Teksti suurus:

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2014 otsus nr 461

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2014

§ 1.  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmine

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses sätestatakse veterinaarnõuded loomade ja loomsete saadustega kauplemisel Euroopa Liidu liikmesriigiga, veterinaarnõuded loomade ja loomsete saaduste importimisel väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist (edaspidi ühenduseväline riik) ja eksportimisel ühendusevälisesse riiki, veterinaarjärelevalve teostamise ja veterinaarkontrolli tegemise alused ja kord ning vastutus seaduse rikkumise eest.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „riikliku järelevalve”;

4) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli korraldus

(1) Riikliku järelevalve käigus tehtavad veterinaarsed kontrollitoimingud (edaspidi veterinaarjärelevalve) ja tegevus- või muu loa andmise menetluse käigus tehtavad veterinaarsed kontrollitoimingud (edaspidi veterinaarkontroll) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22) artikli 2 punktis 1 ning nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), artikli 2 punktis 1 nimetatud kontrollitoimingud.

(2) Põllumajandusloomade aretuse riikliku järelevalve käigus tehtavad zootehnilised kontrollitoimingud (edaspidi zootehniline järelevalve) ja tegevus- või muu loa andmise menetluse käigus tehtavad zootehnilised kontrollitoimingud (edaspidi zootehniline kontroll) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 punktis 2 nimetatud kontrollitoimingud. Zootehnilist järelevalvet teostatakse ja zootehnilist kontrolli tehakse veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus.

(3) Veterinaarjärelevalvet ja zootehnilist järelevalvet korraldab ja teostab ning veterinaarkontrolli ja zootehnilist kontrolli korraldab ja teeb Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet).

(4) Veterinaarjärelevalve ametnik on veterinaarkorralduse seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud ametnik.

(5) Amet teeb veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli ning zootehnilise järelevalve ja zootehnilise kontrolli alal koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega.

(6) Amet kasutab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli alal koostöö hõlbustamiseks liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavat arvutisüsteemi Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

(7) Käesoleva seaduse kohaselt kaubasaadetise üle teostatava veterinaarjärelevalve ja tehtava veterinaarkontrolliga seotud kulud katab kaubasaadetise eest vastutav isik, makstes veterinaarjärelevalve teostamise eest veterinaarkorralduse seaduse § 351 lõikes 1 nimetatud tasu sama seaduse 71. peatükis ettenähtud korras.

(8) Kui laboratoorsete analüüside tulemuste põhjal ei vasta loomad või loomsed saadused nõuetele, kannab lisauuringutega seotud kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 28 kohaselt kaubasaadetise eest vastutav isik, kellele kuuluv proov ei vasta nõuetele.”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla kuuluvad loomad ja loomsed saadused

(1) Kauplemisel kuuluvad veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides ja lisas B loetletud loomad, paljundusmaterjal (sperma, embrüod ja munarakud), toiduks mittekasutatav loomne saadus, sealhulgas patogeenid, ning veterinaarjärelevalve alla nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides ja lisas B märgitud loomne toit.”;

7) paragrahvi 6 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve teostamise koht

(1) Käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud loomade ja loomsete saadustega kauplemisel teostab Amet veterinaar- ja zootehnilist järelevalvet Eestis asuvas loomade ja loomsete saaduste lähte- või sihtkohas, nagu põllumajandusettevõte, keskus, organisatsioon või muu loomade pidamise koht või ettevõte.”;

8) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ettevõtjal on toiduseadusekohane tegevusluba sellise loomse toidu käitlemiseks;”;

10) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „järelevalvet teostav” sõnadega „kontrolli tegev”;

11) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla kuuluvate loomade ja veterinaarjärelevalve alla kuuluvate loomsete saaduste kohta esitatavad veterinaarnõuded kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades põllumajandusminister loomade ja loomsete saaduste liikide kaupa.”;

12) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) loom on pärit põllumajandusettevõttest, keskusest või organisatsioonist, mille kohta on enne seal tegevuse alustamist esitatud majandustegevusteade või taotletud tegevusluba;”;

13) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Sihtkoha vastuvõtja

(1) Kaubasaadetise sihtkoha vastuvõtja on isik, kes on kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil või muul dokumendil näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas.

