Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistusavalik halduskohalik omavalitsus

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistushaldusorganisatsioonriigiteenistusriigiteenistuja

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistushaldusorganisatsioonriigiteenistusriigiteenistujate eeskirjad

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistushaldusõigushaldusvastutus

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistustäitevorganvalitsus

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0821 kaitserelvajõudsõjaväelased

12 ÕIGUS1211 tsiviilõigustsiviilõigusvõimu kuritarvitamine

12 ÕIGUS1216 kriminaalõigussüütegukorruptsioon

12 ÕIGUS1216 kriminaalõigusvangistusõiguskaristusasutuse personal

12 ÕIGUS1226 õiguskorraldusõiguserialakohtunik või prokurör

HALDUSÕIGUSAvalik teenistus

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Korruptsioonivastane seadus (lühend - KVS)

Korruptsioonivastane seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 117

Korruptsioonivastane seadus

Vastu võetud 06.06.2012

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Seaduses sätestatakse avaliku ülesande täitmisel korruptsiooni ennetamise õiguslikud alused ja vastutus kehtestatud kohustuste rikkumise eest. Seadus reguleerib korruptsiooni ennetamist ja vastutust väljaspool avaliku ülesande täitmist üksnes juhul, kui nii on otsesõnu sätestatud.

  (2) Seaduse eesmärk on tagada avaliku ülesande aus ja erapooletu täitmine.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Ametiisik ja ametiseisund

  (1) Ametiisik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

  (2) Ametiseisund seisneb õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulenevas õiguses ja kohustuses avaliku ülesande täitmisel:
  1) teha otsus, sealhulgas osaleda selle tegemises või selle sisulises suunamises. Otsus on teise isiku, sealhulgas avalikku ülesannet täitva asutuse õiguse või kohustuse tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud otsustus, millega reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu juhtusid, sealhulgas õiguse üldakt, haldusakt haldusmenetluse seaduse tähenduses, kohtulahend, samuti asutuse siseakt;
  2) teha toiming, sealhulgas osaleda selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule, sealhulgas avalikku ülesannet täitvale asutusele õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole otsuse tegemine. Toiming võib seisneda ka menetlustoimingu tegemises, tegevusetuses või viivituses.

  (3) Käsutustehingu tegemise kohustust ei loeta otsuse tegemise pädevuseks juhul, kui isikul puudub õigus määrata tehingu asjaolusid. Toimingu sooritamise kohustust ei loeta toimingu tegemise pädevuseks juhul, kui isikul puudub õigus määrata toimingu tagajärge mõjutavaid asjaolusid.

§ 3.  Ametiisiku ja avalikku ülesannet täitva asutuse kohustused

  (1) Ametiisikul on keelatud:
  1) korruptiivse tulu nõudmine, vahendamine ja saamine;
  2) ametiseisundi korruptiivne kasutamine;
  3) avaliku vahendi korruptiivne kasutamine;
  4) mõju korruptiivne kasutamine;
  5) siseteabe korruptiivne kasutamine.

  (2) Ametiisik peab seaduses sätestatud juhul ja tingimustel:
  1) pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest;
  2) avaldama oma huvid huvide deklaratsioonis (edaspidi deklaratsioon).

  (3) Riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, nende asutatud sihtasutus ja konkurentsiseaduse tähenduses avalik ettevõtja peavad tagama nende nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku:
  1) korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse;
  2) kohustustest kinnipidamise kontrolli.

§ 4.  Korruptiivne tulu

  (1) Korruptiivne tulu on ametiisikule endale või kolmandale isikule ametiisiku ametikohustuse tõttu pakutud või ametiisiku poolt nõutud varaline või muu soodustus, samuti ametiisiku kohustusi rikkudes saadud soodustus. Korruptiivseks ei loeta soodustust, mis ei ole seostatav ametikohustusega või mida saab üheselt mõista tavapärase viisakusavaldusena.

