Teksti suurus:

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 40

Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord

Vastu võetud 04.01.2007 nr 1
RTL 2007, 4, 65
jõustumine 15.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.01.2009RTL 2009, 9, 10526.01.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 12 lõigete 3 ja 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Metsakorraldustööde tegevusluba

  Metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) annab isikule õiguse teha metsakorraldustöid.

§ 2.   Metsakorraldustööde tegevusloa andja

  Metsakorraldustööde tegevusloa annab ja seda pikendab Keskkonnaagentuur (edaspidi loa andja).
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

2. peatükk METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Loa saamiseks esitab taotleja loa andjale käesoleva määruse lisa 1 vormi kohase taotluse.

  (2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
  1) taotleja juures metsakorraldustöid tegevate isikute nimekiri, kus on märgitud isiku nimi, isikukood, metsakorraldaja tunnistuse number ja väljastamise aeg, töölepingu sõlmimise või ametisse nimetamise käskkirja kuupäev;
  2) metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate ja nõuetele vastavate taotleja tehniliste vahendite nimekiri;
  3) äriregistrisse kandmata füüsilisest isikust ettevõtja maksukohuslaste registris registreerimise tõend.

  (3) Loa andja registreerib loa taotluse kohe pärast selle saamist.

  (4) Loa andja kontrollib taotlejal maksuvõlgnevuste puudumist ning taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele 15 päeva jooksul selle saamisest arvates.

  (5) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt või teistelt isikutelt taotluses esitatud või taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks lisateavet.

  (6) Loa andja säilitab taotlusi ja muid lubade menetlemisega seotud dokumente kuus aastat.

3. peatükk METSAKORRALDUSTÖÖDE TEHNILISED VAHENDID 

§ 4.   Tehnilised vahendid

  Tehnilised vahendid käesoleva määruse tähenduses on metsakorraldustööde välitöö vahendid, infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning tehniline dokumentatsioon.

§ 5.   Välitöö vahenditele esitatavad nõuded

  Metsakorraldajal peavad olema vähemalt järgmised välitöövahendid:
  1) kõrgusmõõtja, mis tagab puu kõrguse mõõtmise 2,5% täpsusega;
  2) juurdekasvupuur pikkusega vähemalt 25 cm;
  3) ilmakaarte määramise vahend (kompass või GPS);
  4) ümbermõõdulint;
  5) mõõdulint, niitmõõtja, ultraheli- või laserkaugusmõõtja;
  6) relaskoop.

§ 6.   Nõuded infotehnoloogia riist- ja -tarkvarale

  Metsakorraldustöödeks vajalik infotehnoloogia riist- ja -tarkvara ning nendele esitatavad nõuded on järgmised:
  1) personaalarvuti;
  2) värviprinter;
  3) GIS-tarkvara kasutuslitsents, sealjuures peab GIS-tarkvara võimaldama vektorkaardi joonistamist, mis omakorda võimaldab nõuetekohaste teemakaartide koostamist ja kaardiandmete väljastamist Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
  4) kasutusõigus tarkvarale, mis võimaldab koostada metsamajandamiskava.

§ 7.   Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded

  Metsakorraldustööde tehniline dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt:
  1) välitööde juhendit koos selles viidatud tabelite, blankettide jm abimaterjalidega;
  2) andmetöötlusprotsessi kirjeldust (kasutatav tarkvara, andmete sisestamine, metsamajandamiskava koostamine);
  3) metsamajandamiskava näidist või vastavaid infotehnoloogilisi rakendusi, mis vastavad metsa korraldamise juhendi peatükis 6 toodud nõuetele. Metsamajandamiskava näidis esitatakse paber- või digitaalkujul, sealjuures takseerandmed digitaalkujul Keskkonnaagentuuri direktori käskkirjaga kehtestatud ning loa andja veebilehel avaldatud «Metsaressursi arvestuse riikliku registri» andmeformaadis;
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
  4) detailset kvaliteedisüsteemi kirjeldust, mis peab käsitlema vähemalt objektide looduses kontrollimiseks väljavalimist, andmete kontrollimist erinevatel andmetöötluse etappidel ning metsamajandamiskava kooskõlastamis- ja üleandmisprotseduure.

§ 8.   Tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamine

  (1) Metsakorraldustööde tegemiseks kasutatavate tehniliste vahendite käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavust hindab loa andja.
[RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (2) Infotehnoloogia riistvara võib olla üüritud, GIS-teeninduse võib korraldada lepingu alusel teine isik.

  (3) Loa taotleja on kohustatud võimaldama loa andja esindajate juurdepääsu tehnilistele vahenditele kahe tööpäeva jooksul asjakohase suulise taotluse saamisest arvates.
[RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (4) Loa taotleja on kohustatud tõendama tehniliste vahendite omandi- või kasutusõigust ning vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele.

  (5) Tehnilistel vahenditel puuduste esinemise korral on loa andjal õigus määrata loa taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.
[RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

4. peatükk METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA ANDMINE JA PIKENDAMINE 

§ 9.   Loa andmise otsustamine

  (1) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (3) Loa andjal on õigus vajaduse korral nõuda loa taotlejalt asjasse puutuvate täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.
[RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (4) Loa andja kontrollib loa taotleja vastavust «Metsaseaduse» § 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest. Otsusest loa andmise või andmisest keeldumise kohta teavitab loa andja loa taotlejat seitsme päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
[RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (5) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (6) [Kehtetu – RTL 2009, 9, 105 - jõust. 26.01.2009]

  (7) Luba vormistatakse A4-formaadis vähemalt ühe turvaelemendiga ja selle vorm on käesoleva määruse lisas 2. Loa andja väljastab loa taotlejale allkirja vastu.

  (8) Loa andja peab metsakorraldustööde tegevusluba omavate isikute registrit ning avaldab registri andmed oma veebilehel seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10.   Loa pikendamine

  (1) Luba pikendatakse «Metsaseaduse» § 12 lõikes 8 sätestatud tingimustel.

  (2) Loa pikendamise taotlus tuleb esitada hiljemalt kaks kuud enne loa kehtivusaja lõppu.

  (3) Loa pikendamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-des 9–10 sätestatut.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist antud metsakorraldustööde tegevusload kehtivad nendel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Lisa 1 METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLOA TAOTLUS

Lisa 2 METSAKORRALDUSTÖÖDE TEGEVUSLUBA
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json