Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2018, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 282

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 105 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 105 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus;”;

3) paragrahvi 106 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Lühiajaline Eestis töötamine on lubatud kuni 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.”;

4) paragrahvi 106 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Lühiajaline Eestis töötamine hooajatöötajana on lubatud kuni 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul.”;

5) paragrahvi 106 täiendatakse lõigetega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

„(17) Tööandja on kohustatud välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerima, kui välismaalase Eestis töötamine on seotud teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega ning välismaalasel on selle liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja tal on nimetatud liikmesriigis töötamise õigus.

(18) Välismaalase teenuse osutamise eesmärgil lühiajalise Eestis töötamise registreerimisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatut.”;

6) paragrahvi 107 lõiget 12 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) töötamine teenuse osutamise eesmärgil käesoleva seaduse § 106 lõikes 17 nimetatud juhul.”;

7) paragrahvi 1071 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 14 ja 13” tekstiosaga „lõigetes 14, 13 ja 17”;

8) paragrahvi 108 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 14 või 13” tekstiosaga „lõikes 14, 13 või 17”;

9) paragrahvi 109 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse § 108 lõike 1 punktides 2, 3 ja 8 ning lõikes 11 nimetatud Eestis töötamise registreerimisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid ei kohaldata, kui välismaalane töötab Eestis käesoleva seaduse § 106 lõike 17 alusel.”;

10) seaduse 2. peatüki 3. jao 2. jaotist täiendatakse §-ga 1111 järgmises sõnastuses:

§ 1111. Sunniraha Eestis töötamise registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest

(1) Kui tööandja ei ole käesoleva seaduse § 106 lõikes 17 nimetatud juhul välismaalase lühiajalist töötamist registreerinud, võib Politsei- ja Piirivalveamet määrata registreerimiseks uue tähtaja ja teha hoiatuse, et lühiajalise töötamise registreerimata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha.

(2) Kui tööandja ei ole talle haldusaktiga pandud kohustust hoiatuses märgitud tähtpäevaks täitnud, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha. Politsei- ja Piirivalveamet esitab kohustatud isikule sunniraha tasumise nõude korraldusega, määrab selle tasumise tähtpäeva ning teeb hoiatuse, et sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(3) Lühiajalise töötamise registreerimise täitmisele sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, sealjuures ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot.

(4) Politsei- ja Piirivalveamet võib esitada välisriigile sunnirahast teavitamise taotluse, kui tööandja ei ole täitnud sunniraha tasumise nõuet, selle täitmine ei ole Eestis võimalik ning nõude vaidlustamise tähtaeg on möödunud.”;

11) paragrahvi 115 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) välismaalane, kellele antakse käesoleva seaduse § 181 lõike 2 punkti 3 alusel tähtajaline elamisluba töötamiseks tippspetsialistina.”;

12) paragrahvi 179 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks ja kes on enne Eestis elanud töötamiseks antud tähtajalise elamisloa alusel vähemalt viis aastat, peab oskama eesti keelt vähemalt A2-tasemel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eesti keele oskuse nõuet ei kohaldata välismaalase suhtes, kes taotleb:
1) tähtajalist elamisluba töötamiseks teadusliku tegevuse eesmärgil käesoleva seaduse § 182 alusel;
2) Euroopa Liidu sinist kaarti käesoleva seaduse § 1901 alusel;
3) tähtajalist elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks käesoleva seaduse § 19014 alusel või
4) tähtajalist elamisluba töötamiseks õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses.”;

13) paragrahv 187 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 187. Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamise täiendavad tingimused

(1) Töötamiseks antud tähtajalist elamisluba võib pikendada, kui välismaalase senine tegevus on olnud vastavuses elamisloa andmise tingimustega.