(2) Sihtkoha vastuvõtjana tegutsemiseks peab ettevõtjal olema toiduseaduse- või loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba, mille kõrvaltingimuseks on loomade või loomsete saaduste vastuvõtmine teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, või peab isik olema esitanud nende seaduste alusel majandustegevusteate sellel tegevusalal või käitlemisvaldkonnas majandustegevuse alustamise kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isiku suhtes, kes on kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil või muul dokumendil näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõiget 4.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik:
1) peab arvestust saadud kaubasaadetiste üle;
2) teavitab Ametit kaubasaadetiste saamisest käesolevas seaduses sätestatud korras;
3) säilitab sertifikaate ja kaubasaadetisega kaasasolevaid muid dokumente vähemalt kuus kuud kaubasaadetise saamisest arvates.”;

14) paragrahvi 15 lõiked 1–31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomade sihtkoha vastuvõtja teavitab Ametit loomade lähte- ja sihtkohast, kaubasaadetise laadist ja eeldatavast saabumise ajast vähemalt 48 tundi enne kaubasaadetise kavandatavat saabumist. Eelnimetatud teavitamist ei nõuta hobuste puhul, kelle kohta on väljastatud nõuetekohane hobusepass ja kes on registreeritud nõukogu direktiivis 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 55–59) sätestatud nõuete kohaselt.

(2) Toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste ja loomse toidu sihtkoha vastuvõtja teavitab Ametit toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste ja loomse toidu lähte- ja sihtkohast, kaubasaadetise laadist ja eeldatavast saabumise ajast vähemalt 24 tundi enne kaubasaadetise kavandatavat saabumist. Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet oma veebilehel loetelu loomsetest toitudest, mille puhul peab sihtkoha vastuvõtja Ametit kaubasaadetisest teavitama.

(3) Sihtkoha vastuvõtja peab enne loomi sisaldava kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist kontrollima, et käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud nõuded on täidetud, teavitama Ametit kõikidest avastatud puudustest ning nende esinemise korral eraldama sellised loomad kuni veterinaarjärelevalve ametniku otsuse saamiseni.

(31) Sihtkoha vastuvõtja peab enne toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist kontrollima, et käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuded on täidetud, teavitama Ametit kõikidest avastatud puudustest ning nende esinemise korral eraldama sellised toiduks mittekasutatavad loomsed saadused kuni veterinaarjärelevalve ametniku otsuse saamiseni.”;

15) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõna „järelevalve” sõnaga „veterinaarjärelevalve”;

16) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 17 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Loomad paigutatakse Ameti ettekirjutuse alusel karantiini, kui seda näevad ette käesoleva seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuded või kui selleks on veterinaarnõuetega hõlmamata loomaliigi puhul põhjendatud vajadus.

(3) Üldjuhul paigutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loomad karantiini nende sihtkohas, kuid loomatervisealasest olukorrast lähtuvalt võib loomi Ameti ettekirjutuse alusel paigutada karantiini karantiinikeskusesse. Amet esitab nimetatud ettekirjutuse põhjenduse Euroopa Komisjonile.”;

18) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad „registreeritud või tunnustatud” sõnadega „asjakohasest nõuetele vastavast”;

19) paragrahvi 18 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Selliste loomade ja loomsete saaduste importimiseks esitab importija taotluse asjakohaste veterinaarnõuete teadasaamiseks.”;

20) paragrahvi 18 lõikest 10 jäetakse välja sõna „tunnustatud”;

21) paragrahvi 19 lõike 5 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Piiripunktis peavad olema vajalikud ruumid ja vahendid veterinaarkontrolli toiminguteks. Ametil on õigus saada piiripunktis selle seaduslikult valdajalt või omanikult, kui omanik ei ole valdaja, veterinaarkontrolli tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid, võimaluse korral ka sisustatud bürooruumid tasuta kasutamiseks.”;

22) paragrahvi 20 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Piiripunktis teevad vajalikke veterinaarkontrolli toiminguid veterinaarjärelevalve ametnikud.”;

23) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomade ja loomsete saaduste eksportimisel peab nende vedu toimuma tollijärelevalve all kaubasaadetise suhtes ekspordi tolliprotseduuri kohaldamisest arvates kuni Euroopa Liidu territooriumilt väljumise kohani.”;

24) seaduse 3. peatüki ja selle 1. jao pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
VETERINAARJÄRELEVALVE TEOSTAMISE JA VETERINAARKONTROLLI TEGEMISE ALUSED JA KORD LOOMADE JA LOOMSETE SAADUSTEGA KAUPLEMISEL NING NENDE IMPORTIMISEL

1. jagu
Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll kauplemisel
”;

25) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle lähtekohas

(1) Lähtekohaks olevas põllumajandusettevõttes ning teistes kohtades, kus loomi peetakse, nagu loomanäitused, -võistlused, -laadad ja -oksjonid, kogumiskeskused, keskused ja organisatsioonid, kontrollib Amet veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus kauplemiseks ettenähtud loomade nõuetekohasust ja eelkõige nende identifitseeritavust vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatule, sõltumata loomatauditõrje seadusest tulenevast veterinaarjärelevalve kohustusest.

