Teksti suurus:

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2011, 25

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1

Vastu võetud 09.10.2002 nr 58
RTL 2002, 118, 1714
jõustumine 21.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 38 lõike 7 ja «Keskkonnaseire seaduse» § 11 lõike 4 alusel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 1.   [Kehtetu - RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 2.   Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri

  (1) Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja on kantud veekogud, kus on lõhe (Salmo salar), meriforelli (Salmo trutta trutta), jõeforelli (Salmo trutta fario), harjuse (Thymallus thymallus), rääbise (Coregonus albula), merisiia (Coregonus lavaretus lavaretus) või peipsi siia (Coregonus coregonus maraenoides) kaitstavad elupaigad.

  (2) Lõheliste elupaikadena kaitstavad veekogud on järgmised:

 

 

Kood «Riigi veekatastris»

1)

Ahja jõgi

104720

2)

Avijõgi

105690

3)

Jägala jõgi

108350

4)

Jänijõgi

108500

5)

Keila jõgi

109610

6)

Kunda jõgi

107290

7)

Kääpa jõgi

105370

8)

Loobu jõgi

107790

9)

Narva jõgi

106220

10)

Navesti jõgi

113160

11)

Oostriku jõgi

103210

12)

Peipsi järv

207560

13)

Pirita jõgi

108920

14)

Piusa jõgi

100020

15)

Preedi jõgi

103150

16)

Pudisoo jõgi

108060

17)

Põltsamaa jõgi

103000

18)

Pärnu jõgi

112350

19)

Pühajõgi

106700

20)

Reiu jõgi

114540

21)

Saarjõgi

113470

22)

Seljajõgi

107460

23)

Tagajõgi

105990

24)

Valgejõgi

107920

25)

Vihterpalu jõgi

110170

26)

Vodja jõgi

112380

27)

Võhandu jõgi

100300

28)

Väike Emajõgi

100820

29)

Vääna jõgi

109450

30)

Õhne jõgi

101370

§ 3.   Karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri

  (1) Karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja on kantud veekogud, kus on tõugja (Aspius aspius), latika (Abramis brama), vimma (Vimba vimba), teivi (Leuciscus leuciscus), turva (Leuciscus cephalus) või säina (Leuciscus idus) kaitstavad elupaigad.

  (2) Karpkalalaste elupaikadena kaitstavad veekogud on järgmised:

 

 

Kood «Riigi veekatastris»

1)

Emajõgi

102360

2)

Halliste jõgi

113600

3)

Kasari jõgi

110700

4)

Mullutu-Suurlaht

208860

5)

Narva jõgi

106220

6)

Pedja jõgi

102370

7)

Peipsi järv

207560

8)

Pärnu jõgi

112350

9)

Võrtsjärv

208380

10)

Väike Emajõgi

100820

§ 4.   Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee kvaliteedinõuded

  (1) Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude vee keemiline ja füüsikaline kvaliteet peab vastama järgmistele nõuetele:

Kvaliteedinäitaja

Kvaliteedinäitaja piirväärtus

 

Lõheliste veekogud

Karpkalalaste veekogud

Veetemperatuur (°C)

Veetemperatuur soojuse väljutamise tagajärjel suublas ei tohi:

– tõusta üle 1,5 °C;

– ületada 21,5 °C;

– ületada kalade paljunemisperioodil 10 °C.

Veetemperatuur soojuse väljutamise  tagajärjel suublas ei tohi:

– tõusta üle 3 °C;

– ületada 28 °C;

– ületada kalade paljunemisperioodil 10 °C, kui veekogus esineb kudemiseks jahedamat vett nõudvaid kalaliike.

