Teksti suurus:

Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 9

Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.05.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 alusel.

1. peatükk TOETUSE ANDMINE 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi (edaspidi koos memorandum) alusel antavate rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemise, kasutamise, väljamaksmise, tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning järelevalve ja tulemuste hindamise tingimusi ja korda.

  (2) Määruses sätestatud mõistete sisustamisel juhindutakse memorandumist.

§ 2.  Programmioperaatorid ja -valdkonnad

  (1) Memorandumi lisa B kohaselt on ministeeriumid programmioperaatoriteks järgmistes valdkondades:
  1) Keskkonnaministeerium – integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga – riskilapsed ja -noored;
  3) Kultuuriministeerium – kultuuripärandi säilitamine ja taastamine;
  4) Haridus- ja Teadusministeerium – Euroopa Majanduspiirkonna stipendiumifond, Norra–Eesti stipendiumifond ja Norra–Eesti teaduskoostöö;
  5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine;
  6) Sotsiaalministeerium – rahvatervis, sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal ning kodune ja sooline vägivald.

  (2) Programmioperaator rakendab programmi koostöös doonori programmipartneriga.

§ 3.  Õiguslik raamistik

  Programmi elluviimisel kohustub programmioperaator järgima käesolevat määrust ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2009–2014 õiguslikku raamistikku, sealhulgas:
  1) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli 38b Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 kohta ning Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahelist lepingut Norra finantsmehhanismi 2009–2014 kohta;
  2) memorandumit;
  3) Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 rakendamise määrust ja Norra finantsmehhanismi 2009–2014 rakendamise määrust (edaspidi koos rakendusmäärus);
  4) riikliku kontaktasutuse ja Finantsmehhanismide Komitee vahel või riikliku kontaktasutuse ja Norra Välisministeeriumi vahel sõlmitud programmilepingut vastavalt § 2 lõikele 1;
  5) Finantsmehhanismide Komitee ja Norra Välisministeeriumi juhendeid.

§ 4.  Programmioperaatorile ülesannete täitmiseks volituste andmine

  (1) Programmioperaator asub ülesandeid täitma kuupäevast, kui doonor on programmi kinnitanud. Programmi kulude abikõlblikkuse esimene ja viimane kuupäev, programmi toetuse maksimumsumma ja selle jaotus rakendusmääruse artiklis 7.1 loetletud nimetuste vahel sätestatakse programmilepingu lisas 1.

  (2) Programmioperaator võib oma ülesannete täitmise delegeerida lepinguga või määrata ministri määrusega või käskkirjaga programmiettepanekus nimetatud asutusele. Ülesannete delegeerimine ei vabasta programmioperaatorit vastutusest ülesannete täitmise eest.

  (3) Programmioperaator esitab oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduse Rahandusministeeriumile hinnangu andmiseks hiljemalt 60 kalendripäeva enne selle doonoritele esitamise tähtpäeva.

  (4) Programmioperaator võib programmi muuta kooskõlas rakendusmääruse artikliga 5.9 ja programmilepinguga.

  (5) Programmioperaator tagab programmi rakendamisega seotud asutuste avalikustamisega seotud kohustuste täitmise vastavalt rakendusmääruse artiklile 4.7, rakendusmääruse lisale 4, kommunikatsiooni- ja kujundusjuhendile ning kommunikatsiooniplaanile.

  (6) Programmioperaator tagab enda, projekti elluviija ja muu toetust saava asutuse tehtud kulude abikõlblikkuse kooskõlas rakendusmääruse peatükiga 7 ning kulude abikõlblikuks lugemisel arvestab programmilepingus sätestatud piiranguid ja täpsustusi.

§ 5.  Toetuse andmise korra ja tingimuste kehtestamine ja avalikustamine ning taotluste hindajate nimekirja avalikustamine

  (1) Programmioperaator kehtestab ministri määrusega või käskkirjaga või programmioperaatori moodustatud programmi koostöökomisjoni protokollilise otsusega programmi eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja korra.

  (2) Programmioperaator avalikustab programmi eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja korra ning taotluste hindajate nimekirja programmi tutvustamiseks loodud veebilehel.

§ 6.  Projekti elluviija kohustus

  Programmioperaator sätestab projekti elluviijaga sõlmitavas lepingus või õigusaktis muu hulgas projekti elluviija kohustuse järgida §-s 3 nimetatud õiguslikku raamistikku.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine, väljamaksmise peatamine ja väljamaksmisest keeldumine

  (1) Sertifitseeriv asutus ja riiklik kontaktasutus võivad kontrollida programmioperaatori ja tema ülesandeid täitva asutuse väljamakseid.

  (2) Sertifitseeriv asutus või riiklik kontaktasutus võib toetuse väljamaksmise peatada või väljamaksmisest keelduda, kui:
  1) kulu ei ole abikõlblik;
  2) tagasinõutav summa ei ole lõplikult tagasi makstud;
  3) võimaliku tagasinõudmise asjaolud on selgitamisel;
  4) riiklik kontaktasutus, programmioperaator või tema ülesandeid täitev asutus ei täida ülesandeid nõuetekohaselt, sealhulgas kui täiendavate abinõude kasutusele võtmiseks antud lisaaja jooksul ei täideta ülesandeid nõuetekohaselt või nende asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteem ei vasta nõuetele;
  5) doonor peatab maksed või keeldub maksete tegemisest Eestile.

