Teksti suurus:

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 27

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 9
RTL 2007, 6, 108
jõustumine 26.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
13.01.2011RT I, 20.01.2011, 623.01.2011
14.02.2012RT I, 22.02.2012, 325.02.2012
15.04.2013RT I, 23.04.2013, 101.07.2013
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 21 punkti 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab «Veeseaduse» § 8 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4 ja 9 nimetatud juhtudel veekasutuse aruande esitamise korra, esitatavate andmete ulatuse ja veekasutuse aruande vormi.

§ 2.   Veekasutuse aruanne

  Veekasutuse aruanne (edaspidi aruanne) on dokument, milles sisalduvad statistilise suunitlusega andmed veekasutaja vee erikasutuse kohta.

§ 3.   Aruande vorm ja esitamise tähtaeg

  (1) Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määruse lisades 1-10 toodud vormil.
[RT I, 22.02.2012, 3 - jõust. 25.02.2012]

  (2) Lisades 1-9 märgitud andmete osas esitab veekasutaja aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust eelmisel kalendriaastal aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.
[RT I, 22.02.2012, 3 - jõust. 25.02.2012]

  (3) Lisas 10 märgitud andmete osas esitavad aruande veekasutajad, kes pakuvad veevarustuse või kanalisatsiooni teenust rohkem kui 2000 inimesele. Lisa 10 kohane aruanne esitatakse 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.
[RT I, 22.02.2012, 3 - jõust. 25.02.2012]

  (4) Keskkonnaagentuur koostab käesoleva määruse lisades esitatud andmete alusel oma veebilehelt avatava ja täidetava aruandevormi hiljemalt 1. veebruariks.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

§ 4.   Aruande esitamine ja aruandes sisalduvate andmete kontrollimine

  (1) Veekasutaja esitab aruande, kui Keskkonnaagentuuri hallatava veebipõhise andmebaasi autoriseeritud kasutaja, täites selleks andmebaasis asjakohase vormi. Juhul kui nimetatud võimalus puudub, esitab veekasutaja allkirjastatud aruande paberil või vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» digitaalselt Keskkonnaametile.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  (2) Kui aruandjal puudub võimalus esitada aruanne veebipõhiselt, kannab tema paberil esitatud andmed veebipõhisesse andmebaasi Keskkonnaamet kuu aja jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Keskkonnaamet kontrollib aruande täitmist 20. päeva jooksul aruande esitamisest. Esitatud aruandega nõustumisel kinnitab Keskkonnaamet aruande.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Kui Keskkonnaamet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, teavitab ta aruande esitajat puudustest 20. päeva jooksul aruande esitamisest, määrates puuduste kõrvaldamiseks uue tähtaja.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.   Riigi koondaruanne

  Keskkonnaagentuur koostab lisade 1–9 kohaselt esitatud andmete põhjal vee erikasutuse riigisisese koondaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks ja esitab selle Keskkonnaministeeriumile ning teeb avalikuks oma veebilehel.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

§ 6.   Määruse rakendamine
[Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 6 - jõust. 23.01.2011]

§ 7.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11
[Kehtetu - RT I, 22.02.2012, 3 - jõust. 25.02.2012]

/otsingu_soovitused.json