Tähise asendamine teabekandjaga

  Mälestise ja püsiva asukohaga vallasmälestise tähise võib asendada mälestise juurde püsivalt ja määruse § 2 lõikes 4 nimetatud põhimõtteid järgides paigutatud teabekandjaga juhul, kui selle tekstiväljal on määruse lisas esitatud kujutis ja §-s 6 sätestatud tähise tekstiväli.

§ 8.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud kultuuriministri 17. juuni 2011. a määruse nr 12 „Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis“ alusel ja korras paigaldatud arheoloogiamälestiste tähised asendatakse uue tähisega, kui loomuliku kulumise tõttu tekib vajadus nende väljavahetamiseks või kleebiste uuendamiseks.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Pürn
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Ruunimärgi kujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json