Teksti suurus:

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2021, 6

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 23.11.2017 nr 61
RT I, 01.12.2017, 9
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2021RT I, 29.06.2021, 502.07.2021

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse §-des 2–9 nimetatud tegevusalade kvalifikatsiooninõuded on toodud määruse lisas nimetatud kutsestandardites ja kutse andmise kordades, mis on kinnitatud kutseseaduse § 5 ja § 16 lõike 1 alusel.
[RT I, 29.06.2021, 5 - jõust. 02.07.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2021, 5 - jõust. 02.07.2021]

§ 2.   Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, ehitise auditi tegemine ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine

  Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise, ehitise auditi tegemise ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamise tegevusalad jagunevad järgmiste ehitiste, ehitise osade ja ehitusprojekti osade osas:
  1) arhitektuuri osa;
  2) konstruktsioonide osa;
  3) sisekliima tagamise süsteem;
  4) hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;
  5) ühisveevärk või -kanalisatsioon;
  6) kaugkütte- või kaugjahutussüsteem;
  7) hüdrotehniline ehitis;
  8) sadamarajatis;
  9) tee;
  10) sild;
  11) raudteerajatis.

§ 3.   Omanikujärelevalve tegemine ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine

  Omanikujärelevalve tegemise ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusalad jagunevad järgmiste ehitiste, ehitise osade ja ehitustööde osas:
  1) üldehituslik ehitamine;
  2) sisekliima tagamise süsteem;
  3) hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;
  4) ühisveevärk või -kanalisatsioon;
  5) kaugkütte- või kaugjahutussüsteem;
  6) hüdrotehniline ehitis;
  7) sadamarajatis;
  8) tee;
  9) sild;
  10) raudteerajatis.

§ 4.   Energiamärgise andmine

  Energiamärgise andmise tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) olemasolev hoone;
  2) projekteeritav või oluliselt rekonstrueeritav hoone arvutuslikul tõendamismeetodil;
  3) projekteeritav või oluliselt rekonstrueeritav hoone lihtsustatud tõendamismeetodil.

§ 5.   Energiaauditi tegemine

  Energiaauditi tegemise tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) elamu;
  2) mitteelamu.

§ 6.   Ehitusuuringu tegemine

  Ehitusuuringu tegemise tegevusala jaguneb järgmiselt:
  1) ehitusgeodeetiline töö;
  2) ehitusgeodeetiline uuring;
  3) insenertehniline geodeesiatöö;
  4) ehitusgeoloogiline uuring.

§ 7.   Liiklusohutuse auditi tegemine

  (1) Liiklusohutuse auditi tegemise tegevusala ei jagune täpsemateks tegevusaladeks.

  (2) Liiklusohutuse audiitoril peab olema läbitud ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punkti 5 nõuetele vastav liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava. Liiklusohutuse audiitor peab korduvkoolituskursuse õppekava läbima iga viie aasta tagant.

§ 8.   Avalikult kasutatava tee korrashoid

  (1) Avalikult kasutatava tee korrashoiu tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) tee;
  2) sild.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kvalifikatsiooni tõendamise nõuded ei laiene järgmistele töödele:
  1) lumetõrje- ja lumekoristustöö;
  2) libedusetõrje kergliiklusteel;
  3) tee kinnisasja ja kraavi hooldetöö;
  4) ühissõiduki ootekoja ja teenindusrajatise hooldamine;
  5) tee puhastus- ja korrastustöö;
  6) liiklusmärgi paigaldamine ja hooldamine.

§ 9.   Liikluskorralduse projekti tegemine

  Liikluskorralduse projekti tegemise tegevusala ei jagune täpsemateks tegevusaladeks.

§ 10.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisa Tegevusalade kvalifikatsiooninõuded
[RT I, 29.06.2021, 5 - jõust. 02.07.2021]
30.06.2021 12:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisa lk 3 ridade volitatud hüdrotehnikainseneri 8. tase; diplomeeritud hüdrotehnikainseneri 7. tase, volitatud ehitusinseneri 8. tase, diplomeeritud ehitusinseneri 7. tase ja ehitusinseneri 6. tase järel olevas 4. veeru kuupäevas 28.11.2023 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json