Teksti suurus:

Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2018, 21

Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele

Vastu võetud 25.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 8 lõike 13 ja ühistranspordiseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab nõuded ühenduse tegevusloa alusel korraldatava tasulise veoseveo (edaspidi veosevedu) ja sõitjateveo (edaspidi sõitjatevedu) veokorraldusjuhi (edaspidi veokorraldusjuht) teadmistele ja oskustele, koolituse mahule, koolituse korralduse tingimused ja korra, koolituse õppekava ning loetelu õppekavadest ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi koolituse läbimisest ja koolituse lõpueksami sooritamisest.

§ 2.   Veokorraldusjuhi teadmised ja oskused

  (1) Veokorraldusjuhi teadmised ja oskused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), I lisas sätestatud ainevaldkondadele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud teadmistele ja oskustele peab veokorraldusjuht tundma autojuhtidele kehtestatud lähetamise nõudeid, autoveoseaduses veokorraldusjuhile kehtestatud vastutuse ja hea maine nõudeid ja omama algteadmisi Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide, kes on Eesti suuremad partnerid, teedevõrgu kohta.

§ 3.   Veokorraldusjuhi koolituse õppekava

  (1) Veokorraldusjuhi koolituse õppekava peab sisaldama õppeaineid ja ainevaldkondi, mis tagavad §-s 2 sätestatud teadmiste ja oskuste omandamise.

  (2) Õppekava peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele.

§ 4.   Veokorraldusjuhi koolituse maht ja korraldus

  (1) Veokorraldusjuhi koolitus kestab vähemalt 76 õppetundi.

  (2) Õppetunni kestus on 45 minutit.

  (3) Veokorraldusjuhi õppetundide sisuline ülesehitus ja vahelduvus peavad tagama §-s 2 ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ja isik vajaliku ettevalmistuse iseseisvaks tööks.

  (4) Õppekava läbimiseks peab isik sooritama vastavalt läbitud koolitusele kirjaliku eksami.

  (5) Eksam loetakse edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav saab maksimaalsest võimalikust tulemusest vähemalt 60 protsenti.

  (6) Koolitaja protokollib eksami tulemused ja säilitab neid vähemalt viis aastat.

§ 5.   Veokorraldusjuhi ametipädevuse tunnistus

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud eksami sooritamisel annab veokorraldusjuhi koolituse korraldaja (edaspidi koolitaja) veoseveo või sõitjateveo koolituse läbinud isikule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 II ja III lisa kohase ametipädevuse tunnistuse.

  (2) Veoseveo veokorraldusjuhi ametipädevuse tunnistuse annab koolitaja ka isikule, kes:
  1) vastavalt autoveoseaduse § 8 lõikele 8 ei pea läbima veokorraldusjuhi koolitust, kuid on koolitaja juures edukalt sooritanud käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud eksami;
  2) vastavalt autoveoseaduse § 8 lõikele 9 on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli transporditeenuste või mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika õppekavarühma kuuluva õppekava või Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeenuste õppekavarühma kuuluva õppekava, mida tõendatakse vastava ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomiga.

  (3) Sõitjateveo veokorraldusjuhi ametipädevuse tunnistuse annab koolitaja ka isikule, kes:
  1) vastavalt ühistranspordiseaduse § 44 lõikele 4 ei pea läbima veokorraldusjuhi koolitust, kuid on koolitaja juures edukalt sooritanud käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud eksami;
  2) vastavalt ühistranspordiseaduse § 44 lõikele 6 on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli transporditeenuste või mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika õppekavarühma kuuluva õppekava või Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeenuste õppekavarühma kuuluva õppekava, mida tõendatakse vastava ülikooli või rakenduskõrgkooli diplomiga.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määrus nr 124 „Sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vorm ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusest” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juunil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json