Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2012, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 127

Välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2012

§ 1.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Isik võib esitada taotluse ja sellele lisatud tõendid eesti, vene või inglise keeles, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

§ 421. Teise haldusorgani ja isiku arvamus

(1) Kui käesolevas seaduses sätestatud menetluse läbiviimisel on haldusorganil vaja teise haldusorgani, füüsilise või juriidilise isiku arvamust, võib haldusorgan vajalikku arvamust küsida.

(2) Kui teine haldusorgan, füüsiline või juriidiline isik ei ole oma arvamust määratud tähtaja jooksul andnud ega tähtaega pikendanud, viib haldusorgan menetluse läbi teise haldusorgani, füüsilise või juriidilise isiku arvamuseta.”;

3) paragrahvi 105 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eestis ajutiseks viibimiseks seaduslikku alust omav välismaalane võib Eestis viibida Eestis registrisse kantud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil kuni kuus kuud aasta jooksul.”;

4) paragrahvi 115 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) välismaalane, kellele antakse elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks;”;

5) paragrahvi 118 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 118 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) kriminaalmenetluses osalemiseks;
62) kaaluka riikliku huvi korral;”;

7) paragrahvi 118 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 176 senine tekst loetakse lõikeks 2 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks andmise eesmärk on soodustada Eesti majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, luues võimaluse võtta Eestisse tööle vajalike teadmiste ja oskustega välismaalasi.”;

9) paragrahvis 180 asendatakse sõnad „ebaseadusliku töötamise võimaldamise eest” tekstiosaga „käesoleva seaduse §-des 301 ja 302 sätestatud väärteo eest või karistusseadustiku §-s 2601 sätestatud kuriteo eest”;

10) paragrahvi 181 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) töötamine Eestis registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil;”;

11) paragrahvi 181 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötamiseks tähtajalise elamisloa võib anda ilma Eesti Töötukassa loa nõuet täitmata:
1) eksperdi, nõustaja või konsultandina, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
2) Eestis registrisse kantud eraõigusliku juriidilise isiku ja välismaa äriühingu filiaali (edaspidi käesolevas alljaotises eraõiguslik juriidiline isik) juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil.”;

12) paragrahvi 181 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud Eestis registrisse kantud eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil võib anda tähtajalise elamisloa töötamiseks täisühingu ja usaldusühingu osanikule, osaühingu, aktsiaseltsi, sihtasutuse ja tulundusühingu juhatuse või nõukogu liikmele, mittetulundusühingu juhatuse liikmele, prokuristile, likvideerijale, pankrotihaldurile, audiitorile, revidendile, revisjonikomisjoni liikmele ja välismaa äriühingu filiaali juhatajale.”;

13) seadust täiendatakse §-dega 1811 ja 1812 järgmises sõnastuses:

§ 1811. Tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil andmise täiendavad tingimused

(1) Tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil võib anda, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) eraõiguslik juriidiline isik on kantud Eestis registrisse vähemalt viis kuud enne elamisloa taotluse esitamist;
2) eraõiguslikul juriidilisel isikul on olnud vähemalt viie kuu jooksul enne elamisloa taotluse suhtes otsuse tegemist tegevus Eestis;
3) eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil eraõigusliku juriidilise isiku tegevus ja välismaalase Eestisse elama asumine aitab oluliselt kaasa tähtajalise elamisloa töötamiseks andmise eesmärgi saavutamisele.

(2) Äriühingul või välismaa äriühingu filiaalil, mille juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil tähtajalist elamisluba töötamiseks taotletakse, peab olema vähemalt viie kuu jooksul enne elamisloa taotluse esitamist olnud tegelik majandustegevus Eestis.

§ 1812. Tähtajalise elamisloa töötamiseks saanud välismaalase Eestis töötamise erisused

(1) Välismaalane, kes on saanud tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil, võib täita juhtimis- või järelevalvefunktsiooni mitmes eraõiguslikus juriidilises isikus, kui seadus ei sätesta teisiti.

(2) Välismaalasele, kes on saanud tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil, on kohustatud käesoleva seaduse §-s 178 sätestatud tingimustele vastavat tasu maksma see juriidiline isik, kelle juures töötamiseks on välismaalasele elamisluba antud.”;

14) paragrahvi 186 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajaline elamisluba töötamiseks antakse tööandja poolt kavandatud töötamise ajaks Eestis kehtivusajaga kuni kaks aastat.

