Teksti suurus:

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 45

Prokuröride konkursi korraldamise ja konkursil osalejatele esitatavad nõuded

Vastu võetud 28.05.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse prokuratuuriseaduse § 44 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded avaliku konkursi korras prokuröri ametikohale kandideerivatele isikutele ja konkursi (edaspidi konkurss) korraldamise nõuded.

§ 2.  Prokuröride konkursikomisjon

  Prokuröride konkursikomisjon (edaspidi komisjon) hindab prokuröri ametikohale kandideerivate isikute vastavust ametikoha nõuetele, kui prokuröri ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 3.  Juhindumine muudest õigusaktidest

  Käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel juhindub komisjon avaliku teenistuse seaduse §-dest 16–20, Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusest nr 113 „Ametnike värbamise ja valiku kord“ ning Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusest nr 114 „Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“, kui prokuratuuriseadusest ei tulene teisiti.

2. peatükk AVALIKU KONKURSI KORRAS PROKURÖRI AMETIKOHALE KANDIDEERIVALE ISIKULE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.  Prokuröri abi ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded

  Avaliku konkursi korras prokuröri abi ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded on:
  1) vastavus prokuratuuriseaduse §-s 15 sätestatud nõuetele;
  2) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste mitteesinemine;
  3) riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  4) isiku põhiõiguste ja -vabaduste ning neid reguleerivate riigisiseste ja rahvusvaheliste õigusaktide tundmine;
  5) prokuratuuri korraldust ja prokuröriteenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  6) karistusõiguse ja kriminaalmenetluse tundmine;
  7) infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtete teadmine ning arvutikasutamise oskus;
  8) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
  9) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
  10) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  11) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
  12) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime ja võime reageerida kiiresti muutustele;
  13) vähemalt ühe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis B2-tasemel ning kirjutamise oskus B1-tasemel.

§ 5.  Prokuröri abi ametikohale kandideerivale isikule esitatavad erinõuded

  Tulenevalt konkreetse prokuröri abi ametikoha teenistuskohustustest võib riigi peaprokurör kooskõlastatult komisjoniga täiendada ja konkretiseerida prokuröri abi ametikohale esitatavaid nõudeid. Informatsioon kandideerimisnõuete kohta avaldatakse konkursiteadaandes.

§ 6.  Ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri või riigiprokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded

  Avaliku konkursi korras ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri või riigiprokuröri ametikohale kandideerivale isikule esitatavad nõuded on:
  1) vastavus prokuratuuriseaduse §-s 15 sätestatud nõuetele;
  2) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste mitteesinemine;
  3) riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  4) isiku põhiõiguste ja -vabaduste ning neid reguleerivate siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide tundmine;
  5) prokuratuuri korraldust ja prokuröriteenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  6) kohtute ülesannete ja korralduse tundmine;
  7) uurimis- ja jälitusasutuste ülesannete, õiguste ja kohustuste tundmine;
  8) advokatuuri ülesannete ja korralduse tundmine, riigi õigusabi korralduse teadmine;
  9) tsiviil-, äri- ja tööõiguse ning nendega seonduvalt kriminaalmenetlusega väärteomenetluse, tsiviilkohtumenetluse ja halduskohtumenetluse tundmine;
  10) karistusõiguse ja kriminaalmenetluse, sealhulgas Riigikohtu lahendite põhjalik tundmine ning praktilise rakendamise oskus;
  11) kriminaaltäitevõiguse teadmine;
  12) rahvusvahelise õigusabi osutamise põhimõtete tundmine;
  13) väitlemisoskus ja väga hea eneseväljendamise oskus;
  14) kahe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud B2-tasemel ning kirjutamise oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele mõistmise ja rääkimise oskus C1-tasemel ning kirjutamise oskus B-2 tasemel;
  15) infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtete ja kasutamisvõimaluste tundmine ja nende rakendamise oskus, ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  16) ametikohal nõutavate juhtimisalaste teadmiste ja oskuste olemasolu, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise, samuti tööprotsessi planeerimise oskus;
  17) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
  18) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
  19) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
  20) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
  21) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime ja võime reageerida kiiresti muutustele.

