Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine ja Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruse nr 24 „Eesti Mereakadeemia põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2014, 7

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine ja Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruse nr 24 „Eesti Mereakadeemia põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 24.07.2014 nr 120

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punktide 2 ja 7, ülikooliseaduse § 211 lõike 1 ning rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 ja § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 „Kõrgharidusstandard” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruse nr 24 „Eesti Mereakadeemia põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määrus nr 24 „Eesti Mereakadeemia põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2014. a, välja arvatud Eesti Mereakadeemiat puudutavas osas vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 2 osas, mis puudutab Eesti Mereakadeemia poolt rakenduskõrghariduse diplomite andmise õiguse väljajätmist tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupis, tehnikateaduse magistri kraadide andmise õiguse väljajätmist transporditeenuste õppekavagrupis, rakenduskõrghariduse diplomite andmise õiguse üleandmist Tallinna Tehnikaülikoolile transporditeenuste õppekavagrupis ning Eesti Mereakadeemia väljajätmist riigirakenduskõrgkoolide loetelust, ning käesoleva määruse § 2 jõustuvad 1. augustil 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Haridus- ja teadusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

/otsingu_soovitused.json