(2) Tähtajalist elamisluba töötamiseks võib pikendada tööandja poolt kavandatud töötamise ajaks kuni viie aasta võrra korraga töötamiseks antud tähtajalise elamisloa andmise või pikendamise päevast arvates.

(3) Lisaks käesoleva seaduse § 132 lõikes 2 sätestatule võib ka käesoleva seaduse §-s 1891 sätestatud juhul anda tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil ja seda pikendada lühemaks ajaks kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaeg.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 1891 järgmises sõnastuses:

§ 1891. Eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil töötamiseks tähtajalise elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise täiendavad alused

Töötamiseks tähtajalise elamisloa, mis antakse eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil, andmisest või pikendamisest võib keelduda või elamisloa kehtetuks tunnistada, kui:
1) välismaalane ei tõenda eraõigusliku juriidilise isiku senise ja kavandatava tegevuse, partnerite või rahaliste allikate usaldusväärsust;
2) välismaalase selgitused eraõigusliku juriidilise isiku senise ja kavandatava tegevuse kohta ei ole veenvad või on vastuolulised;
3) välismaalane ei tõenda, et tema elamisloa alusel Eestis viibimine aitaks oluliselt kaasa töötamiseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgi saavutamisele;
4) välismaalane ei tõenda, kuidas aitab eraõigusliku juriidilise isiku tegevus kaasa töötamiseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgi saavutamisele;
5) välismaalase või eraõigusliku juriidilise isiku senine tegevus ei ole vastavuses töötamiseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgiga;
6) välismaalane ei ole täitnud käesolevast või muust seadusest tulenevat välismaalase Eestis ajutise viibimise, elamise või töötamisega seonduvat kohustust.”;

16) paragrahvid 191 ja 192 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 191. Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmise eesmärk

Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmise eesmärk on soodustada selliste äriühingute ja välismaa äriühingute filiaalide (edaspidi käesolevas alljaotises äriühing) asutamist Eestisse ja füüsilisest isikust ettevõtjate elama asumist Eestisse ning nende tegutsemist Eestis, mis aitavad oluliselt kaasa Eesti majanduse arengule.

§ 192. Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmise täiendavad tingimused

(1) Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks võib anda, kui välismaalase Eestisse elama asumine aitab oluliselt kaasa ettevõtluseks antava elamisloa andmise eesmärgi saavutamisele ja on täidetud järgmised tingimused:
1) välismaalasel on osalus äriühingus või ta tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana;
2) äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja on kantud Eestis äriregistrisse;
3) välismaalasel on piisavad rahalised vahendid ettevõtluseks Eestis.

(2) Välismaalasel, kellel on osalus äriühingus, peab olema vähemalt 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis.

(3) Välismaalasel, kes taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtluseks füüsilisest isikust ettevõtjana, peab olema vähemalt 16 000 eurot Eestisse investeeritud kapitali.

(4) Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise tingimusena loetakse investeeritud kapitali hulka ettevõtte omakapital, allutatud laen ja arvele võetud põhivara suurus.

(5) Välismaalane peab esitama äriplaani kirjelduse, mille põhjal on võimalik hinnata, et talle elamisloa andmine vastab ettevõtluseks antava elamisloa andmise eesmärgile, ning tõendama lisaks teistele menetluses tähtsust omavatele asjaoludele, et tema suhtes ei esine asjaolusid, mis välistaksid tema nimetamist juhtorgani liikmeks, prokuristiks või olulise osaluse omandamist või keelaks olla tegelik kasusaaja.

(6) Välismaalane peab esitama äriplaani kirjelduse eesti või inglise keeles.

(7) Ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa kehtivusajal võib ühe aasta möödumisel elamisloa andmise päevast arvates täita käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud elamisloa omamise tingimuse asemel ühe järgmise tingimuse:
1) äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas või
2) äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga.

(8) Maksu- ja Tolliamet esitab Politsei- ja Piirivalveameti päringu peale andmed tasu kohta, millelt äriühing on sotsiaalmaksu maksnud.”;

17) paragrahvi 194 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtluseks antud tähtajalist elamisluba võib pikendada, kui välismaalase senine tegevus on olnud vastavuses elamisloa andmise ja pikendamise tingimustega ning ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgiga.

(2) Käesoleva seaduse § 192 lõikes 2 sätestatud tingimuse asemel võib välismaalane ettevõtluseks antud elamisloa pikendamise tingimusena täita ühe järgmise tingimuse:
1) äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas või
2) äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga.