(2) Loomsete saaduste lähtekoha ettevõttes kontrollib Amet veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus kauplemiseks ettenähtud loomsete saaduste nõuetekohasust loomatauditõrje seadusest ja toiduseadusest tulenevast veterinaarjärelevalve kohustusest sõltumata. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud loomsete saaduste ja valikulise impordi alusel Eestisse imporditud loomse toidu puhul teeb Amet kindlaks nende vastavuse sihtkohariigis esitatavatele nõuetele.”;

26) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste üle teostatakse veterinaarjärelevalvet samaväärselt kui Eestis turustamise puhul, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu õigusaktid näevad sihtkohariigi suhtes ette teisiti;”;

27) paragrahvi 25 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides märgitud loomse toidu üle teostatakse veterinaarjärelevalvet samaväärselt kui Eestis turustamise puhul;”;

28) paragrahvi 26 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Veterinaarjärelevalve loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle sihtkohas ja piiripunktis”;

29) paragrahvi 26 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui sihtkohas või veo käigus teostatud veterinaarjärelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et loomad või loomsed saadused on inimese või looma tervisele ohtlikud, kohaldab Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 54 sätestatud meetmeid.”;

31) paragrahv 27 tunnistatakse kehtetuks;

32) seaduse 3. peatüki 2. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jagu
Veterinaarjärelevalve ühendusesisese transiidi korral

§ 28. Veterinaarjärelevalve loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle ühendusesisese transiidi korral

(1) Kaubasaadetisele või veotingimustele esitatud nõuete rikkumise ohu kahtluse korral on Ametil õigus loomade ja loomsete saaduste ühendusesisese transiitveo ajal kontrollida kaubasaadetise ning veo nõuetekohasust.

(2) Ühendusesisese transiidina käsitatakse käesolevas jaos kaubasaadetise toimetamist Eesti kaudu ühest liikmesriigist teise.

(3) Kui transiitveo ajal teostatud veterinaarjärelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et loomad või loomsed saadused on inimese või looma tervisele ohtlikud, kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 54 sätestatud meetmeid.”;

33) paragrahvi 30 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Dokumentide kontroll käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), artikli 2 lõike 2 punktis a ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), artikli 2 lõike 2 punktis b sätestatud dokumentide kontroll.”;

35) paragrahvi 31 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise sihtkoha vastuvõtjani” sõnaga „sihtkohta”;

36) paragrahvi 31 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tolliametnik võib lubada kaubasaadetist importida, kui kaubasaadetis on läbinud veterinaarkontrolli, mille tulemusena on kaubasaadetis tunnistatud nõuetekohaseks ja selle kohta on väljastatud veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument, ning kui kaubasaadetise importija on veterinaarkorralduse seaduses sätestatud korras veterinaarjärelevalve tasu tasunud või taganud, et see tasutakse.”;

37) paragrahvi 32 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Loomsete saaduste importimisel edastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik kaubasaadetise sihtkohas kaubasaadetise üle veterinaarjärelevalvet teostavale pädevale veterinaarjärelevalve asutusele piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli kohta teabe Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu, kui:”;

38) paragrahvi 33 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „järelevalvet teostavale” sõnadega „veterinaarjärelevalvet teostavale”;

39) paragrahvi 35 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 35. Loomset saadust sisaldava kaubasaadetise vedu piiripunktist kaubasaadetise sihtkohta

(1) Käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud juhtudel võetakse loomset saadust sisaldav kaubasaadetis Ameti järelevalve alla piiripunktist sihtkohta veo ajaks. Sellist kaubasaadetist võib vedada lekkekindlas veovahendis või konteineris, mille on plomminud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik. Käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul jääb kaubasaadetis komisjoni määruses (EMÜ) nr 2454/93 nimetatud korra T5 kohaselt tollijärelevalve alla kuni kaubasaadetise sihtkohta jõudmiseni.”;

