Teksti suurus:

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2020, 8

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus

Vastu võetud 29.04.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Toetuse sihtrühm on turismisektori ettevõtja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu.

  (2) Käesoleva määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) mõttes, mida antakse nimetatud raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (3) Määruse alusel antakse abi alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest kuni 31. detsembrini 2020. a.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud tingimusi.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja oodatav tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine turismisektori ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse andmise oodatav tulemus on turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

  (3) Toetus panustab Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 eesmärkide elluviimisesse.

§ 3.  Toetuse rakendamine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS).

  (2) Piiratud rahalise mahuga ettevõtluse toetusmeetmete puhul otsustatakse toetuse saamine tingimustele vastavate taotluste laekumise järjekorras.

§ 4.  Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) turismiettevõtjaks loetakse majutusettevõtjat, toitlustusettevõtjat, reisiettevõtjat, turismiatraktsiooni ja turismiteenuse pakkujat;
  2) majutusettevõtja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, mis pakub 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud teenuseid ning on registreeritud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) koodiga I551, I552, I553 või Q86905;
  3) toitlustusettevõtja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, mis on registreeritud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) koodiga I56, välja arvatud muu toitlustamine I5629;
  4) reisiettevõtja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, mille põhitegevusalaks on reisiteenuste osutamine või vahendamine ning mis on registreeritud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) koodiga N79;
  5) turismiatraktsioon on piletiga sissepääsu alusel tegutsev külastuskeskus või muuseum, mis pakub külastajatele teenuseid ning mille omanik on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud sihtasutus või mittetulundusühing;
  6) turismiteenuste pakkuja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis;
  7) saarte turismiettevõtja on Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu või Manija saarel tegevuskohta omav majutusettevõtja, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja ja turismiteenuste pakkuja või turismiatraktsioon, mille füüsiline asukoht on nimetatud saarel;
  8) e-teenindus on EAS veebilehel asuv portaal, mille kaudu saab taotleja esitada EAS-le nõutud dokumente.

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud piirkonnas tegevuskoha olemasolu tõendab töötamise registri väljavõte, mille kohaselt on nimetatud turismiettevõtja vähemalt ühe töötaja töökoha aadress nimetatud piirkonnas 1. märtsi 2020. a seisuga.

§ 5.  Vaide esitamine

  (1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused ja toetuse suurus 

§ 6.  Toetuse liigid

  Määruse alusel makstakse järgmisi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid toetusi:
  1) majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus;
  2) toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus;
  3) reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus;
  4) turismiatraktsiooni käibe languse osalise hüvitamise toetus;
  5) turismiteenuste pakkuja kahjude osalise hüvitamise toetus.

§ 7.  Toetuse tingimused ja toetuse suurus

  (1) Majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetust võib taotleda majutusettevõtja, kelle 2020. a märtsi või aprilli 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt oli võrreldes 2019. a sama kuu 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibega vähemalt 40 protsenti ning kelle 2019. a 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käive oli kuni 3 000 000 eurot. Juhul kui majutusettevõtja on teenust pakkunud vähem kui aasta, peab tema 2020. a märtsi või aprilli 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja teenuse pakkumise aja keskmise ühe kalendrikuu 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibega olema vähemalt 40 protsenti. Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks ettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed.

  (2) Majutusettevõtjale makstava lõikes 1 sätestatud toetuse suuruseks on 100 protsenti ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. Kui majutusettevõtja on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 100 protsenti teenuse pakkumise aja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot.

  (3) Toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetust võib taotleda toitlustusettevõtja, kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete kohaselt oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 40 protsenti ja kelle 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 10 000 eurot. Juhul kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, peab tema 2020. a märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 40 protsenti. Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks ettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed.

  (4) Toitlustusettevõtjale makstava lõikes 3 sätestatud toetuse suuruseks on 20 protsenti ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 30 000 eurot. Kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 20 protsenti tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 30 000 eurot. Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot.

  (5) Reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust võib taotleda reisiettevõtja, kelle 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma Maksu- ja Tolliameti andmete alusel oli vähemalt 10 000 eurot.

  (6) Reisiettevõtjale makstava lõikes 5 sätestatud toetuse suuruseks on 95 protsenti ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. Kui reisiettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 95 protsenti tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot.

  (7) Turismiatraktsiooni käibe languse osalise hüvitamise toetust võib taotleda turismiatraktsioon, kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 40 protsenti. Juhul kui turismiatraktsioon on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis peab 2020. a märtsi või aprilli käibe langus võrreldes turismiatraktsiooni teenuste pakkumise aja keskmise ühe kuu käibega olema vähemalt 40 protsenti. Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks turismiatraktsiooni poolt Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed.

