Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2020, 15

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele

Vastu võetud 28.05.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi (edaspidi kriis) leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

§ 2.  Toetusmeetme eesmärk

  Käesolevas määruses nimetatud toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi kriisiga seotud mõjude leevendamiseks ning seoses eriolukorraga kaasnenud liikumispiirangute tõttu keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide (edaspidi programmid) ärajäämisega.

§ 3.  Rakendusüksus

  (1) Toetusvahendite kasutamist korraldab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).

  (2) KIK menetleb taotlusi, otsustab taotluse rahuldamise, teeb väljamaksed ja järelevalvet toetuse kasutamise üle.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja toetuse eraldamine 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid programme (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ta on ennast registreerinud keskusena ning programmide pakkujana keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks;
  2) pakutavad programmid on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise või on esitatud hindamiseks enne taotluse esitamist;
  3) programmide juhendajad peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab;
  4) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  5) tal puuduvad seoses saadud toetustega varasemad täitmata kohustused.

  (3) Taotleja on kohustatud:
  1) KIKi nõudmisel tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama koos taotlusega nõutavad dokumendid ning KIKi nõudmisel lisateavet;
  3) võimaldama KIKil kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele;
  4) teavitama KIKi viivitamata taotluses esitatud andmete muudatusest ja asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Taotleja peab taotluse esitama E-toetuse keskkonnas oleval taotlusvormil käesoleva määruse jõustumisest kahe nädala jooksul.

  (2) Taotleja peab taotlusele lisama järgmised dokumendid ja kinnitused:
  1) teave, kas taotleja on taotlenud toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse üksuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
  2) teave juhendajate kvalifikatsiooni ja pädevuse kohta, sh läbitud koolitused, mis toetavad programmide läbiviimist;
  3) kinnituse, et programmide läbiviimine jätkub.

§ 6.  Toetuse määramine ja kasutamine

  (1) Toetuse suurus määratakse KIKi infosüsteemis KIKAS olevate aastatel 2018–2020 keskkonnaprogrammi taotlusvoorudesse esitatud taotluste andmete alusel, arvestades taotleja programmide üldarvust ja programmide esitamise aastate arvust tulenevat aasta keskmist programmide arvu.

  (2) Toetuse suurus lõikes 1 nimetatud programmi kohta on 75 eurot.

  (3) Taotleja toetuse suurus arvutatakse korrutades lõike 1 alusel saadud keskmine programmide arvu lõikes 2 sätestatud ühe programmi toetuse suurusega.

  (4) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 8000 eurot.

  (5) Toetuse suurust on õigus põhjendatult vähendada, kui toetuse saaja saab toetust teisest kriisileevendusmeetmest.

  (6) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada tekkepõhiselt kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

§ 7.  Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist.

  (2) Toetuse saaja esitab väljamaksetaotluse E-toetuse keskkonna vahendusel.

3. peatükk Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine 

§ 8.  Aruandlus

  Toetuse saaja esitab E-toetuse keskkonnas projekti lõpparuande hiljemalt 2021. aasta 31. jaanuariks.

§ 9.  Toetuse tagasinõudmine

  KIK võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui:
  1) taotleja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) taotleja ei ole esitanud aruannet käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kuupäevaks;
  3) taotleja suhtes algatatakse toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) tagantjärele selgub, et toetuse saajal ei olnud õigust saada toetust väljamakstud mahus või toetust vähendatakse käesoleva määruse § 6 lõike 5 alusel.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json