Teksti suurus:

Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2011, 21

Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Vastu võetud 27.06.2011 nr 38

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 15, 16 ja „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded.

2. peatükk Kalastuskaardi taotlemise viisid ja kalastuskaardi andmise kord 

§ 2.  Kalastuskaardi taotlemise viisid ja taotlemise kord ning taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Kalastuskaarte taotletakse vahetult Keskkonnaametist või isiku üheselt tuvastamist võimaldava kanali (edaspidi elektrooniline kanal) kaudu.

  (2) Vahetult Keskkonnaametist kalastuskaardi taotlemisel antakse taotlus kalastuskaardi andjale üle, saadetakse kalastuskaardi andja aadressil posti teel või saadetakse digitaalallkirjastatuna kalastuskaardi andja e-posti aadressile. Kalastuskaardi andja postiaadress ja e-posti aadress tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (3) Elektroonilise kanali kaudu esitatakse taotlus selleks Internetis loodud spetsiaalse taotlemiskeskkonna või mobiiltelefoni kaudu. Mobiiltelefoniga saab taotluse esitada üksnes nende kalastuskaartide taotlemiseks, millele ei ole „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 11, 111 ja 112 alusel piirarve määratud. Juhised kalastuskaardi taotlemiseks elektroonilise kanali kaudu tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (4) Vahetult Keskkonnaametist kalastuskaardi taotlemisel kinnitab taotleja kalastuskaardi andjale üleantava taotluse ja posti teel esitatud taotluse oma allkirjaga. Kalastuskaardi andja e-posti aadressile elektrooniliselt edastatud taotlusel peab olema „Digitaalallkirja seadusega” sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.

  (5) Kui taotlus antakse kalastuskaardi andjale üle teise isiku eest, siis peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma.

  (6) Kalastuskaardi taotlemisel registreerib kalastuskaardi andja taotluse saamise täpse aja.

  (7) Kalastuskaardi andjale posti teel saadetud ja elektrooniliselt kalastuskaardi andja e-posti aadressile saadetud taotluse puhul loetakse taotluse saamise täpseks ajaks taotluse registreerimise aeg, mille on kalastuskaardi andja märkinud oma dokumendihaldussüsteemis.

  (8) „Kalapüügiseaduse” § 11 lõikes 13 kehtestatud tähtajast varem esitatud taotluse jätab kalastuskaardi andja läbi vaatamata.

  (9) Vahetult Keskkonnaametilt kalastuskaardi taotlemisel esitatakse kalastuskaardi andjale lisas 1 toodud vormikohane taotlus.

§ 3.  Kalastuskaardi andmine

  (1) Kalastuskaardi andja otsustab, välja arvatud taotlemisel elektroonilise kanali kaudu, kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest taotlusel näidatud viisil või posti teel, kui taotlusel ei ole märget otsuse kättesaamise viisi kohta tehtud. Kalastuskaardi andmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.

  (2) Kalastuskaardi taotlemisel elektroonilise kanali kaudu teavitatakse taotlejat elektroonilise kanali vahendusel kalastuskaardi andmisest või kalastuskaardi andmisest keeldumise korral keeldumise põhjustest vahetult taotluse esitamise järel.

  (3) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui taotluse puhul esineb „Kalapüügiseaduse” § 11 lõikes 14 sätestatud alus kalastuskaardi andmisest keeldumiseks.

  (4) Vahetult Keskkonnaametist kalastuskaardi taotlemisel kontrollib kalastuskaardi andja harrastuspüügiõiguse tasu laekumist selleks otstarbeks määratud pangakontole. Panga nimi ning panga kontonumber, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti kodulehel.

  (5) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuspüügiõiguse tasu on makstud, annab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaart on elektrooniline dokument keskkonnaregistris. Kui kalastuskaardi saaja soovib, väljastab kalastuskaardi andja allkirjastatud kalastuskaardi.

  (6) Kalastuskaardi andja peab kalastuskaartide üle arvestust keskkonnaregistris.

3. peatükk Harrastuspüügi andmete esitamise kord, andmete esitamise tähtaeg ja vorm 

§ 4.  Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

  (1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt.