  (3) Väljamaksmise võib peatada või väljamaksmisest keelduda projekti elluviija kõikide projektide väljamaksete puhul.

  (4) Programmioperaator võib toetuse väljamaksmise peatada või väljamaksmisest keelduda tema ülesandeid täitvale asutusele või projekti elluviijale, kelle tõttu toetuse väljamaksmine programmioperaatorile peatati või väljamaksmisest keelduti.

§ 8.  Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine ning rikkumistest teavitamine

  (1) Toetuse tagasinõudmisel ja tagasimaksmisel ning rikkumistest teavitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusest nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord”.

  (2) Programmioperaator tagastab toetuse, kui riiklik kontaktasustus või sertifitseeriv asutus nõuab toetuse tagasimaksmist kas omal algatusel või tuginedes doonorite tehtud toetuse tagasinõudmise otsusele.

  (3) Kui programmioperaator peab lõike 2 alusel toetuse tagastama, on tal õigus teha tagasinõudmise otsus tema ülesandeid täitva asutuse või projekti elluviija suhtes, kelle tõttu programmioperaatorile tagasinõue esitati.

  (4) Kui riiklik kontaktasutus peab vajalikuks programmileping enne tähtaega lõpetada, otsustab selle Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

  (5) Kui doonor lõpetab ühepoolselt programmilepingu, tagastab programmioperaator doonorile tagasimaksmisele kuuluva toetuse ja teeb nõutud järeltoimingud. Kui programmioperaatoril ei ole võimalik nõutud ajaks toetust tagastada või ta ei nõustu tagasinõudega, otsustab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul, millise asutuse riigieelarvelisi vahendeid doonorile toetuse tagasimaksmiseks kasutatakse.

  (6) Kui programmileping on lõpetatud, ei ole programmioperaatoril õigust doonorilt edasisi toetuse makseid saada.

§ 9.  Järelevalve toetuse kasutamise üle ja ligipääsu tagamine

  (1) Programmioperaator tagab järelevalve toetuse kasutamise üle.

  (2) Programmioperaator sätestab projekti elluviijaga sõlmitavas lepingus või õigusaktis projekti elluviija ja muu toetust saava isiku kohustuse osutada järelevalve, auditi või hindamise tegijale igakülgset abi ning tagada ligipääs välistoetuse kasutamisega seotud ruumidele ja territooriumile.

  (3) Programmioperaator osutab järelevalve, auditi või hindamise tegijale igakülgset abi, sealhulgas tagab talle esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks viivitamata ligipääsu kõigile programmi rakendamisega seotud dokumentidele ja informatsioonile ning õiguse viibida programmioperaatori välistoetuse kasutamisega seotud ruumides ja territooriumil.

  (4) Rahandusministeerium võib otsustada programmioperaatori ülesannete täitmise peatamise või lõpetamise, kui järelevalve või auditi tulemusel selgub, et juhtimis- ja kontrollisüsteem ei vasta nõuetele või ülesandeid ei täideta.

§ 10.  Aruandlus

  (1) Programmioperaator esitab programmi finantsvahearuande doonori vormil Rahandusministeeriumile hiljemalt 30 kalendripäeva pärast aruandlusperioodi lõppu, kinnitades, et kajastatud kulud on tehtud kooskõlas §-s 3 nimetatud õiguslikku raamistikku kuuluvate õigusaktide, lepingute ja juhenditega.

  (2) Programmioperaator esitab programmi aastaaruande doonori vormil Rahandusministeeriumile hiljemalt 30 kalendripäeva enne selle doonorile esitamise tähtpäeva.

  (3) Programmioperaator esitab programmi lõpparuande doonori vormil Rahandusministeeriumile hiljemalt 45 kalendripäeva pärast viimase projekti lõpetamist, aga mitte hiljem kui 30. aprillil 2017. a.

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud aruanded esitatakse digitaalselt allkirjastatuna.

  (5) Programmioperaator esitab programmi väljamaksete prognoosi sertifitseerivale asutusele selle kehtestatud tähtpäevaks e-postiga.

  (6) Programmioperaator esitab Rahandusministeeriumile selle nõutud informatsiooni, mis on vajalik Rahandusministeeriumi aruandluskohustuste täitmiseks doonori ees, sealhulgas strateegilise aruande koostamiseks. Informatsioon esitatakse Rahandusministeeriumi määratud tähtaja jooksul.

  (7) Programmioperaator esitab doonorile selle nõudmisel mõistliku aja jooksul kogu dokumentatsiooni ja informatsiooni, mis on seotud programmi ja projektide rakendamisega.

2. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Määruse kehtivusaja lõpp

  Määrus kehtib 31. detsembrini 2021. a.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määruse nr 137 „Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2006. a määrust nr 137 „Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite taotlemise, kasutamise, järelevalve ja tulemuste hindamise tingimused ja kord” täiendatakse pärast § 19 8. peatükiga järgmises sõnastuses:

8. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 20. Määruse kehtivusaja lõpp

Määrus kehtib 31. detsembrini 2022. a.”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 „Struktuuritoetuste riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 126 „Struktuuritoetuste riikliku registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium, rakendusasutused ja rakendusüksused perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse ning programmioperaatorid Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vahelise Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi ja Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi tähenduses.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Topeltfinantseerimise vältimise eesmärgil kantakse registrisse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite statistiline ja finantsteave.”.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json