Lahustunud hapnik (mg/l O2)

50% mõõtmistulemustest peavad andma tulemuse ≥ 9

50% mõõtmistulemustest peavad andma tulemuse ≥ 7

pH

6–9

6–9

Heljuvaine (mg/l)

≤ 15, üleujutuste korral >15

≤ 15, üleujutuste korral >15

Bioloogiline hapnikutarve

(BHT5) (mg/l O2)

≤ 5

≤ 5

Üldfosfor (mg/l P)

Jõgedes: ≤ 0,08

Järvedes: ≤ 0,06

Jõgedes: ≤ 0,08

Järvedes: ≤ 0,06

Üldlämmastik (mg/l N2)

Jõgedes: ≤ 3

Järvedes: ≤ 0,7

Jõgedes: ≤ 3

Järvedes: ≤ 0,7

Fenool (µg/l C6H5OH)

≤ 5

≤ 5

Naftasaadused (µg/l)

≤ 20

≤ 20

Ammoonium (mg/l NH4)

≤ 0,3

≤ 0,3

Jääkkloor (mg/l HOCl)

1. Vee reaktsioonil pH = 6: HOCl ≤ 0,5

2. Vee reaktsioonil pH >6: HOCl > 0,5

1. Vee reaktsioonil pH = 6: HOCl ≤ 0,5

2. Vee reaktsioonil pH > 6: HOCl > 0,5

Tsink (mg/l Zn)

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,03

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,2

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,3

4. Vee karedusel 500 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,5

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,3

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Zn ≤ 0,7

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Zn ≤ 1,0

4. Vee karedusel 500 mg/l CaCO3: Zn ≤ 2,0

Vask (mg/l Cu)

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,005

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,022

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,04

4. Vee karedusel 300 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,112

1. Vee karedusel 10 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,005

2. Vee karedusel 50 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,022

3. Vee karedusel 100 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,04

4. Vee karedusel 300 mg/l CaCO3: Cu ≤ 0,112

  (2) Veekogudele, mis on kaitstavad nii lõheliste kui karpkalalaste elupaikadena, rakendatakse lõheliste veekogude vee keemilisi ja füüsikalisi kvaliteedinõudeid.

§ 5.   Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude seirenõuded

  (1) Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude keemiliste ja füüsikaliste kvaliteedinäitajate määramissagedused on järgmised:

Kvaliteedinäitaja

Kvaliteedinäitaja määramissagedus

Veetemperatuur (°C)

Kord nädalas

Lahustunud hapnik (mg/l O2)

Kord kuus

pH

Kord kuus

Heljuvaine (mg/l)

Kord kvartalis

Bioloogiline hapnikutarve (BHT5) (mg/l O2)

Kord kvartalis

Üldfosfor (mg/l P)

Kord kvartalis

Üldlämmastik (mg/l N2)

Kord kvartalis

Fenool (µg/l C6H5OH)

Kord kvartalis

Naftasaadused (µg/l)

Kord kuus

Ammoonium (mg/l NH4)

Kord kuus

Jääkkloor (mg/l HOCl)

Kord kuus

Tsink (mg/l Zn)

Kord kuus

Vask (mg/l Cu)

Kord kvartalis

  (2) Fenooli, jääkkloori, tsinki ja vaske määratakse reostuskahtluse korral.

  (3) Temperatuuri mõõdetakse lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavates veekogudes, kuhu toimub soojuse väljutamine.

  (4) Kui lõheliste või karpkalalaste elupaikadena kaitstava veekogu kvaliteedinõuded on täidetud või veekogul moodustatud veekogumite füüsikalis-keemiliste üldtingimuste koondmäärang on vastavalt veeseaduse § 324 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusele vähemalt hea, võib käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud kvaliteedinäitajate seiret teostada iga kuue aasta järel.
[RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

§ 6.   Lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad

  Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude keemilisi ja füüsikalisi kvaliteedinäitajaid hinnatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja § 3 lõikes 2 nimetatud veekogude osas keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 50 «Riikliku keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine» (RTL 2002, 91, 1413) § 5 punktides 1, 3, 4 ja 5 toodud keskkonnaseirejaamades.


1 EÜ Nõukogu mageveekalade elupaikade direktiiv 78/659/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json