Teksti suurus:

Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2019, 2

Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord

Vastu võetud 11.11.2010 nr 108
RT I, 22.11.2010, 1
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.2011RT I, 03.03.2011, 706.03.2011, rakendatakse alates 01.01.2011
11.10.2011RT I, 14.10.2011, 117.10.2011
20.10.2014RT I, 23.10.2014, 626.10.2014
28.01.2015RT I, 03.02.2015, 706.02.2015
27.04.2015RT I, 28.04.2015, 1801.05.2015
27.04.2016RT I, 29.04.2016, 402.05.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016
20.02.2017RT I, 23.02.2017, 226.02.2017
28.11.2017RT I, 06.12.2017, 101.01.2018
06.12.2017RT I, 12.12.2017, 4001.01.2018
07.05.2018RT I, 09.05.2018, 112.05.2018
27.05.2019RT I, 29.05.2019, 101.06.2019

Määrus kehtestatakse „Veterinaarkorralduse seaduse” § 19 lõike 5 ja „Söödaseaduse” § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatud teenuste eest tasustamise kord

  (1) Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatud riigieelarvest finantseeritavate teenuste eest tasustatakse kord kuus tasustamisele eelnenud kuu eest volitatud veterinaararsti esitatud aruande ja sellele lisatud arve alusel.

  (2) Volitatud veterinaararst, kes on käibemaksukohustuslane, lisab aruandele „Käibemaksuseaduse” § 37 nõuete kohase arve, millel märgitud tasutav käibemaksusumma lisandub määruses sätestatud tasu määrale.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib volitatud veterinaararsti aruandes esitatud andmete õigsust. Tegelikkusele mittevastavate andmete alusel tasu ei maksta ja nende alusel väljamakstud tasu tuleb tagastada.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Tasu volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate riigieelarvest finantseeritavate teenuste eest makstakse Veterinaar- ja Toiduameti eelarve kaudu.

  (5) Tasu kantakse volitatud veterinaararsti näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

§ 2.   Volitatud veterinaararsti poolt loomataudide ennetamiseks ja diagnoosimiseks osutatavate teenuste tasu määrad

  (1) Veistel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 3 eurot;
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]
  2) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 4,15 eurot;
  3) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 10 eurot;
[RT I, 09.05.2018, 1 - jõust. 12.05.2018]
  4) vereproovi võtmine – 1,5 eurot;
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]
  5) piimaproovi võtmine – 0,45 eurot;
  6) koproproovi võtmine – 0,45 eurot;
  7) vaktsineerimine – 0,65 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (2) Sigadel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovi hindamine – 3 eurot;
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]
  2) vereproovi võtmine – 2 euro;
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]
  3) vaktsineerimine – 0,3 eurot;
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]
  4) koproproovi võtmine – 0,45 eurot.

  (3) Hobustel, lammastel ja kitsedel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) vereproovi võtmine – 1,5 eurot;
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]
  2) vaktsineerimine – 0,65 eurot;
  3) koproproovi võtmine – 0,45 eurot;
  4) ajukoe proovi võtmine tapamajas – 4,15 eurot;
  5) ajukoe proovi võtmine väljaspool tapamaja – 10 eurot.
[RT I, 09.05.2018, 1 - jõust. 12.05.2018]

  (4) Lindudel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste tasu määrad ühe linnu kohta on järgmised:
  1) tuberkuliniseerimine ja tuberkuliiniproovide uurimine – 0,1 eurot;
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]
  2) vereproovi võtmine – 0,1 eurot.

  (5) Lindudel esinevate loomataudide ennetamise ja diagnoosimise korral osutatavate teenuste tasu määrad ühe proovi kohta on järgmised:
  1) koproproovi võtmine lindla põrandalt, puuris peetava kodulinnu puhul sõnnikukraaperilt või muust sobivast kohast – 0,05 eurot;
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]
  2) ühe paari proovivõtusokkidega sokiproovi võtmine – 1,1 eurot;
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]
  3) lindla tolmuproovi võtmine – 0,65 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (6) Koera või kassi vaktsineerimise tasu määr ühe looma kohta on 1,5 eurot.
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]

  (61) Marutaudi tõrjeprogrammi raames uuritavalt rebaselt, kährikkoeralt ja šaakalilt uurimismaterjali võtmise tasu määr ühe looma kohta on 50 eurot.
[RT I, 29.05.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

§ 3.   Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate muude teenuste tasu määrad

