Teksti suurus:

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2020, 6

Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine

Vastu võetud 22.04.2013 nr 13
RT I, 25.04.2013, 3
jõustumine 28.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2013RT I, 29.12.2013, 3601.01.2014
12.03.2014RT I, 18.03.2014, 1021.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
22.04.2014RT I, 25.04.2014, 428.04.2014
22.12.2014RT I, 29.12.2014, 6201.01.2015
05.03.2015RT I, 10.03.2015, 3013.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015
12.02.2016RT I, 18.02.2016, 121.02.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
12.04.2016RT I, 21.04.2016, 224.04.2016, osaliselt 01.06.2016
28.03.2017RT I, 08.04.2017, 111.04.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. jaanuarist
03.10.2017RT I, 06.10.2017, 109.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. oktoobrist
08.02.2018RT I, 14.02.2018, 317.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist
30.01.2019RT I, 06.02.2019, 1309.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist
19.07.2019RT I, 23.07.2019, 1701.08.2019
30.12.2019RT I, 03.01.2020, 1706.01.2020, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist
27.04.2020RT I, 29.04.2020, 502.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. aprillist

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 1361 lõike 1, § 1363 ja § 141 lõike 4 alusel.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 1.   Palgamäärade kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike ning vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad (lisad 1 ja 2).

  (2) Palgamäära kehtestamisel võetakse olenevalt ametikohast arvesse piirkonda, asutust, kvalifikatsiooninõudeid, tööülesandeid, töötamist õhtusel või öisel ajal ning muid asjaolusid.

  (3) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametniku palgamäär on 380 euro võrra kõrgem määruse lisas 1 kehtestatud palgamäära kõrgemast summast (edaspidi relvastatud üksuse liikme palgamäär).
[RT I, 14.02.2018, 3 - jõust. 17.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist]

  (4) Vanglas töötava erialase haridusega vanglaametniku palgamäär on 131,86 euro võrra ja erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär 39,56 euro võrra kõrgem käesoleva määruse alusel vanglaametnikule kohaldatavast palgamäärast, kui:
  1) vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ning ta täidab lõikes 5 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid või
  2) vanglaametnik on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ja ta täidab lõikes 6 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid ning on I või II klassi valvur.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (5) Vanglavälise saatmise tööülesandega vanglaametniku täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
  1) valmisolek täita vanglavälist saateülesannet;
  2) vastava eriväljaõppe edukas läbimine;
  3) tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja nende kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna määratud tasemel;
  4) toenglamangus kätekõverduste, kõhulihaste jõuharjutuse ja 3000 m kestusjooksu/kiirkõnni sooritamine vähemalt justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu kohaselt.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

  (6) Avaliku korra tagamise ülesannete korras ametiabi andma määratud I või II klassi valvuri täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
  1) vastava eriväljaõppe edukas läbimine;
  2) tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna määratud tasemel;
  3) valmisolek täita avaliku korra tagamise raames ametiabi andmise ülesannet.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (7) Vanglas töötava I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku palgamäär on erialase hariduse olemasolu korral 221,86 euro võrra ja erialase hariduse puudumisel 129,56 euro võrra kõrgem käesoleva määruse alusel vanglaametnikule kohaldatavast palgamäärast, kui vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja vanglaametnik on määratud ametiabi andjaks ning ta täidab lõigetes 5 ja 6 sätestatud täiendavaid kvalifikatsiooninõudeid.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (8) Kui vanglaametniku põhipalk tuleb määrata samaaegselt lõike 3 alusel ja lõike 4 punktile 1 kohaldatava palgamäära alusel, siis on vanglaametniku palgamäär määruse lisas 1 sätestatud vanglaametniku ametikohale vastava palgamäära kõrgemast määrast kõrgem lõike 3 palgamäära suurenduse ja lõike 4 palgamäära suurenduse summa võrra.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (9) Kui I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku põhipalk tuleb määrata samaaegselt lõike 3 palgamäära ja lõike 4 punktile 2 kohaldatava palgamäära või lõigete 3 ja 7 alusel, siis on vanglaametniku palgamäär määruse lisas 1 sätestatud vanglaametniku ametikohale vastava palgamäära kõrgemast määrast kõrgem lõike 3 palgamäära suurenduse ja lõike 4 palgamäära suurenduse summa võrra või lõigetes 3 ja 7 sätestatud palgamäärade suurenduste summa võrra.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