  (2) Ametiisik peab viivitamata teatama ametikohustusega seostatava soodustuse vastuvõtmisest oma asutusele või tema ametisse nimetamise õigusega isikule või organile. Ametiisik peab korruptiivse tuluna määratletava soodustuse vastuvõtmisest keelduma või, kui see ei ole võimalik, soodustuse viivituseta oma asutusele või tema ametisse nimetamise õigusega isikule või organile üle andma. Kui soodustuse üleandmine ei ole võimalik, peab ametiisik selle asemel tasuma soodustuse turuväärtuse. Üleantud soodustus või selle väärtus rahas antakse riigi omandisse või saadetakse tagasi, kui seadus nii sätestab.

§ 5.  Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju ja siseteabe korruptiivne kasutamine

  (1) Ametiseisundi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes enda või kolmanda isiku huvides ametiisiku pädevuses oleva otsuse või toimingu tegemine, selles osalemine või selle sisuline suunamine, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

  (2) Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

  (3) Mõju korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes tema tegeliku või eeldatava mõju kasutamine eesmärgiga saavutada teise isiku poolt teo toimepanemist või toime panemata jätmist ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

  (4) Siseteabe korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes talle avaliku võimu teostamisel teatavaks saanud avalikustamata teabe, mis mõjutab või võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada kolmanda isiku õigusi või kohustusi, kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.

§ 6.  Korruptsioonijuhtumist teatamine

  (1) Ametiisikul ei ole lubatud varjata talle teada olevat käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumist või muud korruptsioonijuhtumit.

  (2) Kui avalikku ülesannet täitvat asutust, selle ametiisikut, asutuse üle järelevalve teostajat, deklaratsioonide üle kontrolli teostajat või süüteo menetlejat teavitatakse korruptsioonijuhtumist, tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus. Teavet teavitamise fakti kohta võib avaldada ainult teavitaja kirjalikul nõusolekul. Kui teavitaja kaasatakse tunnistajana süüteomenetlusse, kohaldatakse süüteomenetluse sätteid korruptsioonijuhtumist teavitamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata.

  (3) Kui teavitaja edastab teadvalt väära teavet, ei tagata teavitamise fakti konfidentsiaalsust.

  (4) Korruptsioonijuhtumist teatanud isiku kaitseks kohaldab kohus jagatud tõendamiskohustust. Kohtu poole pöörduv isik peab avalduses esitama faktilised asjaolud, mille alusel võib järeldada, et teda on ebavõrdselt koheldud. Kui isik, kelle vastu on avaldus esitatud, ei tõenda vastupidist, lähtutakse eeldusest, et ebavõrdne kohtlemine toimus korruptsioonijuhtumist teatamise tõttu.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud põhimõtteid kohaldatakse ka juhul, kui on teatatud väljaspool avaliku ülesande täitmist aset leidnud korruptsioonijuhtumist.

§ 7.  Seotud isik

  (1) Seotud isik käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) ametiisiku abikaasa, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa vanem ning ametiisiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas ametiisiku laps ja lapselaps. Vanemaks loetakse käesoleva seaduse tähenduses ka lapsendaja, vanema abikaasa ja kasuvanem ning alanejaks sugulaseks ka lapsendatu ja abikaasa laps;
  2) juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule endale või temaga seotud isikule;
  3) juriidiline isik, mille juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse tähenduses on ametiisik ise või käesoleva lõike punktis 1 või 4 nimetatud isik;
  4) isik, keda seob ametiisikuga ühine majapidamine, samuti muu isik, kelle seisund või tegevus ametiisikut väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab või keda ametiisiku seisund või tegevus väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab või kes väljaspool ametiseisundit allub ametiisiku korraldustele või tegutseb ametiisiku huvides või arvel.

  (2) Juriidilist isikut ei loeta seotud isikuks juhul, kui ametiisiku ja juriidilise isiku seos tuleneb eranditult ametiisiku ametikohustusest. Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise pädevust juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorganis loetakse ametikohustuseks käesoleva seaduse tähenduses.

  (3) Ametiisikul ei ole käesolevast seadusest tulenevat seotud isiku huvi puudutavat kohustust, kui ta ei tea ega peagi teadma käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seosest või seotud isiku huvist.

