Teksti suurus:

Nõmmnelgi Värska püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 33

Nõmmnelgi Värska püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 28.04.2010 nr 13
RTL 2010, 22, 390
jõustumine 03.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 1 lõike 2 punkti 16 kohaselt III kaitsekategooriasse kuuluva liigi nõmmnelgi (Dianthus arenarius) Värska elupaik, mida tuleb kaitsta liigi ja tema elupaiga liiviku (2330)2 soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Nõmmnelgi püsielupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse nõmmnelgi ja tema elupaiga kaitseks Värska püsielupaik Põlva maakonnas Värska vallas Verhulitsa külas.

  (2) Püsielupaiga piir on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) kuni 10 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 10 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes püsielupaiga valitseja nõusolekul;
  2) jahipidamine;
  3) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, püsielupaiga valitsemisega seotud tegevusel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

  (4) Püsielupaigas on keelatud:
  1) lõkke tegemine, välja arvatud kaitse-eeskirjaga lubatud hooldustööde käigus;
  2) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul püsielupaiga tarbeks;
  3) uuendusraie, välja arvatud turberaie, kusjuures tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus.

  (5) Püsielupaigas on liigi elutingimuste parandamiseks ja säilitamiseks vajalik valitseja nõusolekul puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures hooldustööde käigus raiutud puud ja põõsad tuleb eemaldada hiljemalt 10 päeva jooksul pärast raiumist.


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53). Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee

2 Sulgudes on siin kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale.

3 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 punkti 2 alapunktist 234 hõlmab püsielupaik Mustoja loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade suhtes kehtivaid erisusi.

4 Püsielupaiga välispiiri koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja Maakatastri andmeid seisuga aprill 2010.«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris (Keskkonnaagentuuris).
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json