Teksti suurus:

Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Maa-ameti põhimääruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 1

Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Maa-ameti põhimääruste muutmine

Vastu võetud 22.05.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Keskkonnaameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.“;

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium, mis suunab ja koordineerib ameti tegevust. Järelevalvet ameti ja selle ametnike ning töötajate tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.“;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 27–29 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktidega 44–47 järgmises sõnastuses:

„44) moodustab ning kinnitab jahindusnõukogu koosseisu ja töökorra;

45) moodustab jahipiirkondi ja muudab jahipiirkonna piire;

46) kehtestab ja seab lisapiiranguid ja -tingimusi küttimismahtudele seaduses ettenähtud ulatuses ja korras;

47) korraldab jahipidamist ja hüvitab osaliselt uluki tekitatud kahju seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.“;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;

8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning määrab ametnike palgad;“;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;“;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 10 ja 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) kinnitab ametnike ja töötajate ametijuhendid ning otsustab lisatasude ja muutuvpalga maksmise kooskõlas õigusaktide ja ameti eelarvega;

11) teostab järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;“;

8) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;“;

9) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:“;

11) paragrahvi 8 lõike 2 punktides 1, 3 ja 8 asendatakse sõna „teenistujad“ sõnaga „ametnikud“ vastavas käändes;

12)  paragrahvi 8 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks;“;

13)  paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt keskkonnaministri kinnitatud ameti teenistuskohtade koosseisule. Nõunike tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.“;

14)  paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 10. Muud struktuurivälised ametnikud ja töötajad

Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud ja töötajad, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori määratud ametnikule või töötajale. Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.“;

15) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab keskkonnaminister.“;

16)  paragrahvi 19 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

17)  paragrahvi 19 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) täita ameti kalapüügiõiguse tasu kogumise ja sihtotstarbelise ülekandmisega seotud ülesandeid.“;

18) paragrahvi 22 punktid 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruses nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Inspektsioon on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.“;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 7–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks inspektsiooni teenistuskohtade koosseisu ning teeb ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;

8) kinnitab inspektsiooni asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused, tööplaanid, ametijuhendid ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;

9) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud ning määrab ametnike palgad;“;

3) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud inspektsiooni töötajatega;“;

4) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) määrab inspektsiooni ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;“;

5) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) teostab järelevalvet inspektsiooni ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;“;

6) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) viib vahetute alluvatega läbi arengu- ja hindamisvestlusi;“;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) annab korraldusi, mis on kohustuslikud kõikidele inspektsiooni ametnikele ja töötajatele;“;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt.

„2) peadirektori asetäitja haldusalal vastutab inspektsiooni valduses oleva vara haldamise, õigusteeninduse toimimise, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides haldusosakonna, rahandusosakonna, õigusosakonna ja kantselei tööd.“;

9) paragrahvi 11 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) rahandusosakond;“;

10) paragrahvi 13 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 13 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) personali planeerimise, värbamise, valiku ja hindamise korraldamine;

6) inspektsiooni personalieelarve planeerimises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine.“;

12) paragrahvi 16 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Rahandusosakond“;

13) paragrahvi 16 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1)  inspektsiooni eelarve eelnõu koostamine ja eelarve täitmise jälgimine;“;

14) paragrahvi 16 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) inspektsiooni kuludokumentide menetlemine.“;

16) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) inspektsiooni majanduskulude eelarve planeerimises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine.“;

17) paragrahvi 21 lõike 1 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inspektsiooni struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:“;

18) paragrahvi 21 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks;“;

19) paragrahvi 21 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid struktuuriüksuste struktuuri, teenistuskohtade koosseisu, ametinimetuste ja töökorralduse muutmiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks;“;

20) paragrahvi 21 lõike 2 punktid 8 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) viib alluvate ametnike ja töötajatega läbi arengu- ja hindamisvestlused;

„9) hindab alluvate ametnike ja töötajate koolitusvajadust;“;

21) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Osakonnajuhataja ja büroojuhataja äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik või töötaja.“.

§ 3. Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 20 „Maa-ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.“;

2) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti kõrgemalseisev valitsusasutus on Keskkonnaministeerium, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust.Järelevalvet ameti ja selle ametnike ning töötajate tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.“;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning määrab ametnike palgad;“;

4) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;“;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 8 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused ja ametnike ning töötajate ametijuhendid;

9) teostab järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;“;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;“;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) esitab keskkonnaministrile ettepanekud ameti eelarve ja teenistuskohtade koosseisu kohta ning kontrollib eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;“;

8) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) teeb ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning ametnike ja töötajate palkade määramiseks;“;

9) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:“;

10)  paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale või mõni teine ametnik või töötaja vastavalt struktuuriüksuse põhimäärusele.“;

11) paragrahvi 9 lõike 2 punktides 1 ja 3 asendatakse sõna „teenistujad“ sõnadega „ametnikud ja töötajad“ vastavas käändes;

12)  paragrahvi 9 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks;“;

13)  paragrahvi 9 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) taotleb üksuse ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust;“;

14)  paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt ameti teenistuskohtade koosseisule, mille on kinnitanud keskkonnaminister. Nõunike ülesanded, pädevuse ja alluvuse määrab peadirektor käskkirjaga kinnitatavas ametijuhendis.“;

15) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab keskkonnaminister.“

16) paragrahvi 15 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 30 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ameti personalitöö, välja arvatud personaliarvestus;“.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json