Teksti suurus:

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2021, 12

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Vastu võetud 23.08.2010 nr 44
RT I 2010, 60, 409
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2013RT I, 03.09.2013, 406.09.2013
24.05.2016RT I, 27.05.2016, 1630.05.2016
07.05.2020RT I, 08.05.2020, 2711.05.2020
27.04.2021RT I, 29.04.2021, 1002.05.2021

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 72 lõike 3 alusel.

§ 1.   Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

  (3) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (4) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

§ 2.   Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega

  Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega õppenõukogu:
  1) arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta;
  2) kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;
  3) arutab läbi ja annab arvamuse kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja annab arvamuse kooli ja õpilaskodu kodukorra ning nende muudatuste kohta;
  5) arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;
  6) õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
  7) kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi;
  8) annab arvamuse õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  9) nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
  10) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
  11) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

§ 3.   Ülesanded seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega

  Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega õppenõukogu:
  1) otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel;
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]
  2) arutab õpilasega tema käitumist;
  3) otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.

§ 4.   Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega

  Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:
  1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;
  2) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane;
  3) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane;
  4) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;
  5) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava;
  6) otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
  7) otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

§ 5.   Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

  (1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

  (2) Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes, põhikooli kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes ning kooli erinevate tegutsemiskohtade küsimustes. Õppenõukogu vastavate alarühmade koosseisu ja õppenõukogu alarühmade kokkukutsumise korra kinnitab direktor käskkirjaga.
[RT I, 27.05.2016, 16 - jõust. 30.05.2016]

  (3) Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab õppenõukogu esimees või aseesimees.

  (4) Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks. Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

  (5) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (6) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta kooli raamatukoguhoidjal, kooli tervishoiuteenust osutaval isikul, hoolekogu esindajal, õpilasesinduse esindajal, samuti kooli pidaja esindajal ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostaval isikul ja sisehindamise nõustamist teostaval isikul.

  (7) Igal õppenõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
  2) koosoleku toimumise koht;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija nimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
  5) kinnitatud päevakord;
  6) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  7) vastuvõetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad.

§ 6.   Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

  (1) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Õppenõukogu otsused jõustuvad teatavakstegemisega, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Õppenõukogu otsused on täitmiseks kohustuslikud kõigile õpetajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele, samuti teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.
[RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]

  (3) Õppenõukogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

§ 7.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õppenõukogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole õppenõukogu liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib õppenõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 8.   Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

  (1) Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

  (2) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni.

§ 81.   Eriolukorrast tingitud ülesanne seoses 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal kooli lõpetamisega

  Õppenõukogu võib otsustada, et 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal ei ole loovtöö, õpilasuurimus või praktilise töö ning koolieksami sooritamine tulenevalt eriolukorrast võimalik.
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json