Teksti suurus:

Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2021, 2

Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 54

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 452 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega reguleeritakse tingimusi ja korda, kuidas Terviseamet hädaolukorras või selle lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorras, mis on seotud nakkushaiguse epideemiaga, kaasab korrakaitseorgani, ja sellega seotud kulude hüvitamist.

  (2) Korrakaitseorgani kaasamine käesoleva määruse tähenduses on Terviseameti ülesannete täitmine hädaolukorras või selle lahendamiseks väljakuulutatud eriolukorras teise korrakaitseorgani poolt sel juhul ja nii kaua, kui Terviseamet ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult neid ülesandeid täita.

  (3) Terviseamet võib kaasata korrakaitseorgani nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses nimetatud avaliku võimu ülesannete täitmisse ja avaliku võimu teostamist toetavate ülesannete täitmisse.

§ 2.  Korrakaitseorgani kaasamise taotlemine

  (1) Terviseamet esitab korrakaitseorgani kaasamiseks kaasatavale korrakaitseorganile kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku, teavitades sellest ka ministeeriume, kelle valitsemisalasse Terviseamet ja kaasatav korrakaitseorgan kuuluvad.

  (2) Ettepanekus esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) ülesanded, mille täitmisse soovitakse korrakaitseorgan kaasata;
  2) kaasamise eesmärk, sealhulgas selgitus, miks Terviseamet ei saa ise õigel ajal või piisavalt tulemuslikult ülesannet täita;
  3) täidetavate ülesannetega seotud volitused;
  4) kaasamise algus- ja lõpukuupäev või kaasamise tähtpäev;
  5) kaasamise ulatus;
  6) ülesande täitmise eeldatav piirkond;
  7) muud olulised asjaolud.

  (3) Kaasatav korrakaitseorgan esitab Terviseametile määratud tähtaja jooksul kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis seisukoha enda kaasamise kohta.

  (4) Kaasatav korrakaitseorgan arvestab seisukoha kujundamisel järgmisi asjaolusid:
  1) korrakaitseorgani ametnike ja töötajate väljaõppe, teadmiste ja oskuste sobivus ülesandeid täita;
  2) kaasamise mõju korrakaitseorgani enda eesmärkide saavutamisele;
  3) korrakaitseorgani ülesannete seotus nende ülesannetega, mille täitmisse ta kaasatakse;
  4) kaasamise kulu korrakaitseorganile.

  (5) Kui korrakaitseorgan enda kaasamisest keeldub, siis seda põhjendatakse. Keeldumisest teatatakse Terviseametile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 3.  Korrakaitseorgani kaasamise otsustamine

  (1) Kui kaasatav korrakaitseorgan on kaasamisega nõustunud, esitab Terviseamet valdkonna eest vastutava ministri kaudu ettepaneku ja kaasatava korrakaitseorgani seisukoha Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

  (2) Korrakaitseorgani kaasamise otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega.

  (3) Lõike 2 alusel antud Vabariigi Valitsuse korralduses märgitakse:
  1) ülesanded, mille täitmisse korrakaitseorgan kaasatakse;
  2) ülesannetega seotud volitused;
  3) kaasamise algus- ja lõpukuupäev või kaasamise tähtpäev;
  4) kaasamise ulatus ja kulu hüvitamine;
  5) ülesande täitmise piirkond;
  6) korrakaitseorgani kaasamisega seotud juhtimis- ja töökorraldus;
  7) muud korrakaitseorgani kaasamisega seotud olulised asjaolud.

§ 4.  Korrakaitseorgani kohustused kaasamisel

  (1) Terviseamet tagab, et kaasatud korrakaitseorgani ametnikud ja töötajad on enne ülesande täitmisele asumist tutvunud kaasamisega seotud isikuandmete töötlemise tingimuste ja korraga ning infoturbereeglitega.

  (2) Kui kaasatava korrakaitseorgani töötajale avaldatakse või talle võib kaasamise käigus teatavaks saada eriliiki isikuandmeid või juurdepääsupiiranguga teavet, sõlmitakse kaasatava töötajaga individuaalne saladuse hoidmise kokkulepe.

§ 5.  Korrakaitseorganile kaasamise kulude hüvitamine

  (1) Kaasamise kulude hüvitamise korraldab Terviseamet. Korrakaitseorgan esitab kaasamisega seotud kulude arvestuse Terviseametile. Kulu suurus peab olema põhjendatud ja tõendatud.

  (2) Terviseamet võib valdkonna eest vastutava ministeeriumi kaudu taotleda kulu hüvitamist Vabariigi Valitsuse reservist.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json