§ 8.  Korruptsioonivastase tegevuse koordineerimine

  Korruptsioonivastase tegevuse koordineerija on Justiitsministeerium.

§ 9.  Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon

  (1) Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon (edaspidi erikomisjon) teostab parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle, arutab omal algatusel käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teostab järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone, teavitab Riigikogu ja avalikkust tema pädevuses oleva korruptsioonivastase tegevuse tulemustest ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Erikomisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus välja kutsuda isikuid ja nõuda tutvumiseks andmeid ja dokumente.

  (3) Süüteo tunnuste ilmnemisel edastab erikomisjon materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale.

  (4) Erikomisjon esitab vähemalt üks kord aastas Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest ja tulemustest.

2. peatükk Tegevus- ja toimingupiirangud 

§ 10.  Tegevuse piiramise alused

  (1) Ametiisikul on õigus tegeleda väljaspool ametikohustusi mis tahes muu tegevusega (edaspidi kõrvaltegevus), kui see ei ole seadusega keelatud ja järgitakse toimingupiiranguid.

  (2) Seadusega võib piirata teatud ametiisikute kõrvaltegevust.

§ 11.  Toimingupiirangud

  (1) Ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:
  1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
  2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
  3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul on ametiisikul keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel. Ametiisik peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes teeb toimingu või otsuse ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule.

  (3) Toimingupiiranguid ei kohaldata:
  1) õiguse üldakti vastuvõtmisel ja selle vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel. Riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvet loetakse käesoleva seaduse tähenduses üldaktiks;
  2) pankrotihalduri poolt pankrotimenetluse läbiviimise korral selle büroo teenuste kasutamisel, mille kaudu ta tegutseb;
  3) hädaseisundis, samuti edasilükkamatu toimingu korral, kui on suurema kahju tekkimise oht;
  4) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;
  5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
  6) kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid;
  7) valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel;
  8) organisiseste valimiste korral.

  (4) Ametiisiku taandamise aluseid ja korda, mis on ette nähtud muus seaduses, kohaldatakse täiendavalt toimingupiirangutele.

  (5) Avalikku ülesannet täitev asutus peab oma töö korraldamisel tagama, et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes. Kui asutus jätab selle kohustuse täitmata, ei vabasta see asjaolu ametiisikut kohustusest järgida toimingupiiranguid.

3. peatükk Ametiisiku huvide avaldamine 

§ 12.  Huvide avaldamise kohustus

  (1) Deklaratsiooniga avaldab selleks kohustatud ametiisik (edaspidi deklarant) andmed temale kuuluva vara ja muude asjaolude kohta eesmärgiga teadvustada deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid ning muuta need kontrollitavaks.

  (2) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale. Ametikohaks loetakse käesoleva peatüki tähenduses seda positsiooni, millega kaasneb deklareerimise kohustus.

  (3) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

  (4) Deklaratsiooni mõjuva põhjuseta tähtpäevaks esitamata jätmine, deklaratsioonis korruptsiooniohu hindamiseks oluliste andmete varjamine ja valeandmete esitamine on keelatud. Mõjuva põhjusena on käsitatav ametiisiku haigus või muu temast sõltumatu asjaolu, mis takistas deklaratsiooni tähtpäevaks esitamist. Takistava asjaolu kadumisel esitatakse deklaratsioon viivituseta.