  (1) Jääkainete seire korral proovi võtmise tasu määr ühe proovi kohta on 5,45 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (2) Zoonooside või mikroobide antibiootikumide resistentsuse seire korral tapamajas proovi võtmise tasu määr ühe proovi kohta on 1,95 eurot.
[RT I, 23.02.2017, 2 - jõust. 26.02.2017]

  (3) Loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimise tasu määrad on järgmised:
  1) sellise loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimine, kus peetakse loomi piima tootmise eesmärgil – 15 eurot aastas koos järelkontrollidega;
  2) punktis 1 nimetamata loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimine – 10 eurot aastas koos järelkontrollidega.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (31) Loomataudi ohu, kahtluse või diagnoosimise korral loomakasvatushoone või -rajatise kontrollimise tasu määr on 15 eurot kuus.
[RT I, 23.10.2014, 6 - jõust. 26.10.2014]

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.02.2005, lk 1–22), artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetele vastavuse kontrollimise tasu määr on 1,3 eurot aastas.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (5) Ettevõtte, kus käideldakse loomseid saadusi, kontrollimise tasu määr on 76,7 eurot aastas.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (6) Väljaspool tapamaja tapaeelse või tapajärgse kontrolli, tapamajas või väljaspool tapamaja tapaeelse ja tapajärgse kontrolli koos tegemise ning nimetatud kontrolli tulemuste kohta veterinaartõendi vormistamise tasu määrad ühe looma kohta on järgmised:
  1) veis – 2,9 eurot;
  2) vasikas – 1,5 eurot;
  3) siga – 1,5 eurot (ei sisalda trihhinelloosiuuringu maksumust);
  4) lammas ja kits – 1 euro;
  5) küülik ja väike uluk – 0,4 eurot;
  6) hobune – 2,6 eurot;
  7) suur uluk – 2,9 eurot;
  8) kodulind – 10 lindu 0,05 eurot;
  9) jaanalind – 1,3 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (61) Väljaspool tapamaja oma tarbeks tapetava looma tapaeelse ja tapajärgse kontrolli tasu määr loomataudi ohu, kahtluse või diagnoosimise korral on 15 eurot looma kohta.
[RT I, 28.04.2015, 18 - jõust. 01.05.2015]

  (7) Looma tervisliku seisundi ja loomsete saaduste kontrollimise, välja arvatud lõikes 4 nimetatud kontroll, ning selle tulemuste veterinaarnõuetele vastavuse tõendamise tasu määr on elusloomade puhul 2 eurot ning loomsete saaduste ja loomsete kõrvalsaaduste puhul 1,3 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (8) Ühe söödaproovi võtmise tasu määr on 0,35 eurot.
[RT I, 03.02.2015, 7 - jõust. 06.02.2015]

  (9) Paragrahvis 2 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 1–8 loetlemata volitatud veterinaararsti osutatavate teenuste tasu ülemmäär on 500 eurot kuus.
[RT I, 29.04.2016, 4 - jõust. 02.05.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

  (10) Volitatud veterinaararsti teenuste osutamisega kaasnevate üldkulude katmiseks makstava kontrollkäigu tasu määr ühe kontrollkäigu kohta on 20 eurot.
[RT I, 29.05.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

§ 4.   Volitatud veterinaararsti volituse raames teenuse osutamiseks isikliku sõiduvahendi kasutamise tasustamise kord ja tasu määr

  (1) Sellise riigieelarvest finantseeritava veterinaarteenuse osutamiseks, mille eest ei ole „Riigilõivuseadusega” ette nähtud riigilõivu või „Veterinaarkorralduse seadusega” ette nähtud veterinaarjärelevalve tasu maksmist, tagab volitatud veterinaararstile vajaliku transpordi järelevalveobjekti valdaja. Kui volitatud veterinaararst kasutab nimetatud veterinaarteenuse osutamiseks isiklikku sõiduvahendit, on tal õigus nõuda järelevalveobjekti valdajalt tasu. Tasu määr auto kasutuskulu iga läbisõidu kilomeetri kohta järelevalveobjektini ja tagasi on 0,4 eurot, millele lisandub käibemaks.
[RT I, 12.12.2017, 40 - jõust. 01.01.2018]

  (11) Lõike 1 kohaselt järelevalveobjekti valdajalt nõutava tasu ülemmäär järelevalveobjekti kohta on 30 eurot, millele lisandub käibemaks.
[RT I, 29.05.2019, 1 - jõust. 01.06.2019]

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata § 3 lõigetes 31 ja 61 nimetatud teenuse osutamise suhtes.
[RT I, 28.04.2015, 18 - jõust. 01.05.2015]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json