(2) Töötamiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamisel peab taotleja olema omandanud eesti keele oskuse vähemalt A2-tasemel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesti keele oskuse nõuet ei kohaldata välismaalase suhtes, kes taotleb:
1) käesoleva seaduse § 182 alusel töötamiseks teadusliku tegevuse eesmärgil antud tähtajalise elamisloa pikendamist;
2) käesoleva seaduse § 1901 alusel antud Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamist;
3) käesoleva seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseseks üleviimiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist või
4) töötamiseks õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses antud tähtajalise elamisloa pikendamist.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 2961 järgmises sõnastuses:

§ 2961. Majandustegevuse keelamine

(1) Politsei- ja Piirivalveametil on õigus keelata füüsilise või juriidilise isiku majandustegevus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 36 sätestatu kohaselt, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi, kui ta on süstemaatiliselt:
1) võimaldanud Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase töötamist;
2) võimaldanud välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumist;
3) maksnud välismaalasele Eestis töötamise eest käesolevas seaduses sätestatud töötasu määrast väiksemat töötasu või jätnud töötasu maksmata.

(2) Käesoleva seaduse alusel kehtestatud majandustegevuse keelu võib kehtetuks tunnistada Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Käesoleva seaduse alusel kehtestatud majandustegevuse keeldu ei tunnistata kehtetuks, kui isikul on kehtiv karistus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 sätestatud tegevuse eest.”;

15) paragrahvi 300 lõikes 2, § 301 lõikes 2 ja § 302 lõikes 2 asendatakse arv „3200” arvuga „32 000”;

16) seadust täiendatakse §-dega 30910 ja 30911 järgmises sõnastuses:

§ 30910. 2018. aasta sisserände piirarvu arvutamise erisus

Kui välismaalasele on antud pärast 2018. aasta 1. jaanuari tähtajaline elamisluba töötamiseks tippspetsialistina ja tema suhtes on kohaldatud sisserände piirarvu, ei arvestata nimetatud isikut 2018. aasta sisserände piirarvu täitumise arvutamisel.

§ 30911. Eesti keele oskuse nõude kohaldamise erisus

Eesti keele oskust vähemalt A2-tasemel ei nõuta välismaalaselt, kellele on enne 2018. aasta 15. juulit antud tähtajaline elamisluba ja kes taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks.”;

17) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.06.2009, lk 17–29).”.

§ 2.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 491 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kelmuse, usalduse kuritarvitamise, altkäemaksu andmise või vahendamise, mõjuvõimuga kauplemise, avaliku usalduse vastase kuriteo, seadusliku aluseta Eestis viibiva välismaalase töötamise võimaldamise või majandusalase kuriteo eest võib kohus lisakaristusena kohaldada ettevõtluskeeldu ühest kuni viie aastani.”.

§ 3.  Riigihangete seaduse muutmine

Riigihangete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 95 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „võimaldamise” sõnadega „või välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise, sealhulgas seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu maksmise”;

2) seadust täiendatakse §-ga 2191 järgmises sõnastuses:

§ 2191. Alustatud hankemenetluste lõpetamine

Hankemenetlused, mida alustati enne 2018. aasta 15. juulit, viiakse lõpuni, lähtudes käesoleva seaduse 2018. aasta 15. juulini kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuetest.”;

3) paragrahvi 238 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse § 122 lõiked 2, 3, 5 ja 6 jõustuvad 2018. aasta 15. juulil.”;

4) paragrahvi 238 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „2, 3, 5, 6 ja”.

§ 4.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigilõivu ei võeta välismaalaste seaduse alusel kriminaalmenetluses osalemiseks antava tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse läbivaatamise eest ning välismaalaste seaduse § 106 lõike 17 alusel esitatud lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse läbivaatamise eest.”.

§ 5.  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad „hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval” sõnadega „enne lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamist”;

2) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Väärtegude menetleja

Käesolevas seaduses sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tööinspektsioon.”;

3) paragrahv 92 tunnistatakse kehtetuks;

4) seadust täiendatakse §-ga 93 järgmises sõnastuses:

§ 93. Andmete esitamata jätmine

(1) Isikut, kes on käesoleva seaduse § 51 lõigetes 1 ja 2 märgitud kohustused jätnud täitmata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 15. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 5–10 ning § 4 jõustuvad 2018. aasta 15. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json