(3) Kui äriühingu tegevusega seoses on saanud ettevõtluseks tähtajalise elamisloa mitu välismaalast, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuet iga ettevõtluseks tähtajalise elamisloa saanud välismaalase kohta eraldi.

(4) Maksu- ja Tolliamet esitab Politsei- ja Piirivalveameti päringu peale andmed tasu kohta, millelt äriühing on sotsiaalmaksu maksnud.”;

18) paragrahv 195 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 195. Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise ja elamisloa kehtetuks tunnistamise täiendavad alused

Ettevõtluseks tähtajalise elamisloa andmisest või pikendamisest võib keelduda või elamisloa kehtetuks tunnistada, kui:
1) välismaalane ei tõenda enda või äriühingu senise ja kavandatava äritegevuse, äripartnerite või rahaliste allikate usaldusväärsust;
2) välismaalase selgitused enda või äriühingu senise ja kavandatava äritegevuse kohta ei ole veenvad või on vastuolulised;
3) välismaalane ei tõenda, et tema elamisloa alusel Eestis viibimine aitaks oluliselt kaasa ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgi saavutamisele;
4) välismaalane ei tõenda, kuidas aitab tema või äriühingu tegevus kaasa ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgi saavutamisele;
5) välismaalase või äriühingu senine tegevus ei ole kooskõlas äriplaani kirjelduses kavandatuga;
6) välismaalase või äriühingu senine tegevus ei ole kooskõlas ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa eesmärgiga;
7) välismaalane ei ole täitnud käesolevast või muust seadusest tulenevat välismaalase Eestis ajutise viibimise, elamise või töötamisega seonduvat kohustust.”;

19) paragrahv 197 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 197. Tähtajalise elamisloa ettevõtluseks saanud välismaalase Eestis töötamise erisused

(1) Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks äriühingus osalemise eesmärgil, võib töötada elamisloaga kindlaks määratud äriühingus juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks ilma selle eest tasu saamata.

(2) Välismaalane, kes on saanud tähtajalise elamisloa ettevõtluseks, võib täita juhtimis- või järelevalvefunktsiooni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata eraõiguslikus juriidilises isikus, kui vähemalt üks eraõiguslik juriidiline isik, mille juhtimis- või järelevalvefunktsiooni ta täidab, maksab talle käesoleva seaduse §-s 178 sätestatud tingimustele vastavat tasu.”;

20) seadust täiendatakse §-ga 1971 järgmises sõnastuses:

§ 1971. Ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa kehtivusaeg

(1) Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks antakse kehtivusajaga kuni viis aastat ning seda pikendatakse kuni viie aasta võrra korraga tähtajalise elamisloa ettevõtluseks andmise või pikendamise päevast arvates.

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 132 lõikes 2 sätestatule võib käesoleva seaduse §-s 195 sätestatud juhul anda tähtajalise elamisloa ettevõtluseks ja seda pikendada lühemaks ajaks kui viis aastat.”;

21) seaduse 3. peatüki 4. jaotist täiendatakse alljaotisega 61 järgmises sõnastuses:

61. alljaotis
Tähtajaline elamisluba kaaluka riikliku huvi korral

§ 2001. Kaaluka riikliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise eesmärk

Kaaluka riikliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise eesmärk on luua võimalus asuda elama Eestisse välismaalasele, kellel puudub käesoleva seaduse § 118 punktides 1–5 ja 7 sätestatud elamisloa taotlemise alus, kuid kelle elama asumine Eestisse on riiklikes huvides.

§ 2002. Kaaluka riikliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise täiendavad tingimused

Kaaluka riikliku huvi korral võib tähtajalise elamisloa anda või seda pikendada, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) välismaalasele Eestis tähtajalise elamisloa andmist või pikendamist toetab Vabariigi Valitsus või valitsusasutus, kelle hinnangul on välismaalase Eestis elamisloa alusel elamine riiklikes huvides;
2) välismaalasele elamisloa andmine vastab elamisloa andmise eesmärgile kaaluka riikliku huvi korral.

§ 2003. Kaaluka riikliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa kehtivusaeg

Kaaluka riikliku huvi korral antava tähtajalise elamisloa võib anda kuni kaheks aastaks korraga ja seda võib pikendada kuni kahe aasta võrra korraga.

