Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2014, 3

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.07.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 122 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 „Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord”;

2) preambulis asendatakse tekstiosa „§ 12 lõike 3 alusel” tekstiosaga „§ 122 lõike 5 alusel”;

3) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „peadirektor” sõnaga „direktor”;

4) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „seitse”;

5) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Katsetöö korraldatakse ajavahemikus 1. maist 31. oktoobrini.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json