Teksti suurus:

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2012, 7

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 12.04.2010 nr 45
RTL 2010, 20, 361
jõustumine 24.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
18.05.2011RT I, 20.05.2011, 1223.05.2011
21.05.2012RT I, 29.05.2012, 101.06.2012

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord, enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikroettevõtja (edaspidi taotleja).

  (2) Kui toetust taotleb kontserni kuuluv emaettevõtja või tütarettevõtja, ei tohi kontsern kokku olla suurem kui lõikes 1 nimetatud mikroettevõtja.

  (3) Kui taotleja on äriühing, ei tohi taotlejaks oleva äriühingu osa- või aktsiakapitalist 25% või rohkem kuuluda sellisele äriühingule, kes ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele, ja kui taotleja on tulundusühistu, ei tohi taotleja selliste liikmete osa, kes ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele, olla 25% või rohkem kõigi liikmete arvust.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
  2) taotleja tegeles taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal puiduliste metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamisega ning nimetatud tegevuste müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust vähemalt 50%;
  3) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest oli suurem kui 2400 eurot ning müügitulu metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest koos muude ärituludega ei ületanud 2 000 000 eurot;
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamiseks jagatakse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse tabelis 9 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud kohustuste summa omakapitali summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 2,3;
  5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamiseks jagatakse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse tabelis 9 märgitud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
  6) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  7) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  8) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  9) [kehtetu – RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  10) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  11) [kehtetu – RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  12) [kehtetu – RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevusteks loetakse justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 “Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK 2008) nimetatud järgmisi tegevusi:
  1) metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 021);
  2) metsavarumine (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 022);
  3) puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 161);
  4) katusesindlite ja laastude tootmine, välja arvatud muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16239);
  5) puittaara tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1624);
  6) pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust või puidujäätmetest, välja arvatud muude puidust tarbe- ja dekoratiivesemete ja muude puittoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16291).
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta:
  1) masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond);
  2) automaatika- või infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara (edaspidi infotehnoloogiline seade) ostmine, paigaldamine ja rakendamine, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas;
  3) leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina (edaspidi patendi taotlemine) «Patendiseaduses» sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
  4) leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina (edaspidi kasuliku mudeli taotlemine) «Kasuliku mudeli seaduses» sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
  5) litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.

  (2) Lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 tähenduses.

  (3) Lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on väikese või keskmise suurusega ettevõtetele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 33 tähenduses.

  (4) Lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevus peab komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 12 lõike 1 punkti a kohaselt olema investeering materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse seoses ettevõtte laiendamisega, ettevõtte toodangu mitmekesistamisega uute toodetega või ettevõtte tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega.

§ 5.   Nõuded toetatavate tegevuste kohta

  (1) Toetust võib taotleda §-s 4 nimetatud tegevuste kohta, kui:
  1) biokütuse tootmiseks vajalik masin või seade on mittestatsionaarne, välja arvatud puidugraanulite, puitbriketi, puusöe ja hakkepuidu valmistamiseks vajalik masin või seade, mis võib olla ka statsionaarne;
  2) patendi või kasuliku mudeli taotlemise korral on enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist esitatud Patendiametile esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus;
  3) väljaspool Eestit patendi taotlemise korral esitatakse patenditaotlus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) tööstusomandi õiguskaitse keskametile või Patendiameti kaudu või elektrooniliselt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (World Intellectual PropertyOrganizationWIPO) Rahvusvahelisele Büroole (International BureauIB) või Euroopa Patendiametile (European Patent OfficeEPO);
  4) väljaspool Eestit kasuliku mudeli taotlemise korral esitatakse kasuliku mudeli registreerimise taotlus lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametile;
  5) patent või kasulik mudel ostetakse selle omanikult turutingimustel ja litsentseeritud leiutis on vajalik taotleja konkurentsivõime tõstmiseks;
  6) litsents ostetakse patendi või kasuliku mudeli omanikult turutingimustel ja litsentseeritud leiutis on vajalik taotleja konkurentsivõime tõstmiseks;
  7) tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 tähenduses.