  (2) Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

§ 5.  Harrastuspüügi andmete esitamise kord

  (1) Kalastuskaardi omanik esitab käesoleva määruse §-s 4 nimetatud andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

  (2) Lisas 2 toodud vormi lahtrisse „püügikoht” märgitakse:
  1) merel – Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudud number 28-2 ja 29-2 tähistavad vastavalt Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut, püügiruut number 28-5 tähistab Liivi lahte, püügiruut number 29-4 tähistab Väinamerd ning 32-1 ja 32-2 tähistavad Soome lahte;
  2) siseveekogul – veekogu nimi.

  (3) Käesoleva määruse §-s 4 nimetatud andmed esitatakse elektroonilise kanali kaudu spetsiaalses internetikeskkonnas, saadetakse kalastuskaardi andjale tähtkirjaga, antakse kalastuskaardi andjale üle või saadetakse elektrooniliselt kalastuskaardi andja e-posti aadressile. Elektrooniliselt kalastuskaardi andja e-posti aadressile esitatud harrastuspüügi andmete esitamise vorm peab olema kinnitatud „Digitaalallkirja seadusega” sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

  (4) Kalastuskaardi andja sisestab esitatud harrastuspüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta keskkonnaregistrisse järgmise kuu 15. kuupäevaks.

4. peatükk Harrastuspüügiõiguse eest tasumine ja tasu maksmise kontrollimine 

§ 6.  Harrastuspüügiõiguse eest tasumise kord ning tasu maksmise kontrollimine

  (1) „Kalapüügiseaduse” § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumine toimub internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu. Juhised harrastuspüügiõiguse eest internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini kaudu tasu maksmise kohta ning nimekiri käsimüügipunktidest, kus saab harrastuspüügiõiguse tasu maksta, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti veebilehel.

  (2) Internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu „Kalapüügiseaduse” § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasudes tuleb eelpoolloetletud maksekanalis püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks kasutada selle isiku isikukoodi, kellele harrastuspüügiõigust soetatakse. Isikute puhul, kellel puudub Eesti isikukood, tuleb harrastuspüügiõiguse eest tasumisel püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks kasutada selle riigi isikukoodi, mis püügiõiguse saajale on antud tema elukohariigis ning märkida ka vastava riigi nimetus.

  (3) „Kalapüügiseaduse” § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumisel internetimaksega, mobiilimaksega, infoliini või käsimüügi kaudu kontrollitakse harrastuspüügiõiguse tasu maksmist ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu isikut tõendava dokumendi alusel isikukoodi järgi. Isikute puhul, kellel puudub Eesti isikukood ja kelle puhul kasutatakse püügiõiguse saaja üheseks tuvastamiseks tema elukohariigis antud isikukoodi, kontrollitakse harrastuspüügiõiguse tasu maksmist ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu isikut tõendava dokumendi alusel, millele on kantud tasu maksmisel kasutatud isikukood.

5. peatükk Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu 

§ 7.  Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

  (1) Harrastuspüügiõiguse tasu suurus sõltub harrastuspüügiõiguse kehtivuse perioodist.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu sõltuvalt püügiõiguse kehtivusest, välja arvatud „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
  1) 24 tunni eest – 1 euro;
  2) 7 päeva eest – 3 eurot;
  3) 182 päeva eest – 13 eurot;
  4) 365 päeva eest – 20 eurot.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud püügiõiguse tasule võib internetimakse, infoliini, mobiilimakse või käsimüügipunkti kaudu püügiõiguse soetamisel püügiõiguse tasule lisanduda teenustasu vastavalt kasutatava ostukanali teenusepakkuja hinnakirjale.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 8.  Harrastuspüügiõiguse tasu määrade üleminekusäte

  Kuni 1. jaanuarini 2012. aastal on § 7 lõikes 2 toodud vastavad harrastuspüügiõiguse tasu määrad:
  1) 24 tunni eest – 0,95 eurot;
  2) 7 päeva eest – 1,59 eurot;
  3) 182 päeva eest – 7,66 eurot;
  4) 365 päeva eest – 11,50 eurot.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määrus nr 11 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu” (RT I, 16.02.2011, 10) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. aastal.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Kalastuskaardi taotluse vorm

Lisa 2 Püügiandmete esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json