Teksti suurus:

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 10

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Vastu võetud 26.05.2015 nr 62
RT I, 29.05.2015, 4
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT I, 04.01.2019, 101.03.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjale või töötlejale antava praktikatoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse kutsekeskhariduse, kutseseaduses kehtestatud kvalifikatsiooniraamistiku teise kuni viienda taseme kutsehariduse või kõrghariduse omandamiseks kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise ettevõttes läbi viidud praktika juhendamise ja korraldamise eest järgmistel erialadel:
  1) kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine;
  2) kalakasvatus;
  3) kalakasvataja;
  4) kalandus ja vesiviljelus;
  5) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees;
  6) siseveelaeva laevajuht;
  7) 750-kilovatise ja suurema peamasina efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik;
  8) vanemmadrus;
  9) laevamotorist;
  10) laevaelektrik;
  11) toidutehnika ja tootearendus.

  (2) Abikõlblik on kulu, mis on tekkinud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjal või töötlejal oma ettevõttes läbi viidud praktika juhendamise ja korraldamise tõttu.

§ 3.   Toetuse määr ja maksimaalne suurus

  (1) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta.

  (2) Lõikes 1 sätestatud toetuse maksimaalse suuruse piires ning lähtudes toetuseks ettenähtud rahasumma suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktika kestusest, otsustab maaeluminister eelarveaastal antava toetuse määra käskkirjaga.

§ 4.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja (edaspidi koos taotleja), kes korraldab oma ettevõttes kalandusega seonduval erialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi koos praktikant) praktikat.

  (2) Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. september ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. november ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

  (3) Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille korraldamise kohta on enne praktika algust õppeasutuse, praktikandi või tema seadusliku esindaja ja praktikat läbiviiva isiku vahel sõlmitud leping, milles on kokku lepitud praktika toimumise täpsem korraldus ning praktikalepingu poolte õigused ja kohustused.

  (4) Toetuse saamiseks peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab (edaspidi praktika juhendaja), on erialane ettevalmistus ja ta on töötanud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus praktika läbi viiakse;
  2) praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kaht praktikanti;
  3) taotleja on sõlminud õppeasutuse ja praktikandiga praktika läbiviimiseks lepingu.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) selleks ettenähtud tähtajal. Taotluse esitamise tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi;
  3) taotleja kontakttelefon;
  4) praktikantide ja praktika juhendajate arv.

  (3) Taotleja esitab PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia;
  2) taotluse esitamise aastale eelnenud viimase kolme aasta kohta praktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;
  3) õppeasutuse kinnitatud § 4 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia;
  4) praktika korraldamise aruanne, kui praktika on läbi viidud enne toetuse taotluse esitamist.

  (4) Taotleja esitab praktika korraldamise aruandes lõike 2 punktides 1–3 nimetatud andmed ja lisaks praktika korraldamise kohta järgmised andmed:
  1) praktikandi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) praktikandi õppeasutus;
  3) praktika alguse ja lõpu kuupäevad;
  4) praktikapäevade arv kuude kaupa;
  5) praktika juhendaja ees- ja perekonnanimi.

  (5) Praktika puhul, mille läbiviimist ei ole alustatud või mille läbiviimine ei ole taotluse esitamise päevaks lõppenud, tuleb pärast praktika lõppu esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le iga praktikandi kohta lõikes 4 toodud nõuetele vastav praktika korraldamise aruanne 20 tööpäeva jooksul praktika lõppemisest arvates.
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

§ 6.   Taotluse menetlemise ja toetuse maksmise tingimused ning kord

  (1) PRIA kontrollib toetuse saamise nõuetele vastavust ja otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 45 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) PRIA otsustab taotluse rahuldamata jätmise kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 5 sätestatud alustel.

  (3) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades ettenähtud toetuse määra, praktikantide arvu ja praktika kestust.

  (4) Kui PRIA teeb toetuse määramise otsuse sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mis on läbi viidud enne toetuse taotluse esitamist ning mille kohta on PRIA-le koos taotlusega esitatud praktika korraldamise aruanne, maksab PRIA toetuse taotleja märgitud arvelduskontole mitte varem kui kümnendal tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (5) Kui praktika lõpeb pärast toetuse määramise otsuse tegemist, võib PRIA maksta kogu toetuse korraga taotleja märgitud arvelduskontole, kui praktika korraldamise aruanne esitatakse PRIA-le üheksa tööpäeva jooksul toetuse määramise otsuse tegemisest arvates. PRIA ei maksa toetust varem kui kümnendal tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui praktika kestus on taotluses esitatuga võrreldes lühenenud, vähendab PRIA toetuse suurust, arvestades praktika tegelikku kestust.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  PRIA säilitab esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat toetuse maksmisest arvates.

Lisa 1 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotlusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Lisa 2 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse praktika korraldamise aruandele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json