Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 96 “Tarbijakaebuste komisjoni koosseisu kinnitamise korra ja komisjoni töökorra ning komisjoni esimehe töötasustamise määra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 102, 1703

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 96 “Tarbijakaebuste komisjoni koosseisu kinnitamise korra ja komisjoni töökorra ning komisjoni esimehe töötasustamise määra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 27.12.2007 nr 106

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 24 lõike 2 ja § 25 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 96 «Tarbijakaebuste komisjoni kooosseisu kinnitamise korra ja komisjoni töökorra ning komisjoni esimehe töötasustamise määra kehetstamine» (RTL 2004, 47, 806) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Komisjoni esimees võib vajadusel kokku kutsuda korraldava istungi, et teha kindlaks kaebuse komisjoni pädevusse kuuluvus.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Kaebuse menetlemise lõpetamine

(1) Komisjonil on õigus kaebuse menetlemine lõpetada, kui:
1) kaebuse läbivaatamisel selgub, et selle lahendamine ei kuulu komisjoni pädevusse;
2) kaebuse lahendamine esitatud tõendite alusel ei ole võimalik, kuna nõuab põhjalikku uurimist ja tunnistajate ärakuulamist;
3) vaidlevad pooled saavutavad kokkuleppe enne komisjoni istungit, istungil või istungite vahelisel ajal;
4) tarbija loobub kaebusest.

(2) Kaebuse menetlemise lõpetamise otsustab komisjoni esimees. Kaebuse menetlemise lõpetamise põhjused märgitakse kaebuse menetlemise lõpetamise otsuses. Kui kaebuse menetlemine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 alusel, märgitakse kaebuse menetlemise lõpetamise otsuses ka vaidlevate poolte saavutatud kokkulepe.

(3) Kaebuse menetlemise lõpetamisest ja lõpetamise põhjustest teavitatakse tarbijat kirjalikult viivitamata.»;

3) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni esimehele ühe kaebuse menetlemise eest makstav tasu ei või ületada 2700 krooni.».

§ 2. Määruse rakendamine

Määruse paragrahvi 1 punkte 1 ja 2 rakendatakse 12. detsembrist 2007. a ja punkti 3 rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json