Teksti suurus:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2020, 3

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 35
RTL 2003, 31, 465
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2004RTL 2004, 44, 74201.05.2004
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005(rakendatakse alates 1.01.2005)
20.12.2005RTL 2005, 126, 199301.01.2006
12.04.2006RTL 2006, 36, 63101.07.2006
17.12.2007RTL 2007, 100, 167101.01.2008
12.06.2008RTL 2008, 52, 73001.07.2008
17.06.2010RT I 2010, 38, 23403.07.2010
22.09.2010RT I 2010, 69, 52501.10.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.03.2011RT I, 29.03.2011, 501.04.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
23.04.2017RT I, 27.04.2017, 101.07.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist
17.10.2017RT I, 24.10.2017, 201.01.2018
19.12.2018RT I, 04.01.2019, 301.02.2019
24.04.2020RT I, 29.04.2020, 101.06.2020

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 25 lõike 9 alusel.
[RTL 2007, 100, 1671 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Aktsiisideklaratsiooni vormid

  (1) Aktsiisideklaratsiooni vormid iga aktsiisikauba kohta eraldi kehtestatakse käesoleva määruse lisadega 1–3.

  (2) Aktsiisideklaratsioon esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§ 2.   Aktsiisideklaratsiooni täitmine

  (1) Aktsiisideklaratsioon peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

  (2) Aktsiisideklaratsiooni täidab isik, kellel on aktsiisideklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi aktsiisideklaratsiooni esitaja).
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta.
[RTL 2004, 44, 742 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.   Aktsiisideklaratsiooni märgitavad andmed

  (1) [Kehtetu - RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ja äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või maksuesindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaubasaaja number või maksuesindaja number. Kaugmüügil aktsiisikauba vastuvõtja puhul märgitakse selle isiku nimi ja isikukood või mitteresidendi registrikood.
[RT I, 24.10.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Rida „Kauba vastuvõtmise kuupäev” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kauba vastuvõtmise kuupäev. Energiatoote aktsiisideklaratsioonil täidetakse rida juhtudel, millal tekib aktsiisimaksukohustus ilma kalendrikuu pikkust maksustamisperioodi kohaldamata, märkides reale aktsiisimaksukohustuse tekkimise kuupäeva.
[RT I, 29.04.2020, 1 - jõust. 01.06.2020]

  (4) Rida „Alusdokumendi number” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kauba soetamisega seotud dokumendi number.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Energiatoote aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.
[RTL 2007, 100, 1671 - jõust. 01.01.2008]

  (51) Rida „Lisateave” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kaugmüüja ärinimi ning kaugmüügi teel soetatud alkoholi liik, nimetus, kogus, etanoolisisaldus ja pakendite arv. Reale märgitakse vastavalt vajadusele ka muud andmed.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisideklaratsiooni esitaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime ning kuupäeva.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

§ 4.   Alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmine

  (1) Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse andmed alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta.

  (2) Alkoholi andmed märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele. Reale 8 märgitakse andmed nii maksumärgistatud kui maksumärgistamata «muu alkoholi» kohta. Reale 8.1 märgitakse andmed maksumärgistatud alkoholi kohta.

  (3) Tabelisse märgitakse järgmised andmed:
  1) alkoholi ja maksumärgi aktsiisimäär (veerg C), kusjuures maksumärgi aktsiisimääraks märgitakse «ATKEAS-e» § 461 lõikes 1 nimetatud aktsiisisumma;
[RTL 2007, 100, 1671 - jõust. 01.01.2008]
  2) aktsiisimäära ühik (veerg C) vastavalt „ATKEAS-es” sätestatule, kusjuures maksumärgi aktsiisimäära ühikuks märgitakse tükk;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  3) alkoholi kogus (veerg D), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus C märgitud ühikule ja maksumärkide arv (veerg D) tükkides arvestades, et üks maksumärk on üks tükk;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  4) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E), mis leitakse alkoholi koguse või maksumärkide arvu (veerg D) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  5) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 10, veerg E), mis leitakse veerus E märgitud andmete, välja arvatud rida 8.1, liitmisel.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

§ 5.   Tubaka aktsiisideklaratsiooni täitmine

  (1) Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse andmed tubakatoodetelt ja nende maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta. Tubakatoodetelt makstava aktsiisi puhul märgitakse maksmisele kuuluva aktsiisi andmed tubakatootele kinnitatud maksumärgi andmete alusel. Maksumärgi puudumisel märgitakse sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalseks jaehinnaks maksukohustuse tekkimise ajal kehtinud levinuim hind. Eraldi reale märgitakse maksumärgi liikide lõikes andmed maksmisele kuuluva aktsiisi kohta tubakatoodetelt, maksumärkidelt ning maksukohustuse tekkimisel «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel.
[RT I, 24.10.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Veergu A märgitakse rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.

