Teksti suurus:

Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2014, 1

Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 23.07.2014 nr 48

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 161 lõike 4 alusel.

1. peatükk Andmekogu eesmärk, selle pidamine ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 1.   Andmekogu eesmärk

  (1) Andmekogu eesmärk on abistada ettevõtet ohutu töökeskkonna loomiseks vajalike töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmete töötlemisel.

  (2) Andmekogu andmeid kasutatakse ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel.

  (3) Andmekogu nimetus on ohutu tööelu andmekogu – Tööbik.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

§ 2.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed ja andmekogu arhiiv.

§ 3.   Andmekogu turvaklass

  Andmekogu turvaklass on K1T2S2

§ 4.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed:
  1) andmekogu kasutavate ettevõtete kohta;
  2) andmekogu kasutajate kohta;
  3) töötajate kohta;
  4) töökeskkonnaalaste tegevuste kohta;
  5) tööruumide kohta;
  6) töövahendite kohta;
  7) ametite kohta;
  8) töölaadide kohta;
  9) isikukaitsevahendite kohta;
  10) töökeskkonna riskide kohta;
  11) andmekogus üleslaetud dokumentide kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete täpne loetelu on esitatud määruse lisas.

§ 5.   Andmekogusse andmete esitajad

  (1) Andmekogusse esitab andmeid ettevõte või tema volitatud isik.

  (2) Andmed töökeskkonnaalaste koolituste kohta esitab koolitaja, kellele on koolitusandmete sisestamisõiguse andnud vastutav töötleja.

  (3) Andmekogu vahetab andmeid infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu teabeväravaga eesti.ee ja autoriseerimisandmete andmekoguga.

§ 6.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Sotsiaalministeeriumi vahenditest.

2. peatükk Andmekogu õiguslik tähendus, kaitse ja säilimine 

§ 7.   Andmete muutmine, parandamine ja kustutamine

  Andmekogusse kantud andmeid saab andmete esitaja muuta, parandada ja kustutada digitaalselt.

§ 8.   Arvestuse pidamine

  Vastutav töötleja peab arvestust töökeskkonnaalase koolitusega seotud andmevahetuse ning töökeskkonnaalase koolitusega tegelevate ettevõtete andmete sisestamise, muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta andmekogus.

§ 9.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Andmekogu kande muutmisel, parandamisel või kustutamisel andmekogu kande muudatused säilitatakse.

§ 10.   Andmekogu andmete õigsus ja õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogu andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 11.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

§ 12.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb Andmekaitse Inspektsioon.

3. peatükk Andmekogu likvideerimine 

§ 13.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjakohane akt.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Andmete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json