§ 13.  Deklaratsiooni esitamine ja haldamine

  (1) Deklaratsiooni peavad esitama:
  1) Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, abiminister, ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor;
  2) kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht;
  3) kohtu ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohtu esimees;
  4) Riigikogu Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Riigikogu Kantselei direktor;
  5) Vabariigi Presidendi Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Vabariigi Presidendi Kantselei direktor;
  6) Riigikontrolli ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud riigikontrolör;
  7) Õiguskantsleri Kantselei ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud õiguskantsler;
  8) Eesti Panga ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud Eesti Panga president;
  9) valitsusasutuse ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud valitsusasutuse juht või ministeeriumi kantsler. Kohustust ei kehtestata julgeolekuasutuse ametiisikule ja muu valitsusasutuse struktuuriüksuse ametiisikule, kui struktuuriüksuse koosseis on riigisaladus. Julgeolekuasutuse või muu valitsusasutuse, mille struktuuriüksuse koosseis on riigisaladus, juht võib nõuda deklaratsioonis nõutavate andmete esitamist asutuse sisekontrolli meetmena;
  10) valitsusasutuse hallatava asutuse või muu valitsusasutuse valitsemisalasse kuuluva riiki esindava asutuse ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud asutust haldava või selle üle järelevalvet teostava valitsusasutuse juht või ministeeriumi kantsler;
  11) valla või linna ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud kohaliku omavalitsuse volikogu;
  12) avalik-õigusliku juriidilise isiku ametiisik, kui sellise kohustuse on kehtestanud avalik-õigusliku juriidilise isiku üle järelevalvet teostav minister või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
  13) konkurentsiseaduse tähenduses avaliku ettevõtja juhtorgani liige, kui sellise kohustuse on kehtestanud ettevõtjas riigi valitseva mõju korral seda teostav minister, kohaliku omavalitsuse valitseva mõju korral selle omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku valitseva mõju korral selle isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
  14) riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud sihtasutuse juhtorgani liige, kui sellise kohustuse on kehtestanud riigi õigusi teostav minister, kohaliku omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ;
  15) isik, kellele on seadusega või halduslepinguga delegeeritud avaliku ülesande täitmise korral otsuse või toimingu tegemise pädevus, kui sellise kohustuse on kehtestanud isiku üle järelevalvet teostav minister, kohaliku omavalitsuse volikogu või avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu või sellega võrreldav organ.

  (2) Deklarant esitab deklaratsiooni huvide deklaratsioonide registrile (edaspidi register).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–15 nimetatud õigus kehtestada deklaratsiooni esitamise kohustus on ainult juhul, kui ametiisikul on pädevus käsutada avalikku vahendit või viia läbi süüteo- või haldusmenetlust ning puuduvad tõhusamad vahendid korruptsiooniohu vältimiseks. Kohustusel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

  (4) Deklarantide deklaratsioonide elektroonilise esitamise, hoidmise, haldamise, kontrollimise ja avalikustamise võimaldamiseks asutab Vabariigi Valitsus määrusega registri, kehtestades registri põhimääruse.

  (5) Registri põhimääruses määratakse pädevad asutused, kes esitavad registrile andmed deklarantide kohta ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning teavitavad registrit viivituseta deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–15 nimetatud deklarant esitab deklaratsiooni registrile, on kohustuse kehtestajal pädeva asutuse õigused ja kohustused.

  (6) Registri pidajal on õigus saada käesoleva seaduse kohaldamiseks riigi andmekogust andmeid deklarandi ja tema deklareeritavate andmete kohta.

§ 14.  Deklaratsiooni sisu

  (1) Deklaratsioon peab sisaldama deklareerimise päeva seisuga andmeid deklarandi järgmise vara kohta:
  1) kinnisomand ja kinnisasjale isiku kasuks kinnistusraamatusse seatud piiratud asjaõigused. Deklaratsioonis märgitakse kinnisasja asukoht, sihtotstarve ja õiguse liik;
  2) riiklikusse registrisse kantud sõiduk. Deklaratsioonis märgitakse sõiduki liik, mark ja esmase registreerimise aasta;
  3) väärtpaber väärtpaberituru seaduse tähenduses, välja arvatud kohustusliku kogumispensioni osak, osalus äriühingus, samuti osalus äriühingus, milles vähemalt 1/10 osalusest kuulub ametiisikuga seotud äriühingule. Deklaratsioonis märgitakse väärtpaberi kohta emitendi nimi, väärtpaberite liik ja arv, osaluse kohta äriühingu nimi ja osaluse nimiväärtus;
  4) varaline nõue teise isiku vastu, välja arvatud krediidiasutus, mille väärtus ületab neljakordset kuu töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse alusel, kusjuures nõuded ühe isiku vastu liidetakse. Deklaratsioonis märgitakse nõude väärtus, võlgniku nimi ja nõude alus;
  5) varaline kohustus teise isiku ees, mille väärtus ületab neljakordset kuu töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse alusel, kusjuures kohustused ühe isiku ees liidetakse. Deklaratsioonis märgitakse kohustuse väärtus, võlausaldaja nimi ja kohustuse alus.

