Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2014, 109

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 466

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Vabariigi Valitsuse liikmed

(1) Vabariigi Valitsuse liikmed on peaminister ja ministrid.

(2) Ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad määrab peaminister oma korraldusega. Korraldus tehakse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil. Peaministri korraldus kehtib kuni selle muutmiseni või Vabariigi Valitsuse volituste lõppemiseni.

(3) Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi ja kelle ülesanded määrab kindlaks peaminister oma korraldusega, mis tehakse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil. Nende ministrite kulutused kaetakse Riigikantselei eelarves eraldi selleks ettenähtud vahenditest.

(4) Vabariigi Valitsuses ei ole üle 15 liikme.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabariigi Valitsuse nimetab ametisse Vabariigi President kolme päeva jooksul, arvates päevast, kui põhiseaduse § 89 2. lõike alusel Riigikogult valitsuse moodustamiseks volituse saanud peaministrikandidaat või põhiseaduse § 89 6. lõike alusel Riigikogu ülesseatud peaministrikandidaat on esitanud talle valitsuskoosseisu.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigikogult valitsuse moodustamiseks volituse saamise järel esitab peaministrikandidaat ettepanekus Vabariigi Presidendile ministrite ja nende ametinimetuste loetelu, mis on koostatud, lähtudes moodustatava valitsuse poliitilistest prioriteetidest ja efektiivse valitsemise vajadustest, mida peaministrikandidaat on tutvustanud Riigikogule ettekandes tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta. Ministri ametinimetus peab viitama ministri pädevusele ja vastutusvaldkonnale.”;

4) paragrahvi 151 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või ministri volitusel abiminister”;

5) paragrahvi 151 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või abiminister”;

6) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja sõna „, abiministritele”;

7) paragrahvi 18 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Vabariigi Valitsus võib anda korraldusi elektroonilises vormis.”;

9) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peaminister annab korraldusi üksikküsimuste otsustamiseks käesoleva seaduse § 3 2. ja 3. lõikes, § 13 1. lõikes, § 15 1. ja 2. lõikes, § 17 1. lõikes, § 32 2. lõikes, § 79 1. ja 8. lõikes ning § 80 1. lõikes sätestatud alustel, samuti muudel seaduses sätestatud alustel. Peaminister võib anda korraldusi elektroonilises vormis.”;

10) paragrahvi 37 lõikes 5 asendatakse sõnad „§ 3 2. lõikes,” sõnadega „§ 3 2. ja 3. lõikes,”;

11) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi temale käesoleva seaduse § 3 2. lõikes nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.”;

12) paragrahv 491 tunnistatakse kehtetuks;

13) seaduse 4. peatüki 21. jagu tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 923 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja sõna „abiministri,”;

15) seadust täiendatakse §-ga 1073 järgmises sõnastuses:

§ 1073. Ministrite ametinimetuste asendamine

(1) Kehtivates seadustes loetakse sõnad „haridus- ja teadusminister”, „justiitsminister”, „kaitseminister”, „keskkonnaminister”, „kultuuriminister”, „majandus- ja kommunikatsiooniminister”, „põllumajandusminister”, „rahandusminister”, „regionaalminister”, „siseminister”, „sotsiaalminister” ja „välisminister” asendatuks sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ministrite ametinimetused, kui need on seaduses antud loetelus või eraldatud sõnadega „ja” või „või”, asendatakse sõnadega „valdkonna eest vastutavad ministrid” vastavas käändes ja muudetakse vajaduse korral loetelupunktide numeratsiooni.

(3) Käesoleva paragrahvi alusel ministri ametinimetuse asendamine seadustes ei mõjuta nende alusel antud õigusaktide kehtivust.

(4) Riigi Teatajas avaldatud kehtivates seadustes teeb käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud muudatused Riigi Teataja väljaandja kuue kuu jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.”.

§ 2.  Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse § 97 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „abiminister või”.

§ 3.  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmine

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse § 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Korruptsioonivastase seaduse muutmine

Korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna „abiminister,”.

§ 5.  Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmine

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 3 lõige 17 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 20 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „, aseminister ja abiminister” sõnadega „ja aseminister”.

§ 7.  Riigieelarve seaduse muutmine

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Riigivaraseaduse muutmine

Riigivaraseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 lõikest 2 jäetakse välja sõna „abiministri,”;

2) paragrahvi 85 lõike 1 punktist 9 jäetakse välja sõna „abiministrile,”.

§ 9.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json