Teksti suurus:

Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RTL 2007, 102, 1702

Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded

Vastu võetud 21.12.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 39 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded elektroonilise teabeturbe tagamiseks töötlussüsteemides (edaspidi süsteemid).

§ 2.  Arvutitele ja kohtvõrkudele (edaspidi arvutiseadmed) kohaldatavad nõuded

  Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

 (2) Määruse lisa 1 punktis 23 toodud nõue jõustub 1. märtsil 2009. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Lauri Almann
Kantsler

Lisa Arvutiseadmetele kohaldatavad nõuded