§ 2004. Eestis töötamise piirang

Välismaalasel, kellele on antud tähtajaline elamisluba kaaluka riikliku huvi korral, on keelatud Eestis töötada ja talle ei anta Eestis töötamiseks tööluba.”;

22) seaduse 3. peatüki 4. jaotise 8. alljaotise pealkirjas, §-des 203–205, § 207 pealkirjas ja lõikes 1, §-des 208–210 ja 217, § 222 lõikes 3, § 225 pealkirjas, § 226 lõikes 1, § 227 lõikes 1, § 237 lõike 2 punktis 2 ja §-s 2792 asendatakse sõnad „kaaluka avaliku huvi korral” sõnadega „kriminaalmenetluses osalemiseks”;

23) paragrahvi 203 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välismaalasele võib tähtajalise elamisloa anda kriminaalmenetluses osalemiseks kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasaaitamise eesmärgil, kui:”;

24) paragrahvi 207 lõikes 2 asendatakse sõnad „kaaluka avaliku huvi olemasolu korral” sõnadega „kriminaalmenetluses osalemiseks”;

25) paragrahvi 216 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „siseminister” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

26) paragrahvi 216 lõiget 1 täiendatakse punktidega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

„19) välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil, kui eraõiguslik juriidiline isik või välismaa äriühingu filiaal on kantud Eestis registrisse vähemalt neli kuud enne elamisloa taotluse esitamist ja tal on olnud vähemalt eelneva nelja kuu jooksul tegevus Eestis ning välismaalane viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt seoses selle eraõigusliku juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali tegevusega;
20) välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtluseks, kui äriühing või välismaa äriühingu filiaal on kantud Eestis äriregistrisse vähemalt neli kuud enne elamisloa taotluse esitamist ja tal on olnud vähemalt eelneva nelja kuu jooksul äritegevus Eestis ning välismaalane viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt seoses selle äriühingu või välismaa äriühingu filiaali tegevusega.”;

27) paragrahvi 224 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) ettevõtluseks tähtajalise elamisloa taotlemisel esitatava äriplaani kirjelduse andmete loetelu.”;

28) seadust täiendatakse §-ga 2531 järgmises sõnastuses:

§ 2531. Eestist eemalviibimise registreerimisest keeldumise õiguslikud alused

Politsei- ja Piirivalveamet võib keelduda välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimisest, kui:
1) välismaalase kavandatav Eestist eemalviibimine ei ole põhjendatud või
2) välismaalase kavandatav Eestist eemalviibimine ei võimalda täita elamisloa andmise eesmärki.”;

29) seadust täiendatakse §-dega 3092–3094 järgmises sõnastuses:

§ 3092. Piisava legaalse sissetuleku alusel tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise erisused

(1) Alates 2012. aasta 1. juulist tähtajalist elamisluba piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral ei anta.

(2) Kui välismaalasele on antud tähtajaline elamisluba piisava legaalse sissetuleku olemasolu alusel enne 2012. aasta 1. juulit, võib seda elamisluba pikendada, kohaldades sellel alusel tähtajalise elamisloa pikendamise tingimusi.

§ 3093. Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa ja ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamise ja kehtetuks tunnistamise erisused

(1) Enne 2012. aasta 1. juulit antud tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil ning tähtajalise elamisloa ettevõtluseks pikendamisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse alates 2012. aasta 1. juulist kehtivaid vastava elamisloa pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning kehtetuks tunnistamise aluseid ja tingimusi.

(2) Enne 2012. aasta 1. juulit antud tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil pikendamisel kohaldatakse elamisloa pikendamise täiendava tingimusena käesoleva seaduse §-s 178 sätestatud tingimustele vastava tasu maksmise nõuet.

(3) Enne 2012. aasta 1. juulit antud tähtajalise elamisloa töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil ei kohaldata kuni elamisloa pikendamiseni või selle 2012. aasta 1. juuli seisuga määratud kehtivusaja lõppemiseni käesoleva seaduse §-s 178 sätestatud tingimustele vastava tasu maksmise nõuet.

§ 3094. Sisserände piirarvu arvestamine 2012. aastal

Kui tähtajalise elamisloa taotlus töötamiseks eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil või piisava legaalse sissetuleku olemasolu alusel on esitatud enne 2012. aasta 1. juulit, kohaldatakse nendele taotlustele käesoleva seaduse § 114 lõike 2 alusel kuni 2012. aasta 1. juulini kehtestatud sisserände piirarvu määra.”

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigilõivu ei võeta välismaalaste seaduse alusel kriminaalmenetluses osalemiseks antava tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse läbivaatamise eest.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 7 ja 21–24 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json