  (3) Veergudesse B1–B3 märgitakse maksumärgi liik. Veergu B1 märgitakse maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis. Veergu B3 märgitakse sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud maksimaalne jaehind. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides (1 sigaret on 1 tükk). Suitsetamistubaka, tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus märgitakse grammides. Tubakavedeliku kogus märgitakse milliliitrites. Nikotiiniga ja nikotiinita tubakavedelike andmed esitatakse eraldi real. Maksumärkidelt makstav aktsiis märgitakse eraldi reale tubakatoote liikide, jaehindade ja müügipakendi mahtude lõikes.
[RT I, 24.10.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Veergu C märgitakse maksumärkide arv veergudes B1–B3 märgitud maksumärgi liikide lõikes.
[RT I, 24.10.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Veergudesse D ja E märgitakse tubakatoodete aktsiisimäärad nende maksumärgi liikide lõikes vastavalt «ATKEAS-es» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär ja veergu E fikseeritud aktsiisimäär.

  (6) Veergu F märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta.
[RT I, 29.03.2011, 5 - jõust. 01.04.2011]

  (7) Veergu G märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma eurodes sendi täpsusega.
[RT I, 29.03.2011, 5 - jõust. 01.04.2011]

  (8) Veergu H märgitakse «ATKEAS-e» § 24 lõike 3 punkti 3 ja lõike 4 alusel makstava aktsiisi korral sõna «kadu». Maksumärkidelt aktsiisi maksmise korral märgitakse lahtrisse sõna «maksumärk».
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

§ 6.   Energiatoote aktsiisideklaratsiooni täitmine

  (1) Energiatoote aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
  1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;
  2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–10, 20–22 ja 25–27 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg F);
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg G).
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (11) Tabeli A täidavad mootorimaagaasi ja veeldatud olekus mootorimaagaasi kohta kõik ATKEAS §-s 22 nimetatud maagaasiaktsiisi maksjad.
[RT I, 27.04.2017, 1 - jõust. 01.07.2017, rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist]

  (2) Tabelise B märgitakse andmed kütuselt ja elektrienergialt (edaspidi energiatootelt) juurdemakstava aktsiisisumma kohta, kui on tekkinud aktsiisivahe tasumise kohustus, järgmiselt:
  1) veergu B märgitakse aktsiisiga varem maksustatud energiatoote nimetus vastavalt ATKEASe §-le 19 ja 20 ning veergu C sellele nimetusele vastava kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi esimesed kaheksa numbrit, millelt tekkis ATKEASe kohaselt maksukohustus kõrgema aktsiisimääraga;
  2) veergu D märgitakse selle energiatoote aktsiisimäär, mida veerus B märgitud kütusele või elektrienergiale rakendatakse, näiteks raske kütteõli või eriotstarbelise diislikütuse puhul diislikütuse aktsiisimäär;
  3) veergu E märgitakse veerule D vastav aktsiisimäära ühik vastavalt ATKEASe §-le 66;
  4) veergu F märgitakse kogus vastavalt veerus E märgitud ühikule;
  5) veerg G täidetakse juhul, kui kütuselt varem tasutud ja hiljem tasumisele kuuluv aktsiis on erinevates aktsiisimäära ühikutes;
  6) veergu H märgitakse energiatootelt varem tasutud aktsiisisumma;
  7) veergu I märgitakse energiatootelt juurde makstav aktsiisisumma, mis leitakse koguse korrutamisel uue määraga ning summast varem makstud aktsiisisumma lahutamisel;
  8) rida „arvutuskäigu selgitus” täidetakse juhul, kui energiatootelt esmalt varem tekkinud maksukohustus arvutati ühe aktsiisimäära ühiku alusel ja täiendav maksukohustus tekkis teise aktsiisimäära ühiku alusel, sealhulgas esitatakse vajalikud teisendused kütuse mahu ja massiühikute vahel;
  9) rida „periood” täidetakse juhul, kui maksukohustus on tekkinud vastavalt ATKEASe §-le 24 elektrointensiivsel või intensiivselt maagaasi tarbival ettevõtjal või energia aktsiisivabastuse luba omanud elektrointensiivsel või intensiivselt maagaasi tarbival ettevõtjal;
  10) mitmelt varasemalt maksustatud energiatootelt juurdemaksmisele kuuluva aktsiisisumma deklareerimisel tuleb iga energiatoote andmed esitada eraldi ridadel, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (4) Tabelisse C märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
  1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt ATKEAS-le;
  2) tahkekütuse ülemine kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev ülemine kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse ülemise kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit C täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;
  3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);
  4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;
  5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli viimane rida, veerg G).