  (2) Deklaratsioon peab sisaldama andmeid deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta jooksul deklarandi:
  1) saadud varalise ja muu soodustuse kohta, mille turuväärtus ületab deklarandi viimase nelja kuu jooksul ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, või juhul, kui saadud tulu on väiksem, neljakordset kuu töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse alusel. Ühest allikast pärinevate soodustuste väärtused liidetakse. Soodustust, mida deklarant on saanud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud isikult, ei deklareerita. Deklaratsioonis märgitakse soodustuse tegija ja selle väärtus;
  2) tehtud soodustuse kohta, mille turuväärtus ületab deklarandi viimase nelja kuu jooksul ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, või juhul, kui saadud tulu on väiksem, neljakordset kuu töötasu alammäära, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud töölepingu seaduse alusel. Ühele isikule tehtud soodustuste väärtused liidetakse. Soodustust, mida deklarant on teinud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud isikule, ei deklareerita. Deklaratsioonis märgitakse soodustuse saaja ja selle väärtus.

  (3) Deklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid deklarandi tulu kohta:
  1) deklarandi ametikohal eelnenud aastal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu;
  2) deklarandi poolt eelnenud aastal saadud tuludeklaratsioonis deklareeritav tulu ning samal perioodil deklarandile Eestis ja välisriigis väljamakstud dividenditulu.

  (4) Deklaratsioon peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid eelnenud aastal kokku vähemalt kahe kuu jooksul deklarandi valduses olnud kinnisasja ja riiklikusse registrisse kantud sõiduki kohta. Deklaratsioon ei pea sisaldama töökoha poolt deklarandi valdusesse antud kinnisasja ja riiklikusse registrisse kantud sõiduki andmeid.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatut kohaldatakse ka välisriigis asuva krediidiasutuse kontole ja äriühingu osalusele, samuti välisriigis asuvale maatükile, ehitisele ja sõidukile.

  (6) Deklaratsioonis peavad sisalduma:
  1) deklarandi nimi ja ametikoha andmed;
  2) deklarandi isikukood ja elukoha aadress;
  3) deklarandiga abielus oleva isiku ning deklarandi vanema ja alaneja sugulase ning isiku, keda seob deklarandiga ühine majapidamine, nimi ja isikukood või sünniaeg, samuti suhe deklarandiga.

  (7) Deklaratsioon peab sisaldama andmeid:
  1) deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta jooksul väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal tegutsemise kohta, samuti tegutsemise kohta ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena või muu kõrvaltegevuse kohta, kui see oli seotud tulu saamisega;
  2) muu asjaolu kohta, mis deklarandile teadaolevalt võib kaasa tuua ametikohustuse rikkumise, välistada deklarandi erapooletuse ja objektiivsuse või tuua kaasa korruptsiooniohu, tingimusel et nende andmete kogumine ei riku deklarandi õigusi.

  (8) Ühises omandis olevad asjad, õigused ja kohustused deklareeritakse, näidates võimaluse korral ära ametiisiku osa ühisest omandist. Kui ametiisik on sõlminud abieluvaralepingu, lisatakse selle identifitseerimise andmed deklaratsioonile.

§ 15.  Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Erikomisjonil või tema volitatud ametiisikul on:
  1) ainuõigus kontrollida käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone;
  2) õigus kontrollida kõiki registrile esitatud deklaratsioone.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu moodustatud komisjonil on õigus kontrollida:
  1) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 2 ja 11 nimetatud deklarantide deklaratsioone;
  2) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 13–15 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui kohalik omavalitsus omab avalikus ettevõtjas valitsevat mõju, on sihtasutuse asutaja või delegeeritud avalike ülesannete üle järelevalve teostaja.

  (3) Käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 3–12 nimetatud deklarantide deklaratsioonide kontrollimise õigus on deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtestajal või tema volitatud ametiisikul.

