Teksti suurus:

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2018, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 285

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1.  Jahiseaduse muutmine

Jahiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 36 lõikes 8” tekstiosaga „, § 40 lõikes 62”;

2) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel käesoleva seaduse § 36 lõike 6 kohaselt jahitunnistuse saanud isikule antakse veelinnujahiks väikeuluki jahiluba pärast jahindusalase koolituse läbimist.

(62) Käesoleva paragrahvi lõikes 61 nimetatud jahindusalase koolituse läbiviimist korraldab Keskkonnaamet või käesoleva seaduse § 10 lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik.”;

3) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolituse mahu ja läbiviimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 2.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) jahiseaduse § 29 lõikes 3, § 36 lõikes 8, § 40 lõikes 62 ja § 42 lõikes 8 nimetatud halduslepingud;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json