Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 13

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 23.05.2013 nr 81

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punktis 3 asendatakse sõnad „või ametnikele“ tekstiosaga „, ametnikele või töötajatele“;

2) paragrahvi 9 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) nimetab kantsleri ettepanekul ametikohale ja vabastab ametikohalt käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud valitsusasutuste peadirektorid, ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad, välja arvatud need osakonnajuhatajad, kellega sõlmib töölepingud kantsler, ning määrab neile distsiplinaarkaristusi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;“;

3) paragrahvi 9 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu;“;

4) paragrahvi 9 punktis 15 ja § 15 punktis 6 asendatakse sõna „teenistujate“ sõnaga „teenistuskohtade“;

5) paragrahvi 9 punktis 17 asendatakse sõnad „ja teenistujate“ tekstiosaga „, palgajuhendid ja teenistuskohtade“;

6) paragrahvi 12 punktis 5 asendatakse sõnad „ametisse“ ja „ametist“ sõnaga „ametikoht“ vastavas käändes;

7) paragrahvi 12 punktid 6–8 sõnastatakse järgmiselt:

„6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ministeeriumi koosseisu kuuluvate töötajatega, sealhulgas töölepingu alusel töötavate osakonnajuhatajate, väljaspool struktuuriüksusi olevate juhiabide ja nõunikega;

7) kinnitab vastavalt struktuuriüksuste põhimäärustele ja struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele enda poolt ametikohale nimetatavate ametnike ametijuhendid;

8) määrab distsiplinaarkaristusi või teeb hoiatusi enda poolt ametikohale nimetatud ametnikele ja töölepingu alusel töötavatele töötajatele;“;

8) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad „teenistujate teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks“ sõnadega „ametnike ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks“;

9) paragrahvi 15 punktid 13 ja 14 sõnastatakse järgmiselt:

„13) valvab temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmise üle;

14) teeb kantslerile ettepanekuid temale vahetult alluvate ametnike ja töötajate edutamiseks ning neile distsiplinaarkaristuste määramiseks või hoiatuste tegemiseks;“;

10) paragrahvi 18 punktides 3 ja 4, § 31 lõikes 2 ning § 33 lõikes 6 asendatakse sõna „teenistujad“ sõnadega „ametnikud ja töötajad“ vastavas käändes;

11) paragrahvi 18 punktis 4 asendatakse sõna „teenistuskohustuste“ sõnaga „kohustuste“;

12) paragrahvi 18 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) teeb asekantslerile, kantslerile või ministrile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu või töökorralduse muutmiseks, ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või hoiatuste tegemiseks;“;

13) paragrahvist 19 jäetakse välja tekstiosa „, korraldab ja koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmist valitsemisalas“;

14) paragrahvi 22 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 22 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „stabiilsusprogrammi“ tekstiosaga „, ning korraldab ja koordineerib Eesti kohustuste täitmist Euroopa ühenduste üldeelarvesse makstavate omavahendite puhul“;   

16) paragrahvi 22 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigieelarve osakond, kes annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele, korraldab ja koordineerib riigi strateegilist planeerimist, riigieelarve koostamist, strateegiliste plaanide elluviimise ja riigi ressursside kasutamise seiret, strateegiliste plaanide elluviimise ja riigi ressursside kasutamise tulemuslikkuse hindamist ja valdkonna arendusi ning koostab vastavaid ülevaateid valitsussektori arengusuundadest, prognoosidest ning majandus- ja eelarvepoliitilisest olukorrast.“;

17) paragrahvi 26 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „lepingutest tulenevate laenusaajate ning riigimaa ja -vara erastamise“;

18) paragrahvi 33 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ametnik“ tekstiosaga „, töötaja“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json