Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ühendamisega Keskkonnaagentuuriks

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 5

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ühendamisega Keskkonnaagentuuriks

Vastu võetud 23.05.2013 nr 26

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 48 lõigete 1 ja 3, jahiseaduse § 20 lõike 3, veeseaduse § 21 punkti 6, jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 2 ning § 117 lõike 1, metsaseaduse § 12 lõigete 3 ja 10, § 23 lõigete 2 ja 10, § 24 lõigete 6, 7 ja 10, § 25 lõigete 3 ja 7, § 28 lõike 81 , § 29 lõigete 3, 5 ja 6, § 30 lõigete 3 ja 7, § 31 lõigete 3 ja 4, § 33, § 40 lõigete 4-7 ja 11, § 41 lõike 6 ning § 43 lõike 3, looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 ning § 18 lõike 3, välisõhu kaitse seaduse § 90 lõike 2 ning § 12215 lõike 2, perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja keskkonnaseire seaduse § 11 lõike 4 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1, keskkonnaseire seaduse § 19 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 "Perioodi 20072013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine" § 5 punktidega 1 ja 2.

§ 1. Keskkonnaministri määruste muutmine

1) keskkonnaministri 25.05.2005. a määruse nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine“ § -s 1, § 2 punktis 7 ning määruse lisas asendatakse läbivalt sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

2) keskkonnaministri 11.07.2003. a määruses nr 62 „Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad“ asendatakse läbivalt sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

3) keskkonnaministri 17.01.2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ § 3 lõikes 4, § 4 lõikes 1 ja §-s 5 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

4) keskkonnaministri 22.04.2004. a määruse nr 25 „Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ §-s 2 asendatakse läbivalt sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

5) keskkonnaministri 15.01.2010. a määruses nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskuse“ sõnaga „Keskkonnaagentuuri“;

6) keskkonnaministri 04.01.2007. a määruse nr 1 „Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord“ § -s 2, § 6 punktis 3, § 7 punktis 3 ning määruse lisas 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

7) keskkonnaministri 04.01.2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“ §-des 2 ja 27 asendatakse läbivalt sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

8) keskkonnaministri 21.12.2006. a määruses nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord“ § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

9) keskkonnaministri 21.12.2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord“ § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus (edaspidi keskus)“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ ning § 2 lõikes 8, § 3 1. lõike punktis 2, § 12 lõigetes 2–6 ning § 13 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

10) keskkonnaministri 27.12.2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ § 18 lõikes 6 asendatakse sõna „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

11) keskkonnaministri 28.04.2010. a määruse nr 13 „Nõmmnelgi Värska püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ normitehnilise märkuse nr 4 joonealuses selgitavas tekstis asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskuses“ sõnaga „Keskkonnaagentuuris“;

12) keskkonnaministri 01.06.2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad“ § 7 lg 3 punktis 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

13) keskkonnaministri 13.12.2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm“ § 2 lõikes 3, § 3 lõikes 2 ning § 8 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

14) keskkonnaministri 11.07.2012. a määruse nr 25 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid“ § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

15) keskkonnaministri 13.02.2009. a määruse nr 12 „Meetme «Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel» tingimused“ § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

16) keskkonnaministri 02.02.2009. a määruse nr 9 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused“ § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“;

17) keskkonnaministri 26.06.2009. a määruse nr 30 „Meetme „Keskkonnaseire arendamine” tingimused“ § 4 lõikes 3 ja § 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut“ sõnaga „Keskkonnaagentuur“ vastavas käändes;

18) keskkonnaministri 30.07.2002. a määruse nr 50 „Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine“ § 4 punktis 3 asendatakse sõnad „Keskkonnateabe Keskuse“ sõnaga „Keskkonnaagentuuri“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2013.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json