Teksti suurus:

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 10

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad

Vastu võetud 23.05.2013 nr 79

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 48 alusel.

1. peatükk Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad ja kahju arvestamine 

§ 1.  Jahiuluki ebaseaduslik hukkamine

  Jahiuluki ebaseaduslikuks hukkamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse jahiuluki isendi hukkamist või jahilinnu muna korjamist, kui selle tegevusega kaasneb seaduse või seaduse alusel antud õigusakti nõuete rikkumine.

§ 2.  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad (edaspidi kahjumäär) jahiuluki ühe isendi kohta on esitatud lisas 1.

§ 3.  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

  (1) Kui jahiuluki isendi hukkas jahipidamisõiguseta isik või ta on hukatud kohas, mis ei kuulu jahiloa väljaandja jahipiirkonda, samuti kui jahil on hukatud rohkem loomi, kui oli jahiloaga lubatud, või kui suuruluki küttimise loale jäeti märkus suuruluki hukkamise kohta tegemata, arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 sätestatud kahjumäära järgi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

  (2) Jahiuluki tiine isendi või jahilinnu isendi pesitsusajal hukkamise korral arvutatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 nimetatud kahjumäära kolmekordses ulatuses.

  (3) Jahilinnu pesitsusaeg käesoleva määruse tähenduses on ajavahemik 1. aprillist kuni 31. juulini.

  (4) Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju suuruse kohta koostab jahiseaduse §-s 47 nimetatud isik lisas 2 esitatud vormi kohase akti.

2. peatükk Jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad ja kahju arvestamine 

§ 4.  Jahiuluki elupaik, elupaiga hävitamine ja kahjustamine

  (1) Jahiulukite elupaigad käesoleva määruse tähenduses on jahiulukite urud ja pesad.

  (2) Jahiuluki elupaiga hävitamine või kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on elupaiga muutmine ulukile elamiskõlbmatuks.

§ 5.  Jahiulukite elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

  (1) Jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määr on kuni 96 eurot.

  (2) Jahilinnu munade ebaseadusliku kogumise korral arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju sama liiki linnu eest kehtestatud kahjumäära pooles ulatuses ühe muna kohta või kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Lisa 2 Keskkonnale tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json