40) paragrahvi 35 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise sihtkoha ettevõtte esindaja teavitab kaubasaadetise saabumisest viivitamata kaubasaadetise sihtkohas veterinaarkontrolli tegevat veterinaarjärelevalve ametnikku, kes omakorda teavitab 15 päeva jooksul teate saamisest arvates seda veterinaarjärelevalve ametnikku, kes tegi kaubasaadetise importimisel selle üle piiripunktis veterinaarkontrolli.”;

41) paragrahvi 36 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 36. Loomi ja loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise transiit”;

42) paragrahvi 37 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Loomsete saaduste toimetamine vabatsooni, vabalattu ja tollilattu”;

43) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kaubasaadetis ladustatakse üksnes sellises vabatsoonis, vabalaos või tollilaos, milles sellise loomse saaduse ladustamiseks on ettevõtjal käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 või lõikes 2 nimetatud tegevusluba.”;

44) paragrahvi 38 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 39 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustav ettevõte”;

46) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaubasaadetist käitleb üksnes selline ettevõtja, kellel on käesoleva seaduse § 40 lõikes 3 nimetatud tegevusluba;

4) mittenõuetekohase loomse toiduga on kaasas sertifikaat, veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument ja komisjoni otsuse 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.09.2000, lk 14–18), lisas esitatud vormi kohane sertifikaat, mis mitmest kaubasaadetisest koosneva kaubasaadetise kohta võib olla ühine.”;

47) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavasse ettevõttesse mittenõuetekohase loomse toidu saabumisest peab viivitamata teavitama ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavat ametnikku.”;

48) seadust täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

§ 391. Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu sertifikaat

(1) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta annab komisjoni otsuse nr 2000/571/EÜ lisas esitatud vormi kohase sertifikaadi selleks pädev veterinaarjärelevalve ametnik.

(2) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta, mis viiakse piiripunktist otse sadamasse, kust see laaditakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavale laevale, annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadi piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik. Sertifikaadi saamiseks teatatakse sellise loomse toidu impordist käesoleva seaduse § 29 lõikes 2 sätestatud korras, esitades ka sertifikaadi vormi täitmiseks vajalikud andmed.

(3) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta, mis viiakse ettevõttest sadamasse, kust see laaditakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavale laevale, annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadi ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostav ametnik. Sertifikaadi saamiseks esitatakse sertifikaadi vormi täitmiseks vajalikud andmed ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavale ametnikule vähemalt 24 tundi enne sellise loomse toidu sadamasse viimist.”;

49) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Vabatsoonis, vabalaos ja tollilaos mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamine ning väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamine

(1) Vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamiseks.

(2) Vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase loomse toidu ladustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema toiduseadusekohane tegevusluba mittenõuetekohase loomse toidu ladustamiseks vabatsoonis, vabalaos või tollilaos.

(3) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema toiduseadusekohane tegevusluba väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamiseks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isik peab pidama arvestust vabatsooni, vabalattu või tollilattu sissetoodavate ja väljaviidavate kaubasaadetiste üle, näidates ära kaubasaadetise liigi ja koguse ning kaupa ladustava isiku nime ja aadressi ning säilitama neid arvestusdokumente vähemalt kolm aastat arvestuse pidamise aastast arvates.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik peab pidama arvestust sissetoodavate ja väljaviidavate kaubasaadetiste üle, näidates ära kaubasaadetise liigi ja koguse ning kaubasaadetise saaja nime ja aadressi ning säilitama neid arvestusdokumente vähemalt kolm aastat arvestuse pidamise aastast arvates.”;

50) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 42 pealkirjas asendatakse sõna „järelevalve” sõnaga „veterinaarkontroll”;

52) paragrahvi 43 lõike 3 punktis 5 ja lõikes 4 asendatakse sõna „veterinaarjärelevalve” sõnadega „Ameti järelevalve”;

53) paragrahvi 44 lõikes 4 asendatakse sõna „terviseohtliku” sõnadega „looma või inimese tervisele otseselt ohtliku”;

54) seaduse 4. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
VÄRSKE KALA JA ESMATÖÖDELDUD KALANDUSTOODETE IMPORTIMINE

§ 45. Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimine

(1) Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimisel tehtava veterinaarkontrolli suhtes kohaldatakse üksnes käesolevas peatükis sätestatud nõudeid.

(2) Esmatöödeldud kalandustoode käesoleva seaduse tähenduses on kala, mis on kalalaeva pardal puhastatud, sorteeritud, jahutatud või roogitud või muul sellesarnasel viisil töödeldud.