§ 2.   Vanglaametnike palgamäärade diferentseerimine tulenevalt erialasest haridusest

  (1) Vanglaametnikele kehtestatakse palgamäär erialase hariduse olemasolul ja palgamäär erialase hariduse puudumisel, välja arvatud vanglas töötavale sisekontrolli valdkonna spetsialistile ja peaspetsialistile, vangla peainspektorile ja Sisekaitseakadeemias töötavale vanglaametnikule.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist]

  (2) Erialane haridus käesoleva määruse tähenduses on:
  1) vangla peainspektoril ning I ja II klassi vanglainspektoril vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidus;
  2) I ja II klassi valvuril vangla- või politseiametniku erialal omandatud kutse- või rakenduskõrgharidus;
  3) sisekaitselises rakenduskõrgkoolis läbitud korrektsioonialane täienduskoolitus, mis on lõppenud hindamisega;
  4) teabe- ja uurimisosakonna ning sisekontrolli ametikohal lisaks punktides 1 ja 3 nimetatule ka teabe- ja uurimisosakonna valdkonnas sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud kutseharidus koos õiguse sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadiga või sisekaitselises rakenduskõrgkoolis omandatud muu rakenduskõrgharidusega;
[RT I, 06.10.2017, 1 - jõust. 09.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1. oktoobrist]
  5) kehalise ettevalmistuse peaspetsialistil lisaks punktis 1 nimetatule ka Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” lisas 3 nimetatud spordi õppekavagruppi kuuluva õppekava läbimisel omandatud kõrgharidus.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist]

§ 3.   Põhipalga määramine ja lisatasu maksmine
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (1) Vanglaametniku põhipalk määratakse tema teenistuskohale vastavast palgamäärast. Põhipalk ja lisatasu määratakse haldusaktiga.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (2) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametniku põhipalk, mis sisaldab tasu relvastatud üksuse ülesannete täitmise eest, määratakse relvastatud üksuse liikme palgamäära alusel. Põhipalgas sisalduv tasu relvastatud üksuse ülesannete täitmise eest on:
  1) rühma liikmel 240 eurot;
[RT I, 14.02.2018, 3 - jõust. 17.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist]
  2) rühma liikmel, kes töötab kvartalis keskmiselt vähemalt viies öises vahetuses kuus, 330 eurot;
[RT I, 14.02.2018, 3 - jõust. 17.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist]
  3) rühma liikmel, kes on koerajuht, 350 eurot;
  4) rühma juhil 380 eurot.
[RT I, 14.02.2018, 3 - jõust. 17.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist]

  (3) Vanglas töötava vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 4 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui tema püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta vastab § 1 lõikes 5 nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele või kui ta on I või II klassi valvur ning on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ning vastab § 1 lõikes 6 sätestatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:
  1) erialase haridusega vanglaametnikul 131,86 eurot;
  2) erialase hariduseta vanglaametnikul 39,56 eurot.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (31) Vanglas töötava I või II klassi valvuri ametiastmele vastava ametikoha vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 7 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui vanglaametniku püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist nõudvates ülesannetes ning ta vastab § 1 lõigetes 5 ja 6 nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:
  1) erialase haridusega vanglaametnikul 221,86 eurot;
  2) erialase hariduseta vanglaametnikul 129,56 eurot.
[RT I, 06.02.2019, 13 - jõust. 09.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist]