  (2) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral peab ning punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel võib leiutisele õiguskaitse taotlemiseks esitada taotluse pärast 2007. aasta 1. jaanuari, kuid hüvitatakse ainult need õiguskaitse taotlemiseks tehtud abikõlblikud kulud, mille tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumusest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumusest ning abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

  (2) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, üheselt mõistetav, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) taotluse koostamise, esitamise ja menetlemisega seotud kulud;
  2) taotluse parandamise ja täiendamisega seotud kulud, mis tehakse enne leiutise registreerimist asjakohases registris;
  3) tõlke- ja muud kulud, mis on seotud lepinguriigis leiutisele õiguskaitse taotlemisega või õiguskaitse saamise kinnitamisega.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tselluloosi, puitmassi, paberi, spooni, vineeri, puitkiud-, puitlaastplaatide ja muude puidupõhiste plaatide tootmiseks ning hööveldatud, lihvitud või freesitud puidu valmistamiseks kasutatava masina või seadme ostmiseks ning nimetatud toodete valmistamiseks vajaliku automaatika- või infotehnoloogilise seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud;
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  2) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
  3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  5) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud, muud üldkulud ning töötasu;
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  7) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms;
  8) lihtsale asendusinvesteeringule tehtud kulud pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;
  9) mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajaliku investeeringu tegemisega seonduvad kulud;
  10) elektripaigaldise ostmise kulud juhul, kui toetust ei taotleta § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud masina või seadme ostmiseks ning kui elektripaigaldise olemasolu ei ole nõutud nimetatud masina või seadme või automaatika- või infotehnoloogilise seadme paigaldus- või kasutusjuhendis;
  11) elektrienergia tootmisega seonduvad kulud, välja arvatud mobiilse elektrigeneraatori ostmise kulud;
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  12) alajaamas kasutamiseks ette nähtud seadme ostmise kulud;
  13) ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö, projekteerimistöö ning lisas 1 toodud vormi kohase taotluse koostamiseks tellitud töö ja teenuse ning turu-uuringu tegemise kulud;
  14) veovahendi, tõstuki, laaduri, haagise, vintsi, võsalõikuri, võsaniiduki, mootorsae, laasimis- või järkamisseadme ja traktori haakesse palkide kogumiseks paigaldatava seadme ostmise kulud;
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  15) puusöe valmistamiseks kasutatava katla, ahju, põleti ja muu küttekolde ostmise kulud;
  16) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  17) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  18) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud;
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  19) leiutise loomise kulud;
  20) notaritasu;
  21) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
  22) kulutused reklaamile;
  23) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
  24) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  25) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul kasutatud masina ja seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui masin või seade on toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks on kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud masina või seadme hind ületab selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast kõrgem;
  26) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kasutatud seadme ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud;
  27) muud kulud, mis ei ole investeeringuga otseselt seotud;
  28) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

  (5) Lõike 4 punktis 8 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev masin või seade uue ajakohastatud masina või seadmega ilma tootmisvõimsust vähemalt 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka üle kümne aasta vanuse masina või seadme asendamist uue masina või seadmega.

  (6) Lõikes 5 nimetatud tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate sama liiki masinate või seadmete tootmisvõimsus kokku.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (2) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks kauba, teenuse või töö pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (3) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

  (4) Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (5) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama ka uue samaväärse masina või seadme hinda.

  (6) Kui taotleja taotleb toetust patendi või kasuliku mudeli taotlemiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama leiutisele õiguskaitse taotlemiseks tellitava teenuse või töö eeldatavat maksumust kogu leiutisele õiguskaitse taotlemise menetlemise aja kohta.

  (7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse § 4 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuste puhul kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetust antakse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste puhul toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest kuni:
  1) 50%, kui leiutis loodi rakendusuuringu käigus;
  2) 25%, kui leiutist ei loodud rakendusuuringu käigus.