  (4) Ministril või tema volitatud ametiisikul on õigus kontrollida:
  1) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 12 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui ta teostab avalik-õigusliku juriidilise isiku üle järelevalvet;
  2) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 13 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui ta teostab avalikus ettevõtjas riigi valitsevat mõju;
  3) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 14 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui ta teostab sihtasutuses asutaja õigusi;
  4) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 15 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui ta on delegeeritud avalike ülesannete üle järelevalve teostaja.

  (5) Avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogul, sellega võrreldaval organil või tema volitatud ametiisikul on õigus kontrollida käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 13–15 nimetatud deklarantide deklaratsioone, kui avalik-õiguslik juriidiline isik omab avalikus ettevõtjas valitsevat mõju, on sihtasutuse asutaja või delegeeritud avalike ülesannete üle järelevalve teostaja.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud kontrolli teostajal on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu ning deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada andmeid deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud kontrolli teostaja:
  1) protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kontrolltoimingutest;
  2) edastab deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale, kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud kontrolli teostajal on õigus saada registri pidajalt andmeid tema kontrollitavate deklaratsioonide esitamise ja nende kontrollimise kohta. Justiitsministeeriumil on õigus saada registri pidajalt deklaratsioonide esitamise ja kontrollimise kohta andmeid käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud ülesande täitmiseks.

§ 16.  Deklaratsiooni avalikkus ja hoiuaeg

  (1) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioonid avalikustatakse registri põhimääruses sätestatud korra kohaselt. Deklaratsiooni andmetega tutvumiseks peab isik identifitseerima end digitaalse isikutunnistuse abil. Deklarandil on õigus saada registrist teavet selle kohta, kes on tema deklaratsiooniga tutvunud.

  (2) Deklaratsioon avalikustatakse kolmeks aastaks. Deklaratsiooni ei avalikustata ja juba avalikustatud deklaratsiooni avalikustamine lõpetatakse, kui pädev asutus on teavitanud registrit deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest või kui deklarant on rahvastikuregistri andmetel surnud.

  (3) Ainult asutusesiseseks kasutamiseks on:
  1) avalikustatud deklaratsioonis käesoleva seaduse § 14 lõike 3 punktis 2 ja lõike 6 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed ning abieluvaralepingu andmed, mida ei kanta abieluvararegistri kaardile;
  2) deklaratsioonid, mille avalikustamine on lõppenud.

  (4) Õigus tutvuda kõigi deklaratsioonis sisalduvate andmetega on:
  1) deklarandil;
  2) kontrolli teostajal;
  3) selle avalikku ülesannet täitva asutuse juhil, mille nimel, ülesandel või järelevalve all deklarant ametiisiku kohustusi täidab või kes eraldab deklarandi tegevuseks avalikke vahendeid, või tema volitatud ametiisikul.

  (5) Deklaratsiooni hoitakse seitse aastat deklaratsiooni esitamisest arvates. Seejärel deklaratsioon hävitatakse registri põhimäärusega sätestatud korras.

4. peatükk Vastutus 

§ 17.  Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju või siseteabe korruptiivne kasutamine

  Ametiisiku poolt omakasu eesmärgil ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju või siseteabe korruptiivse kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 18.  Korruptiivse tulu saamisega seotud teatamise ja üleandmise kohustuse rikkumine

  Ametiisiku poolt tema saadud korruptiivsest tulust avalikku ülesannet täitvale asutusele või ametisse nimetamise õigusega isikule või organile teatamise kohustuse või korruptiivse tuluna saadu üleandmise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 19.  Toimingupiirangu rikkumine

  Ametiisiku poolt toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadva rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 20.  Deklaratsioonis teadvalt valeandmete esitamine

  Deklarandi poolt deklaratsioonis teadvalt valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 21.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 17–20 nimetatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 17–20 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus. Kui väärteo on pannud toime Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik või politseiametnik, kes on teenistuses politsei ja piirivalve seaduse §-s 50 nimetatud ametikohal, või tegevväelane, kes on Kaitseväe juhataja, väeliigi ülema või Kaitseväe struktuuriüksuse ülema ametikohal, Kaitseliidu ülem või Kaitseliidu struktuuriüksuse juht või Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse juht, samuti juhul, kui Kaitsepolitseiamet sedastab väärtegu süüteomenetluse käigus, on kohtuväline menetleja Kaitsepolitseiamet.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 nimetatud väärtegusid arutab maakohus.