  (4) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, nimetades teenistusülesande, mille eest lisatasu makstakse. Täiendav ülesanne on ametijuhendis nimetamata teenistusülesanne, mida ametnik täidab asutuse juhi või vahetu juhi korraldusel.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (5) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule võib nende ametisse nimetamise õigust omav isik määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, mille arvestamise aluseks on asutuse töö tulemuslikkuse hindamine vanglateenistujate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või vanglateenistuse eesmärkide saavutamisel.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (51) Relvastatud üksuse juhile võib lisatasu määrata vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ettepanekul kantsler.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

  (6) Relvastatud üksuse liikmeks nimetatud vanglaametnikule makstakse iga öövahetuses töötatud korra eest lisatasu 30 eurot järgmistel tingimustel:
  1) Tallinna Vanglas alates üheksateistkümnendast öövahetusest kvartalis;
  2) Viru Vanglas ja Tartu Vanglas alates kuueteistkümnendast öövahetusest kvartalis.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (7) Vanglas töötavale vanglaametnikule ja riigiametnikule, kes on vastavalt relvastatud üksuse tegevuse korda reguleerivatele õigusaktidele ajutiselt kaasatud relvastatud üksuse ülesandeid täitma, makstakse lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest 64 eurot ühel relvastatud üksuse ülesande täitmisel osalemise eest, kuid mitte rohkem kui 192 eurot kuus.
[RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

  (8) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavamast tulemuslikuma töö eest võib ühes kuus maksta kuni 50 protsenti vanglaametniku või vanglas töötava riigiametniku madalaimast palgamäära summast. Eriolukorra ajal arvutatakse lisatasu ametniku palgamäära summast.
[RT I, 29.04.2020, 5 - jõust. 02.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. aprillist]

§ 4.   Vanglaametnike väljateenitud aastate tasu arvutamine

  Vanglaametnikele makstav väljateenitud aastate tasu teenistusaastate eest arvutatakse vanglaametniku ametikoha madalaimast palgamäärast.

§ 5.   Palgamäärade kohaldamise erisus
[Kehtetu - RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 51.   Valveaja eest makstava lisatasu maksmise alus ja juhud

  (1) Valveaja eest makstakse lisatasu justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” § 10 lõike 4 alusel kinnitatud valveplaanis märgitud vanglaametnikule, kellel on valveplaani kohaselt kohustus jõuda vajaduse korral vanglasse alates ettenägematu või edasilükkamatu teenistusülesande täitmise vajaduse ilmnemisest, ja vanglaametnikule, kellele on kohaldatud valveaega ilma vanglasse saabumise kohustuseta.

  (2) Lisatasu valveaja eest ei maksta vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohal teenistuses olevale isikule, vangla direktorile, vangla direktori asetäitjale ja relvastatud üksuse ülesannete täitmise raames valves olevale relvastatud üksuse liikmele.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 52.   Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus

  Valveaja eest makstava lisatasu arvutamise alus on ametniku ametikoha madalaimast palgamäärast arvutatud tunnipalk. Tunnipalk arvutatakse kalendrikuu normtöötundide alusel.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 53.   Valveaja eest makstava lisatasu suurus

  Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on:
  1) 10% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnikul on kohustus jõuda kokkulepitud kohta ühe tunni jooksul;
  2) 5% §-s 52 sätestatud korras arvutatud tunnipalgast, kui vanglaametnik võib jõuda kokkulepitud kohta pikema aja kui ühe tunni jooksul või kui tal puudub kohustus kohale minna.
[RT I, 29.12.2013, 36 - jõust. 01.01.2014]

§ 6.   Määruse rakendamine
[Kehtetu - RT I, 25.04.2014, 4 - jõust. 28.04.2014]

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist]

Lisa 3 Murru Vanglas teenistuses olnud isikutele, kes jätkasid teenistust alates 15. jaanuarist 2011. aastal Harku ja Murru Vanglas, kehtestatud palgamäärad
[Kehtetu - RT I, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

/otsingu_soovitused.json