Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.05.2014 otsus nr 434

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2014

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käibemaksugrupina registreeritud isikud esitavad ühise käibedeklaratsiooni. Käibedeklaratsiooni lisa esitatakse käibemaksugruppi kuuluvate maksukohustuslaste kaupa. Käibemaksugrupina registreeritud isikud vastutavad käibemaksu tähtaegse tasumise eest solidaarselt. Käibemaksugrupi registrist kustutamise korral vastutavad maksukohustuslased solidaarselt käibemaksuvõla eest, mis on tekkinud perioodil, kui nad olid registreeritud käibemaksugrupina.”;

2) paragrahvi 27 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käibedeklaratsioon ja selle lisa (edaspidi koos käibedeklaratsioon) esitatakse maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.”;

3) paragrahvi 27 lõike 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käibedeklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kui käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse enam kui viis arvet.”;

4) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

„(12) Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed ning tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood, notari ja kohtutäituri puhul isikukood. Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 40 sätestatud erikorra alusel esitatud arved, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Käibedeklaratsiooni lisal arveid ei summeerita.

(13) Isik võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada ka käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud nende arvete andmed, mille kogusumma ilma käibemaksuta on väiksem kui 1000 eurot tehingupartneri kohta.

(14) Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada käesolevas lõikes nimetatud tehingute ja toimingute eest saadud arvete andmeid.”;

5) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) piiratud maksukohustuslane, kes on maksustamisperioodil teinud käesoleva seaduse § 3 lõikes 5 nimetatud toiminguid, ilma käibedeklaratsiooni lisata;”;

6) paragrahvi 44 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 171 järgmises sõnastuses:

„(171) Maksuhaldur võib maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel anda loa jätta kuni 2015. aasta 20. juunini esitamata käibedeklaratsiooni lisa või selle osa. Luba antakse juhul, kui käesoleva seaduse § 27 lõikes 12 sätestatud kohustuse jõustumisel 2014. aasta 1. novembril kasvaks maksukohustuslase halduskoormus infotehnoloogiliste arenduste teostamiseks ebamõistlikult suureks. Taotlus tuleb esitada maksuhaldurile 2014. aasta 31. augustiks. Maksuhaldur teeb otsuse loa andmise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.”;

8) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 20 ja 21 järgmises sõnastuses:

„(20) Käesoleva seaduse § 27 lõikes 1 nimetatud käibedeklaratsiooni lisa tuleb esmakordselt esitada 2014. aasta 20. detsembriks.

(21) Kuni 2016. aasta 20. jaanuarini on maksukohustuslasel õigus kajastada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa rahandusministri määrusega kehtestatud korras.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. novembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json