  (4) Käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 nimetatud väärteo korral ebaseaduslikult saadu võib kohus konfiskeerida karistusseadustiku §-s 831 sätestatu kohaselt.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 22.  Üleminekusätted

  (1) 2013. aastal kohaldatakse ametiisikute majanduslike huvide deklareerimisele enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) §-des 7–15, 16 ja 18 sätestatut.

  (2) 2014. aasta 1. jaanuaril deklaratsioonihoidja asukohas hoitavat majanduslike huvide deklaratsiooni hoitakse alates selle esitamise kuupäevast viis aastat, seejärel see hävitatakse. Enne käesoleva seaduse jõustumist arhiivile üle antud majanduslike huvide deklaratsiooni hinnatakse arhiiviseaduses sätestatud korras ning seejärel see hävitatakse või sellele antakse arhiiviväärtus.

  (3) Enne 2014. aasta 1. jaanuari ametikohalt lahkunud ametiisik, kellel on enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud korruptsioonivastase seaduse kohaselt kohustus esitada deklaratsioon pärast ametikohalt lahkumist, ei pea esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni pärast ametikohalt lahkumist.

  (4) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud huvide deklaratsioonide register võetakse kasutusele 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (5) 2014. aasta 1. jaanuaril ametis olevad deklarandid esitavad esimese deklaratsiooni käesoleva seaduse kohaselt 2014. aasta 31. maiks.

§ 23.  Eesti Arengufondi seaduse muutmine

Eesti Arengufondi seaduse § 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Huvitatud isikud käesoleva seaduse tähenduses on:
1) Arengufondi nõukogu ja juhatuse liige ja teised Arengufondi töötajad ning Arengufondi audiitor;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikuga seotud isik korruptsioonivastase seaduse tähenduses.”

§ 24.  Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmine

Eesti Kultuurkapitali seaduse § 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Huvitatud isikud käesoleva seaduse tähenduses on:
1) Kultuurkapitali nõukogu liige, juhataja ja teised Kultuurkapitali töötajad ning Kultuurkapitali audiitor;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikuga seotud isik korruptsioonivastase seaduse tähenduses.”

§ 25.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduse § 124 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsiooni üle kontrolli teostaja deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.”

§ 26.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 3001 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud ulatuses üle 32 000 eurot, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”

§ 27.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt.”;

2) paragrahvi 17 lõige 7 ning § 50 lõike 1 punkt 71 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Sihtasutuse või mittetulundusühingu, mille asutajaks on vald või linn, osaühingu või aktsiaseltsi, mille osanikuks või aktsionäriks on vald või linn ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 2 punkti 9 tähenduses valla või linna valitseva mõju all oleva üksuse juhtorgani liikmeks ei või olla isik:
1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
3) kellel on ärikeeld;
4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
6) kellel on selle eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.”;

4) paragrahvi 50 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vallavanem või linnapea ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval riigi või sama kohaliku omavalitsuse ametikohal. Vallavanem või linnapea peab viivitamata teavitama volikogu kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või teise kohaliku omavalitsuse ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Ametikohustusi mõistetakse käesolevas seaduses korruptsioonivastases seaduses antud tähenduses.”;

5) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohaliku omavalitsuse volikogu keelab vallavanemal või linnapeal haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 501 järgmises sõnastuses:

§ 501. Valitsuse liikme tegevuspiirang

(1) Valitsuse liige peab viivitamata teavitama volikogu kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.

(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu keelab valitsuse liikmel haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”

§ 28.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõike 5 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsiooni üle kontrolli teostaja deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.”

§ 29.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 198 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kuriteokaebuse esitamise korral teatab uurimisasutus või prokuratuur kriminaalasja alustamata jätmisest ka isikule, kelle kohta kuriteokaebus on esitatud, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt tagatakse kuriteost teavitamise fakti konfidentsiaalsus või kui teatamata jätmine on vajalik kuriteo ärahoidmiseks.”