(3) Ameti peadirektor võib määrata värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete üle veterinaarkontrolli tegema veterinaarjärelevalve ametniku, kes ei pea olema veterinaararsti haridusega, kuid kellel on oskused ja teadmised, et hinnata imporditava värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete nõuetekohasust.

(4) Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimisel tehakse veterinaarkontrolli Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.04.2004, lk 206–319), artiklis 15 sätestatud nõuete kohaselt.”;

55) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sertifikaadi koostab Ameti veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalvealasel territooriumil asub ettevõte, põllumajandusettevõte, keskus või organisatsioon, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse.”;

56) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Nõuetekohasust tõendavat sertifikaati ei väljastata, kui Ameti veterinaarjärelevalve ametnik on kindlaks teinud vähemalt ühe järgmistest asjaoludest:
1) loomad või loomsed saadused ei ole asjakohaste veterinaarnõuete kohased;
2) taotlus ei ole esitatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele;
3) taotluses on esitatud valeandmeid.”;

57) paragrahvi 48 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) mis on saadud kontrolliprogrammide raames või loomatauditõrje programmi kaudu.”;

58) paragrahvi 49 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tõendaval ametnikul on vajalikud tingimused avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku kohustuste ja haldusmenetluse seaduse §-st 10 tulenevate nõuete täitmiseks, mis tagavad tema erapooletuse ja otsese ärihuvi puudumise selle ettevõtte, põllumajandusettevõtte, keskuse või organisatsiooni vastu, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse;”;

59) paragrahvi 51 lõikes 3 asendatakse sõna „kontrolli” sõnaga „veterinaarjärelevalve”;

60) paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks;

61) paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 53. Riikliku järelevalve erimeetmed

(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigused on ka Euroopa Komisjoni eksperdil Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud nõuete täitmise kontrollimisel Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel isiku kulul proove. Kui läbivaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.”;
22.10.2014 15:11
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "taastamise" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Riigikogu Kantselei 21.10.2014 taotluse nr 4-14/74-1 alusel

62) paragrahvid 54–59 tunnistatakse kehtetuks;

63) paragrahvi 62 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „tunnustamata” sõnaga „tegevusloata”;

64) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22), muudetud direktiividega 91/67/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 1–18), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/67/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 73–74), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.04.2004, lk 33–44) ning määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), muudetud direktiividega 91/68/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36), 91/174/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/60/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 75–76), 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15);
nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31);
nõukogu direktiiv 96/93/EÜ loomade ja loomsete saaduste sertifitseerimise kohta (EÜT L 13, 16.01.1997, lk 28–30);
nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).”.

§ 2.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Tegevusluba” sõnadega „Veterinaararsti kutsetegevuse luba”;

2) seaduse 2. peatüki 5. jagu täiendatakse §-ga 184 järgmises sõnastuses:

§ 184. Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele mittevastava toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamise veterinaarnõuded

(1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele mittevastavat toiduks mittekasutatavat loomset saadust (edaspidi mittenõuetekohane toiduks mittekasutatav loomne saadus) ladustatakse vabatsoonis, vabalaos või tollilaos loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse nõuete kohaselt.

(2) Mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamiseks kasutatav hoone ja ruum peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) olenevalt ladustatava loomse saaduse liigist ja laadist peab hoone sobima sellise loomse saaduse ladustamiseks;
2) hoones on olenevalt ladustatava loomse saaduse liigist ja laadist eraldi ruum mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamiseks;
3) hoones on eraldi ruum veterinaarjärelevalve ametnikule ning sidevahendite, nagu telefoni ja faksi kasutamise võimalus;
4) hoone asub selle eest vastutava isiku alaliselt kontrollitava sisse- ja väljapääsuga suletud territooriumil, vabatsoonis asuva lao puhul on kogu tsoon suletud ning alalise tollikontrolli all.

(3) Mittenõuetekohast toiduks mittekasutatavat loomset saadust võib ladustada samas ruumis nõuetekohase loomse saadusega üksnes juhul, kui mittenõuetekohast loomset saadust hoitakse eraldi sama ruumi lukustatavas osas.”;

3) paragrahvi 191 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ladustamise ettevõte.”;

4) paragrahvi 192 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „6 ja 7” tekstiosaga „5–7”;

5) paragrahvi 192 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ladustamise ettevõtte kohta esitatakse tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–7 nimetatud andmed mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks kasutatava ruumi kohta.”;

6) paragrahvi 193 teksti täiendatakse pärast sõnu „toodete käitlemise” tekstiosaga „või mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ladustamise”;

7) paragrahvi 196 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik peab esitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse alustamist.”;

8) paragrahvi 196 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik peab teavitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest seitsme päeva jooksul andmete muutumisest arvates.”;

9) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „riikliku järelevalve”;

10) paragrahvi 46 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „tegevusluba omavaid”;

11) paragrahvi 50 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Järelevalvetsoon on piiritletud ala ohustatud tsooni ümber, kus kehtestatakse inimeste, loomade, loomsete saaduste ja transpordi liikumise piirangud.”;

12) paragrahvi 571 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

13) paragrahvi 586 pealkirja ja lõike 1 teksti täiendatakse pärast sõnu „toodete käitlemise” tekstiosaga „või mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ladustamise”.