3. peatükk KONKURSI LÄBIVIIMINE 

§ 7.  Prokuröri abi ametikohale kandideeriva isiku hindamine

  (1) Prokuröri abi ametikohale kandideeriva isiku hindamise viis on eksam.

  (2) Konkursiteadaandes väljakuulutatud komisjoni koosolekul kehtestatakse eksami viis ja eksami tulemuste hindamise alused, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv ning viiakse läbi dokumendivoor.

  (3) Teise hindamisvooru kutsumise ajast, kohast ja hindamise viisist teatab komisjoni sekretär kandidaadile kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne teist hindamisvooru.

  (4) Kolmandasse hindamisvooru lubatud kandidaadile teatab komisjoni sekretär hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval järgmisse vooru kutsumise täpse aja ja koha ning kandidaadi hindamise viisi arvestusega, et kandidaat saab teate kätte vähemalt kolm päeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (5) Kandidaati eksamineeritakse määruse §-s 4 nimetatud valdkondades ning § 5 alusel täiendatud ja konkretiseeritud nõuete osas.

  (6) Eksam on sooritatud, kui kõigi hindamisvoorude tulemused on positiivsed.

  (7) Kui eksami sooritab positiivse tulemusega rohkem kandidaate kui on konkursi korras täidetavaid ametikohti, moodustatakse eksamitulemuste alusel kandidaatide paremusjärjestus, mille alusel tehakse ettepanek prokuröri ametisse nimetamiseks.

§ 8.  Ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri või riigiprokuröri ametikohale kandideeriva isiku hindamine

  (1) Ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri ja juhul, kui riigiprokuröri ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras, ka riigiprokuröri, ametikohale kandideeriva isiku hindamise viis on eksam ning prokuröri poolt, kellele kandidaat vahetult allub, komisjonile kandidaadi kohta esitatud põhistatud arvamuse hindamine.

  (2) Konkursiteadaandes väljakuulutatud komisjoni koosolekul kehtestatakse eksami viis ja eksami tulemuste hindamise alused, otsustatakse eeldatav hindamisvoorude arv ning viiakse läbi dokumendivoor.

  (3) Teise hindamisvooru kutsumise ajast, kohast ja hindamise viisist teatab komisjoni sekretär kandidaadile kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne teist hindamisvooru.

  (4) Järgmisse hindamisvooru lubatud kandidaadile teatab sekretär hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval järgmisse vooru kutsumise täpse aja ja koha ning hindamise viisi arvestusega, et kandidaat saab teate kätte vähemalt kolm päeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (5) Kandidaati eksamineeritakse käesoleva määruse §-s 6 nimetatud valdkondades.

  (6) Eksam on sooritatud, kui kõigi hindamisvoorude tulemused on positiivsed.

  (7) Kui eksami sooritab positiivse tulemusega rohkem kandidaate, kui on konkursi korras täidetavaid ametikohti, moodustatakse eksamitulemuste alusel kandidaatide paremusjärjestus, mille alusel tehakse ettepanek prokuröri ametisse nimetamiseks.

4. peatükk KOMISJONILIIKME TÖÖ TASUSTAMINE 

§ 9.  Komisjoniliikme töö tasustamine ja kulude hüvitamine

  (1) Riigiprokuratuur maksab komisjoniliikmele, välja arvatud avalikus teenistuses olevale ametnikust komisjoniliikmele, komisjoni töös osalemise eest tasu 75% töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Tasu makstakse üks kord kuus, arvestades eelmisel kuul komisjoni koosolekutel osaletud kordade arvu. Juhul kui arvestusperioodi jooksul koosolekuid ei toimunud või kui komisjoniliige ühelgi koosolekul ei osalenud, komisjoniliikmele tasu ei maksta.

  (3) Riigiprokuratuur hüvitab komisjoniliikmele avalduse alusel komisjoni töös osalemisega kaasnevad mõistlikud riigisisese transpordi ja majutuse kulud.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json