§ 30.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsiooni üle kontrolli teostajale deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks;”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 37 järgmises sõnastuses:

„37) notari ja kohtutäituri kohta justiitsministrile notarite ja kohtutäiturite ametitegevuse korraldamiseks ja järelevalve teostamiseks.”

§ 31.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduse § 68 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politseiametnik ei või olla erakonna liige.”

§ 32.  Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 151 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) korruptsioonivastases seaduses sätestatud nõuetele vastava huvide deklaratsiooni kandideerimisele eelneva kuu esimese kuupäeva seisuga.”;

2) paragrahvi 151 lõike 4 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on riigi peaprokuröril, samuti tema volitatud prokuratuuriametnikul õigus:”;

3) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Tegevuspiirangud

(1) Prokurör ei või olla erakonna liige.

(2) Riigi peaprokurör ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal. Riigi peaprokurör peab viivitamata teavitama justiitsministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Ametikohustusi mõistetakse käesolevas paragrahvis korruptsioonivastases seaduses antud tähenduses.

(3) Justiitsminister keelab riigi peaprokuröril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”

§ 33.  Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmine

Riigikogu liikme staatuse seaduse § 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.  Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 4 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vabariigi Valitsuse liige ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal ega tegutseda töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, välja arvatud teaduslik ja pedagoogiline töö. Vabariigi Valitsuse liige peab viivitamata teavitama Vabariigi Valitsust kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Ametikohustusi mõistetakse käesolevas seaduses korruptsioonivastases seaduses antud tähenduses.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Vabariigi Valitsus keelab Vabariigi Valitsuse liikmel haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

3) paragrahvi 521 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Abiminister ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal ega tegutseda töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, välja arvatud teaduslik ja pedagoogiline töö. Abiminister peab viivitamata teavitama ministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.”;

4) paragrahvi 521 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Minister keelab abiministril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

5) paragrahvi 55 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kantsler ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal. Kantsler peab viivitamata teavitama ministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.”;

6) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Minister keelab kantsleril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

7) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asekantsler peab viivitamata teavitama kantslerit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.”;

8) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kantsler keelab asekantsleril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

9) paragrahvi 73 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ameti või inspektsiooni peadirektor peab viivitamata teavitama ministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.

(4) Minister keelab ameti või inspektsiooni peadirektoril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

10) paragrahvi 79 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigisekretär ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal ega tegutseda töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, välja arvatud teaduslik ja pedagoogiline töö. Riigisekretär peab viivitamata teavitama peaministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.”;

11) paragrahvi 79 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Peaminister keelab riigisekretäril haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”;

12) paragrahvi 83 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Maavanem ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal. Maavanem peab viivitamata teavitama regionaalministrit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.”;

13) paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Regionaalminister keelab maavanemal haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.”

§ 36.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1141 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isikuandmete ankeedis küsitakse andmeid, mis võimaldavad hinnata isiku sobivust ametikohale. Lisaks võib küsida isiku vanemate, õe, venna, lapse, abikaasa, endise abikaasa, samuti elukaaslase ees- ja perekonnanime, isikukoodi, isikukoodi puudumise korral sünniaega ja -kohta, ning kontaktandmeid.”;

2) paragrahv 135 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 135. Surveaktsioonides osalemise keeld

Vanglaametnik ei tohi osaleda streikides, pikettides ega muudes teenistusalastes surveaktsioonides.”

§ 37.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Korruptsiooniväärteo kohtuväline menetleja võib taotleda kohtult sellise määruse andmist, millega võimaldatakse juurdepääs pangasaladusele ja fondiosakute registri andmetele, kui see on vältimatult vajalik korruptsiooniväärteo menetluse eesmärgi saavutamiseks.”

§ 38.  Korruptsioonivastase seaduse kehtetuks tunnistamine

Korruptsioonivastane seadus (RT I 1999, 16, 276) tunnistatakse kehtetuks.

§ 39.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 13 lõige 4 ning §-d 33 ja 34 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json