Teksti suurus:

Õiguskantsleri seaduse ning Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2012 otsus nr 94

Õiguskantsleri seaduse ning Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.05.2012

§ 1. Õiguskantsleri seaduse muutmine

Õiguskantsleri seaduses (RT I, 08.07.2011, 60) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 4. Õiguskantsleri ülevaade Riigikogule

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule aastaülevaate temale käesoleva seadusega pandud ülesannete täitmise kohta.";

2) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõnad "Riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe ja Riigikohtu liikme kriminaalvastutusele võtmise korra seadusega" sõnadega "kriminaalmenetluse seadustikus";

3) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 15. Õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrolli menetluse alustamine

(1) Igaühel on õigus pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole seaduse või mõne muu õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks. Avaldaja esitab avalduses põhjendused, milles ta näeb õigusakti vastuolu põhiseaduse või seadusega.

(2) Õiguskantsler võib alustada menetlust ka omal algatusel.";

4) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

"§ 151. Õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrolli avalduse menetlemine

(1) Õiguskantsler vaatab õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks esitatud avalduse läbi käesoleva seaduse 4. peatüki 1. ja 2. jaos sätestatud korras, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.

(2) Õiguskantsler võib jätta avalduse läbi vaatamata, kui esineb käesoleva seaduse § 25 lõikes 2 või lõike 3 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud asjaolu või kui menetlemiseks puudub oluline avalik huvi.";

5) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 25 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

"(2) Avaldusealuses asjas ei tohi olla jõustunud kohtuotsust, süüteomenetlust või kohtumenetlust lõpetavat määrust või kohtuvälise menetleja otsust väärteomenetluses ega samaaegselt toimuda kohtumenetlust, süüteomenetlust või kohtueelset kohustuslikku kaebemenetlust.

(3) Õiguskantsler võib jätta avalduse läbi vaatamata, kui:

1)  avaldus ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele ja avaldaja on jätnud puuduse tähtaja jooksul kõrvaldamata;

2)  avaldus on ilmselgelt alusetu;

3)  avaldus on esitatud pärast ühe aasta möödumist ajast, kui isik sai või pidi saama teada oma õiguste rikkumisest;

4) isikul on võimalus esitada vaie või kasutada muid õiguskaitsevahendeid või kui isik jättis sellise võimaluse kasutamata;

5)  kui toimub vaidemenetlus või muu mittekohustuslik kohtueelne menetlus.

(4) Õiguskantsler võib edastada avalduse lahendamiseks asjakohasele järelevalveorganile, kui see on avaldaja õiguste kaitseks otstarbekas. Avaldajat teavitatakse avalduse edastamisest. Delikaatseid isikuandmeid sisaldava avalduse võib edastada üksnes avaldaja nõusolekul. Järelevalvealune asutus teavitab avalduse lahendamisest õiguskantslerit.

(5) Õiguskantsler teeb avalduse läbi vaatamata jätmise avaldajale kirjalikult teatavaks. Teates tuleb avalduse läbi vaatamata jätmist põhjendada.";

7) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja sõnad "tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras";

8) paragrahvi 34 lõige 2, § 353 ja § 36 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Õiguskantsleri asetäitja-nõunike, nõunike ja kantselei teenistujate palgaastmed, palgamäärad ja lisatasude maksmise alused määrab Õiguskantsleri Kantselei eelarve piires kindlaks õiguskantsler.";

10) paragrahvi 42 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmine

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 2009, 49, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Vabariigi Valitsuse nõuniku palgaaste on 32–33.";

2) paragrahvi 10 lõike 6 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Riigikantselei ja ministeeriumi struktuuris:".

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json