  (5) Tabelitesse D 1 – D 3 märgitakse maagaasi kogus rõhul 1,01325 baari ja temperatuuril 20 °C täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud maagaasi koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

  (6) Tabeli D 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus kokku;
  2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud maagaasi kogus tarbijale, kes kasutab maagaasi ainult soojuse tootmiseks;
  3) reale 1.2 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks isikule, kes toodab maagaasist soojust ja elektrienergiat eraldi, mitte koostootmisrežiimis;
  4) reale 1.3 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
  5) reale 1.4 märgitakse maksustatud maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse tootmiseks mineraloogilisi protsesse teostavale isikule;
  51) reale 1.5 märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatult intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale edastatud maagaasi kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  6) reale 2 märgitakse ise tarbitud maagaasi kogus, millelt tekkis maksukohustus;
  7) reale 3 märgitakse maagaasilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
  8) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus kokku;
  9) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud maagaasi kogus teisele võrguettevõtjale;
  10) reale 4.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud soojuse ja elektrienergia koostootjale;
  11) reale 4.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud elektrienergia tootmiseks elektrienergia tootjale ning soojuse ja elektrienergia tootjale, kes ei ole koostootja;
  12) reale 4.4 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütusekäitlejale;
  13) reale 4.5 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis on edastatud mineraloogilistes protsessides kasutajale;
  131) reale 4.6 märgitakse aktsiisiga maksustamata ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse edastatud kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  14) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus;
  15) reale 5.1 märgitakse aktsiisivabastuse loa alusel ise tarbitud maagaasi kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  16) reale 5.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata ise tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (7) Tabeli D 2 täidab soojuse- ja elektrienergia koostootja maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse soetatud maagaasi kogus kokku;
  2) reale 1.1 märgitakse võrguettevõtjalt soetatud maagaasi kogus;
  3) reale 1.2 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus;
  4) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
  41) juhul, kui soojuse ja elektrienergia koostootja on intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja, märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatav soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus tabeli D3 reale 2.2;
[RT I, 29.04.2020, 1 - jõust. 01.06.2020]
  5) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku;
  6) reale 3.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti elektrienergia tootmiseks;
  7) reale 3.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti muul otstarbel kui soojuse tootmiseks;
  8) reale 3.3 märgitakse aktsiisiga maksustamata maagaasi kogus, mis tarbiti mineraloogilistes protsessides;
  9) reale 3.4 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (8) Tabeli D 3 täidab võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata maagaasi koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse võrguväliselt soetatud maagaasi kogus kokku;
  2) reale 2 märgitakse soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
  21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  22) reale 2.2 märgitakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjana soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud maagaasi kogus kokku;
  4) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus.
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

  (9) Tabelites E 1 – E 3 märgib elektriaktsiisi maksja elektrienergia kogused täpsusega kaks kohta pärast koma. Aktsiisimäär (veerg C) märgitakse vastavalt ATKEAS-le. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E) leitakse samal real märgitud elektrienergia koguse (veerg D) korrutamisel aktsiisimääraga (veerg C).

  (10) Tabeli E 1 täidab võrguettevõtja maksustamisperioodi jooksul edastatud ja tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus kokku;
  2) reale 1.1 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus tarbijale, kellel ei ole elektrienergia aktsiisiga maksustamata kasutust;
  3) reale 1.2 märgitakse maksustatult edastatud elektrienergia kogus aktsiisivabastuse loa omanikele;
  31) reale 1.3 märgitakse elektrointensiivsele ettevõtjale soodusaktsiisimääraga edastatud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  4) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
  41) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga maksustatult ise tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  42) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  5) reale 3 märgitakse elektrienergialt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (veerg E), mis leitakse ridadel 1 ja 2 märgitud aktsiisisummade liitmisel;
  6) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus kokku;
  7) reale 4.1 märgitakse aktsiisiga maksustamata edastatud elektrienergia kogus teisele võrguettevõtjale;
  8) reale 4.2 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule mineraloogilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
  9) reale 4.3 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
  10) reale 4.4 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
  11) reale 4.5 märgitakse aktsiisivabastuse loa omanikule elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks edastatud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus;
  12) reale 5 märgitakse ise aktsiisiga maksustamata tarbitud elektrienergia kogus kokku.

  (11) Tabeli E 2 täidab omatoodetud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul toodetud, tarbitud ja edastatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse toodetud elektrienergia kogus kokku;
  2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
  21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  22) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  3) reale 3 märgitakse aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus, mis edastati otseliini kaudu;
  4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
  5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
  6) reale 6 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.

  (12) Tabeli E 3 täidab otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija maksustamisperioodi jooksul soetatud ning tarbitud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata elektrienergia koguste kohta järgmiselt:
  1) reale 1 märgitakse soetatud elektrienergia kogus kokku;
  2) reale 2 märgitakse ise tarbitud elektrienergia kogus, millelt tekkis maksukohustus;
  21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  22) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]
  3) reale 3 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus keemilise reduktsiooni jaoks, elektrolüütilistes, metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides;
  4) reale 4 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks;
  5) reale 5 märgitakse ise tarbitud aktsiisiga maksustamata elektrienergia kogus ATKEASe § 27 lõike 1 punktis 285 nimetatud otstarbel.
[RTL 2007, 100, 1671 - jõust. 01.01.2008]

§ 7.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Lisa 1 Alkoholi aktsiisideklaratsioon
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

Lisa 2 Tubaka aktsiisideklaratsioon
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

Lisa 3 Energiatoote aktsiisideklaratsioon
[RT I, 04.01.2019, 3 - jõust. 01.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json