§ 3.  Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmine

Põllumajandusloomade aretuse seaduse § 27 lõikest 4 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”.

§ 4.  Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

2) paragrahvi 23 lõikes 1 ja § 28 lõikes 3 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „ametlik kontroll” vastavas käändes;

4.09.2014 14:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstiosas „„ametlik kontroll” vastavas käändes“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 4.08.2014 kirja nr 4-14/14-3/25

3) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetekohasuse üle teostab riiklikku järelevalvet Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus või volitatud veterinaararst veterinaarkorralduse seaduse § 5 lõike 1 tähenduses.”;

4) paragrahvi 25 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi § 25 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „riikliku järelevalve”;

6) paragrahvis 422 asendatakse sõna „toidu” sõnaga „sööda”.

§ 5.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) ettevõte, kus tegeletakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele mittevastava loomse toiduga (edaspidi mittenõuetekohane loomne toit) varustamisega;
9) ettevõte, kus tegeletakse mittenõuetekohase loomse toidu ladustamisega vabatsoonis, vabalaos või tollilaos.”;

2) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 8 lõike 1 punktis 8 või 9 nimetatud ettevõtte mittenõuetekohase loomse toidu ladustamiseks kasutatav hoone ja ruum peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) olenevalt ladustatava loomse toidu liigist ja laadist peab hoone sobima sellise loomse toidu ladustamiseks ning vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja nr 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele;
2) hoones on olenevalt ladustatava loomse toidu liigist ja laadist eraldi ruum mittenõuetekohase loomse toidu ladustamiseks;
3) hoones on eraldi ruum veterinaarjärelevalve ametnikule ning sidevahendite, nagu telefoni ja faksi kasutamise võimalus;
4) hoone asub selle eest vastutava isiku alaliselt kontrollitava sisse- ja väljapääsuga suletud territooriumil, vabatsoonis asuva lao puhul on kogu tsoon suletud ning alalise tollikontrolli all.

(4) Mittenõuetekohast loomset toitu võib ladustada samas ruumis nõuetekohase loomse toiduga üksnes juhul, kui mittenõuetekohast loomset toitu hoitakse eraldi sama ruumi lukustatavas osas.”;

3) paragrahvi 41 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesolevas peatükis sätestatut, välja arvatud käesoleva seaduse § 43 lõiget 1, kohaldatakse üksnes loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 8 lõikes 1 nimetamata toidu suhtes.”;

4) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toidu Eestisse toimetamise korral teeb Veterinaar- ja Toiduamet ametlikku kontrolli üksnes imporditava toidu nõuetekohasuse üle.”;

5) paragrahvi 493 lõike 9 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 49 lõike 5” tekstiosaga „§ 513 lõike 3”;

6) paragrahvi 494 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse §-s 51 sätestatud korras” sõnadega „haldusmenetluse seaduses sätestatud korras”.

§ 6.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 31 ja § 71 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „järelevalvetoiming” sõnadega „veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toiming” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli teostaval Veterinaar- ja Toiduameti ametnikul (edaspidi veterinaarjärelevalveametnik) peab olema veterinaararsti kvalifikatsioon, kui seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.”;

4) paragrahvi 71 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet”;

5) paragrahvi 16 lõike 1 punktides 5–7 ja § 351 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalve” sõnadega „veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll” vastavas käändes;

6) paragrahvi 351 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „tegevus- ja muu loa andmise menetluse ning loomade ja loomsete saaduste veterinaarjärelevalve toimingute (edaspidi koos veterinaarjärelevalve toiming) tegemise, asjakohaste avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise” tekstiosaga „veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu (edaspidi koos veterinaarjärelevalve toiming) tegemise”;

7) paragrahvi 353 lõikes 7 asendatakse sõnad „järelevalve toimingu” sõnadega „veterinaarjärelevalve toimingu”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json