  (3) Kui taotleja on saanud § 4 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tegevuste puhul sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetus koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning Harjumaal ei tohi toetus koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga ületada 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (4) Kui taotleja on saanud § 4 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse puhul sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetus koos tagastatava riigiabiga või vähese tähtsusega abiga ületada lõikes 2 sätestatud määra.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Kui toetust taotleb kontserni kuuluv taotleja, on toetuse maksimaalne suurus kontserni kohta 200 000 eurot programmiperioodil kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (7) [Kehtetu – RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (8) Kui taotleja suhtes omab „Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal tegevusalal tegutsev ettevõtja, on toetuse maksimaalne suurus taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava ettevõtja kohta 200 000 eurot programmiperioodil kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Lisaks esitab taotleja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase taotluse elektroonselt Microsoft Wordi tarkvaraga töödeldavas vormingus, välja arvatud juhul, kui ta esitab taotluse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (e-PRIA) kaudu.
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–4.

  (2) Taotleja esitab oma nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  2) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike, aktsionäride või liikmete kohta ja nende osanike või aktsionäride kohta koos nende osaluse protsendiga. Osaniku, aktsionäri või liikme andmetele lisatakse ka ettevõtja keskmine töötajate arv taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal, andmed ettevõtja puiduliste metsandussaaduste töötlemisest ja metsa majandamisest saadud müügitulu kohta ning muude äritulude ja aastabilansi näitajad taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
  3) kui taotleja on põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 4 tähenduses noor ettevõtja (edaspidi noor ettevõtja) ja soovib, et lisas 2 toodud hindamiskriteeriumite põhjal eelistatakse tema taotlust, siis lisab ta punktis 2 nimetatud nimekirjale kõikide osanike või aktsionäride isikukoodi või nende puudumise korral nende sünniajad.
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (3) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:
  1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab taotleja tegevust vähemalt kuue kuu jooksul, kui majandusaasta aruanne ei ole esitatud äriregistrisse;
  2) kui taotleja kuulub kontserni, siis ka taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri;
  3) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri, mis kajastab taotleja tegevust vähemalt kuue kuu jooksul;
  4) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  5) kasumiaruandes näidatud majandusnäitajate finantsprognoosid taotluse esitamise aasta majandusaasta ja taotluse esitamise aastale vahetult järgneva kahe majandusaasta kohta.
  6) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (4) Taotleja esitab kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri ning § 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 3 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;
  3) kasutatud masina ja seadme ostmise korral masina või seadme pakkuja kinnitus selle kohta, et kasutatud masin või seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi ning selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud masina või seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam;
  4) patendi taotlemise korral ärakiri patendi saamise avaldusest «Patendiseaduse» tähenduses ja kui leiutis on loodud rakendusuuringu käigus, siis lisaks ärakiri rakendusuuringu lõpparuandest või asjaomasest aktist, mis tõendab rakendusuuringu toimumist;
  5) kasuliku mudeli taotlemise korral ärakiri kasuliku mudeli registreerimise avaldusest «Kasuliku mudeli seaduse» tähenduses ja kui leiutis on loodud rakendusuuringu käigus, siis lisaks ärakiri rakendusuuringu lõpparuandest või asjaomasest aktist, mis tõendab rakendusuuringu toimumist;
  6) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendi omaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
  7) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendi omaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ning tehingu maksumust.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (4) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisa 2 A-osas toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 2 A-osa kohaselt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hindamise korral annab taotluse kohta arvamuse põllumajandusministri moodustatud metsanduse ning majanduse eriala spetsialistidest koosnev hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

  (3) PRIA esitab taotluste ning § 10 lõike 3 punktides 1 ja 3–5 nimetatud dokumentide ärakirjad Põllumajandusministeeriumile kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (4) PRIA esitab Põllumajandusministeeriumile nende taotlejate nimekirja, kelle taotlus vastab nõuetele, 65 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (5) Komisjoni istung toimub 15 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud nimekirja saamisest. Komisjoni liige hindab nõuetele vastavaid taotlusi lisa 2 B-osas toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 2 B-osa kohaselt, ja täidab lisas 4 toodud vormi kohase hindamislehe iga taotleja kohta. Komisjon koostab hindamistulemuste põhjal sellekohase kokkuvõtte, milles märgib iga taotleja hindepunktide aritmeetilise keskmise.