  (8) Turismiatraktsioonile makstava lõikes 7 sätestatud toetuse suuruseks on 50 protsenti turismiatraktsiooni 2019. a märtsi, aprilli, mai ja juuni kogukäibest, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot. Kui turismiatraktsioon on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 50 protsenti turismiatraktsiooni teenuste pakkumise kuude arvestuslikust keskmisest käibest nelja kuu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot. Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot.

  (9) Turismiteenuste pakkuja kahjude osalise hüvitamise toetust võib taotleda turismiteenuste pakkuja, kelle 2019. aasta käive majandusaasta aruande või kasumiaruande alusel või kelle 2019. a tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel oli vahemikus 20 000–40 000 eurot.

  (10) Turismiteenuste pakkujale makstava lõikes 9 sätestatud toetuse suurus on 3000 eurot.

  (11) Saarte turismiettevõtjate toetamiseks nähakse meetme raames ette eraldi eelarve ja saarte turismiettevõtjatele määruse raames antud abi kohta peetakse eraldi arvestust. Eelarve suuruse otsustab valdkonna eest vastutav minister.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 8.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub jooksvalt kuni 15. detsembrini 2020. a.

  (2) Üks turismiettevõtja võib §-s 6 nimetatud toetustest saada ühe toetuse.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (4) Taotlus esitatakse EAS-le e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (5) EAS peatab taotluste vastuvõtmise, kui taotluste rahastamise eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga.

  (6) Hetkest, mil taotletava toetuse summa saab võrdseks taotluste rahastamise eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende esitamise ajalises järjekorras.

§ 9.  Nõuded taotlejale

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 2019. a seisuga;
  2) taotlejale COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse ei tohi ületada 800 000 eurot;
  3) taotlejal puudusid ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas 12. märtsi 2020. a seisuga;
  4) toetuse taotlemise ajal puuduvad taotlejal tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded;
  5) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  6) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtaeg on saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud;
  7) taotleja ei ole saanud toetust väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus” alusel või Kultuuriministeeriumi poolt kultuurivaldkonna COVID-19 abipaketi raames;
  8) juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. a lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EASi nimetatud toetuse saamisest taotlusvormil.

§ 10.  Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress, arveldusarve number;
  2) taotluse nimi;
  3) turismiettevõtja tegevuskoht, turismiatraktsiooni puhul turismiatraktsiooni füüsiline asukoht;
  4) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
  5) taotletava toetuse summa;
  6) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 9 sätestatud nõuetele;
  7) kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
  8) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga ning kui taotleja kuulub kontserni, tuleb esitada kontserni kasumiaruanne ja bilanss, füüsilisest isikust ettevõtja puhul füüsilise isiku 2019. a tuludeklaratsioon.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 11.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse registreerimisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Taotluse esitamise ajaks loetakse kuupäeva, millal taotleja taotluse e-teeninduses esitab. EAS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (3) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 12.  Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse.

  (2) Taotluse osalise rahuldamise otsus tehakse vastavaks tunnistatud taotleja ja taotluse puhul, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik taotluse rahuldamiseks ette nähtud eelarvevahendite lõppemise tõttu või kui taotletud summa ei vasta §-s 7 sätestatule.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele või taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamiseks ettenähtud eelarve vaba jäägi.

  (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb EAS ja toimetab selle taotlejale kätte e-teeninduse kaudu.

§ 13.  Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse saaja ning EAS õigused ja kohustused 

§ 14.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada EAS-lt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on kohustus:
  1) esitada EAS nõudmisel informatsiooni ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldada EAS-l, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitada taotlusega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast toetuse väljamaksmist;
  4) teavitada viivitamatult kirjalikult EAS kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

§ 15.  EAS õigused ja kohustused

  (1) EAS-l on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli;
  2) nõuda taotluses sisalduva kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

  (2) EAS-l on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid taotlusega seotud küsimustes;
  2) teha taotlusvorm ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) toetuse tagasinõudmisel sätestada vastavas otsuses tagasinõudmise alus, tagasinõutav summa, otsuse täitmise tähtaeg ja muu otsusega seotud oluline teave;
  4) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente;
  5) pärast rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi, toetusmeetme nimetus ning toetuse summa;
  6) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat alates toetuse andmisest.

§ 16.  Toetuse tagastamine

  (1) EAS võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse saaja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teave on jäetud esitamata;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

  (4) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json