Teksti suurus:

Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord

Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 18

Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord

Vastu võetud 08.11.2012 nr 92
RT I, 13.11.2012, 12
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 1201.06.2013

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse ministeeriumidele ja nende valitsemisalas olevatele ametiasutustele, Riigikantseleile ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleile, arvestades avaliku teenistuse seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud erisustega.

  (2) Määrus on Riigikogu Kantseleile, Vabariigi Presidendi Kantseleile, Riigikontrollile, Õiguskantsleri Kantseleile, kohtuasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele soovituslik.

§ 2.   Teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

  (1) Teenistuskohtade koosseis (edaspidi koosseis) on ametiasutuse eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu, mis annab ülevaate ametiasutuse eesmärkide saavutamiseks vajalikust inimressursist.

  (2) Koosseisu kehtestamisel võetakse aluseks lisas 1 toodud vorm, mida võib täiendada lisaveergudega vastavalt ametiasutuse vajadustele.

  (3) Ühe struktuuriüksuse sarnase nimetusega teenistuskohad võib koosseisu vormil välja tuua ühel real, liites nende koormuse. Kui nende teenistuskohtade jaotus ameti- või töökohaks või tähtajalisus on erinev, tuleb need välja tuua erinevatel ridadel.

  (4) Tähtajatute teenistuskohtade märkimiseks kasutatakse sõna „tähtajatu”. Tähtajaliste teenistuskohtade puhul tuleb märkida kuupäev või sündmus, millal või millega seoses vastava teenistuskoha teenistus- või tööülesanded lõppevad.

§ 3.   Teenistuskohtade liigitamine

  (1) Koosseisus kehtestatud teenistuskohad liigitatakse lisas 4 toodud teenistuskohtade klassifikaatori alusel ja lisas 2 toodud vormis.

  (2) Kui teenistuskohtade liigituse kehtestab sama isik, kes kehtestab koosseisu, võib koosseisu ja teenistuskohtade liigituse kehtestada lisas 3 toodud ühisel vormil.

  (3) Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud ametiasutused vaatavad teenistuskohtade liigituse üle vähemalt kord aastas 1. jaanuariks ja kui teenistuskohtade liigituse ülevaatamisel selgub, et teenistuskohtade liigitus vajab muutmist, kehtestatakse uus teenistuskohtade liigitus.

  (4) Käesoleva määruse alusel määratud teenistuskoha teenistusgrupi või teenistusgrupi taseme muutmisega ei kaasne ametnikule või töötajale õiguslikke tagajärgi.

§ 4.   Avaliku teenistuse teenistuskohtade klassifikaatori muutmine

  Rahandusministeerium hindab teenistuskohtade klassifikaatori sobivust kord aastas ning esitab vajaduse korral uuendatud teenistuskohtade klassifikaatori Vabariigi Valitsusele muutmiseks kalendriaasta kolmanda kvartali jooksul.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

  (2) Teenistuskohad peavad olema liigitatud vastavalt teenistuskohtade klassifikaatorile 1. juuliks 2013. a.
[RT I, 29.05.2013, 12 - jõust. 01.06.2013]

Lisa 1 Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamise vorm

Lisa 2 Ametiasutuse teenistuskohtade liigitamise vorm

Lisa 3 Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamise ja liigitamise ühine vorm

Lisa 4 Teenistuskohtade klassifikaator
[RT I, 29.05.2013, 12 - jõust. 01.06.2013]

/otsingu_soovitused.json