  (6) Põllumajandusministeerium edastab lõikes 5 nimetatud kokkuvõtte PRIA-le viie tööpäeva jooksul arvates komisjoni istungi toimumisest.

  (7) Taotluste paremusjärjestuse koostamiseks liidab PRIA lõikes 1 nimetatud hindamise tulemuste põhjal saadud hindepunktid ja lõikes 5 nimetatud hindamise tulemuste põhjal koostatud kokkuvõttes toodud hindepunktide aritmeetilise keskmise kokku.

  (8) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

  (9) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja PRIA-t viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

  (3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja PRIA-t viivitamata kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja:
  1) teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% investeeringu abikõlblikust maksumusest, välja arvatud § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevus, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) teeb ülejäänud investeeringu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014;
  3) esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul kuni neljas osas ühe taotluse kohta ning § 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse puhul ühes osas ühe taotluse kohta.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (11) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuse puhul ühes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]

§ 17.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 5 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Patendi saamise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) ärakiri § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud patenditaotlusega koos esitatud avaldusest, kui patenti taotletakse lepinguriigis;
  2) lisas 6 toodud vormi kohane Patendiameti kinnitus;
  3) koos lõpliku kuludeklaratsiooniga «Patendiseaduse» § 36 alusel välja antud patendikirja ärakiri ning lepinguriigis leiutise registreerimise korral asjaomase lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti või rahvusvahelise organisatsiooni välja antud patendidokumendi ärakiri.

  (6) Kasuliku mudeli saamise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) ärakiri § 5 lõike 1 punktis 4 nimetatud taotlusega koos esitatud avaldusest, kui kasulikku mudelit taotletakse lepinguriigis;
  2) lisas 6 toodud vormi kohane patendivoliniku, Patendiinfo Keskuse või Patendiameti kinnitus;
[RT I, 20.05.2011, 12 - jõust. 23.05.2011]
  3) «Kasuliku mudeli seaduse» § 21 alusel Patendiameti välja antud kasuliku mudeli registreerimise otsuse ärakiri ning väljaspool Eestit kasuliku mudeli registreerimise korral asjaomase lepinguriigi tööstusomandi õiguskaitse keskameti välja antud kasuliku mudeli registreerimist tõendava dokumendi ärakiri.

  (7) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 10 lõike 4 punktis 6 nimetatud eellepingu.

  (8) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 10 lõike 4 punktis 7 nimetatud eellepingu.

  (9) Juhul kui investeeringuobjekti ostmiseks või leiutisele õiguskaitse taotlemiseks on saadud tagastavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, esitab toetuse saaja riigiabi andja väljastatud tõendi, millel on näidatud investeeringuobjekti nimetus ja tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi suurus eurodes.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1 ja 2 ning 5–8 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 181.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 17 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (5) Paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 6 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul saab toetust taotleda kuni 2010. aasta 31. detsembrini.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Paragrahvi 16 lõikes 1 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes. Nimetatud juhul teeb toetuse saaja investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid järgmiselt:
  1) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014;
  2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul kuni kahes osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse puhul ühes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.
[RT I, 29.05.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

Lisa 1 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlus

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid

Lisa 3 Hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 4 Hindamiskriteeriumite B-osa hindamisleht hindamiskomisjonile

Lisa 5 Kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Lisa 6 Patendi ja kasuliku mudeli taotlemise korral Patendiameti, patendivoliniku või Patendiinfo Keskuse kinnitus

/otsingu_soovitused.json