Teksti suurus:

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2018, 14

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 23.05.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike  2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „vastab” sõnaga „komisjoni”;

2) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.”;

3) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 31. detsembril üle läinud toetuse saajale;”;

4) paragrahvi 6 punkti 9 täiendatakse pärast tekstiosa „rendi-,” tekstiosaga „üüri-,”;

5) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.”;

6) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „3 lõikes 7” tekstiosaga „31 lõike 1 punktis 4”;

7) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 53–56 järgmises sõnastuses:

„53) teave selle kohta, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttesse, kuhu tehakse investeering taotletava toetuse abil;
54) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
55) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
56) teave taotleja olemasolevate töökohtade ja töötajate arvu kohta;”;

8) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arvutamiseks” tekstiosaga „, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist”;

9) paragrahvi 10 lõikes 6 asendatakse sõna „ärakirja” tekstiosaga „ärakirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist”;

10) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad „rendilepingu või kasutusvalduse lepingu” sõnadega „rendilepingu ärakiri või kasutusvalduse lepingu ärakiri”;

11) paragrahvi 10 lõike 7 punkt 5 ja lõike 8 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõike 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel, mis tõendab, et taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.”;

14) paragrahvi 151 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) toetuse saaja kinnitama, et kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei toimu sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttest, kuhu on tehtud investeering saadud toetuse abil;”;

15) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json