Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2022, 15

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 26.04.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 18 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruses nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Pärandniidu taastamine

(1) Pärandniidu taastamise eesmärk on luua tingimused niidutaimestiku kujunemiseks. Selleks raiutakse puittaimestikku, tõrjutakse roostikku, purustatakse mättaid ja peenemat puittaimestikku ning kuluheina, freesitakse kände ja suuremaid mättaid ning karjatatakse.

(2) Jätkutaastamise eesmärk on aidata kaasa elupaiga taastumisele. Selleks on vaja ala nii niita, karjatada kui ka hekseldada. Jätkutaastamine on osa taastamisest.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõistet „pärandniit” looduskaitseseaduse § 17 lõikes 2 sätestatud poolloodusliku koosluse esinemisalaga samas tähenduses.”;

3) määruses asendatakse läbivalt sõnad „poollooduslik kooslus” sõnaga „pärandniit” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate pärandniitude taastamiseks antavate toetuste määrad on:
1) mätaste, kuluheina ja puittaimestiku purustamine või hekseldamine, kui puittaimestik on kuni 1,5 m kõrgune, 350 eurot hektari kohta;
2) võsa eemaldamine, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 1000 eurot hektari kohta või puisniidu võsa eemaldamine, kui puittaimestik on üle 1,5 m kõrgune, 1100 eurot hektari kohta;
3) puude eemaldamine 1250 eurot hektari kohta, puisniidul puude eemaldamine 1500 eurot hektari kohta;
4) tiheda pilliroo eemaldamine (niitmine, karjatamine, purustamine) 250 eurot hektari kohta;
5) freesimine 1300 eurot hektari kohta, puisniidul freesimine 1450 eurot hektari kohta;
6) pärandniidul käesoleva määruse kohaseks karjatamiseks või taastatava ala edaspidiseks hooldamiseks vajalike tarade ehitamine kogu taastamisperioodi jooksul üks kord 1,25 eurot meetri kohta;
7) jätkutaastamine 250 eurot hektari kohta, puisniidu jätkutaastamine 300 eurot hektari kohta.”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui korraldaja on taotlemise võimaluse oma kodulehel ette näinud, esitab taotleja määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse sama aasta 10. septembriks.”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „lepingu kehtivuse ajal ega aasta jooksul pärast selle lõppemist”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) pärandniidu tihedast pilliroost puhastamiseks tuleb pilliroogu niita või hekseldada või karjatada. Niidetud pilliroog tuleb alalt koristada. Pärast niitmist või hekseldamist tuleb ala karjatada. Karjatamiskoormus peab olema vähemalt 1,5 lü/ha. Karjatamise järel ei tohi pilliroog ega muu rohttaimestu olla kõrgem kui 0,5 m, vajaduse korral tuleb pilliroog hekseldada või üle niita;”;

8) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) pärandniitude puittaimetikust puhastamisel ning puiskarjamaal ja puisniidul puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamiseks tuleb raiutud puittaimestik koristada, põletada või peenestada;”;

9) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 19 asendatakse tekstiosa „0,2–0,4 ja põõsarinde liituvuse kuni 0,1” tekstiosaga „0,4–0,6, sealhulgas põõsarinde liituvuse kuni 0,2”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Keskkonnaamet võib määrata kaitsekorralduskava ja liigi kaitse või elupaiga tegevuskava või eksperthinnangu alusel taastamisnõudeid, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustest.”;

12) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud juhul hiljemalt sama aasta 10. juuliks ning § 4 lõikes 11 sätestatud juhul hiljemalt 10. novembriks.”;

13) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alade eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:
1) alad, kus eelneval aastal on käesoleva määruse järgsed taastamistegevused tehtud ning on vaja jätkata taastamistegevusi;
2) alad, kus taastamistöid tehakse Keskkonnaministeeriumi või Keskkonnaameti projektide alusel, mille kaas- või omafinantseering kaetakse loodushoiutoetuse eelarvest;
3) ülejäänud alad, arvestades pärandniitude tegevuskavas sätestatud elupaigatüüpide prioriteetsusklassi.”;

14) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Kui taastataval alal esineb mitu niiduelupaika, kasutatakse lõike 3 kohase eelisjärjestuse koostamisel alal esinevat niiduelupaika, mille pindala on suurim.”;

15) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks”;

16) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json