Teksti suurus:

Kaitseväe kaasamine politsei ülesannete täitmisele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2014, 12

Kaitseväe kaasamine politsei ülesannete täitmisele

Vastu võetud 20.12.2012 nr 116
RT I, 27.12.2012, 1
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2014RT I, 29.07.2014, 601.08.2014

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kaitseväe kaasamine

  Kaitseväe kaasamine käesoleva määruse tähenduses on kaitseväelase ja Kaitseväe valduses oleva vara kasutamine politsei abistamiseks politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktides 1, 4, 5, 6 ja 8 sätestatud ülesannete täitmisel, välja arvatud hädaolukorra seaduse § 31 lõikes 1 ja erakorralise seisukorra seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

§ 2.  Kaitseväe kaasamise taotlemine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet esitab Kaitseväele taotluse Kaitseväe kaasamiseks Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määrusega nr 176 „Ametiabi taotluse vorm” kinnitatud vormil.

  (2) Viivitamatut sekkumist vajavate sündmuste korral võib taotluse esitada ka muul viisil, kuid taotlus vormistatakse kirjalikult lõikes 1 nimetatud vormil esimesel võimalusel.

§ 3.  Kaitseväe kaasamise taotlemisel ja politsei abistamise üle otsustamisel arvessevõetavad asjaolud

  Kaitseväe kaasamise taotlemisel ja politsei abistamise üle otsustamisel võetakse muu hulgas arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) politsei ülesande olulisus ning oht inimesele, varale või keskkonnale;
  2) Kaitseväe kaasamata jätmise või politsei abistamisest keeldumise võimalikud tagajärjed;
  3) Kaitseväe kaasamisest tulenevad tagajärjed, sealhulgas kaasamise kulukus.

§ 4.  Politsei abistamise üle otsustamine

  (1) Politsei abistamise otsustab struktuuriüksuse ülem või temast kõrgem ülem oma alluvuses olevate kaitseväelaste või oma käsutuses olevate vahendite suhtes. Otsus vormistatakse kirjalikult.

  (2) Järgnevalt nimetatud juhtudel otsustab politsei abistamise allnimetatud ülem, tema määratud ülem või temast kõrgem ülem:
  1) abistamine ei võimalda operatiivülesande täitmist – olenevalt kaitseväelaste alluvusest Kaitseväe juhataja, mereväe ülem või õhuväe ülem;
[RT I, 29.07.2014, 6 - jõust. 01.08.2014]
  2) abistamine ei võimalda väljaõppe eesmärkide saavutamist – olenevalt kaitseväelaste alluvusest Kaitseväe juhataja, mereväe ülem või õhuväe ülem;
[RT I, 29.07.2014, 6 - jõust. 01.08.2014]
  3) sõjalise valmisoleku tõstmisel – Kaitseväe juhataja;
  4) erakorralise seisukorra ajal – Kaitseväe juhataja;
  5) pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist või sõjaseisukorra ajal – Kaitseväe juhataja.

  (3) Lõikes 1 või 2 sätestatud ülemast madalam ülem võib politsei abistamise üle otsustada üksnes juhul, kui otsustamine on viivitamata vajalik. Otsuse teinud ülem teavitab tehtud otsusest viivitamata pädevat ülemat lõike 1 või 2 tähenduses.

  (4) Politsei abistamise otsustanud ülem korraldab viivitamata Kaitseministeeriumi teavitamise abistamise kohta antud käsust.
[RT I, 29.07.2014, 6 - jõust. 01.08.2014]

  (5) Kaitseministeeriumil on õigus kõigil juhtudel otsustada politsei abistamise üle või muuta abistamise kohta tehtud otsust.
[RT I, 29.07.2014, 6 - jõust. 01.08.2014]

§ 5.  Kaitseväelase allumine

  (1) Politsei ülesannete täitmisele kaasatud kaitseväelane saab juhiseid sündmuse lahendamise eest vastutavalt politseiametnikult.

  (2) Kui politsei ülesannete täitmisele kaasatakse kaitseväelane koos ülemaga, allub kaitseväelane politsei ülesannete täitmisele kaasatud ülemale, kes omakorda saab juhiseid sündmuse lahendamise eest vastutavalt politseiametnikult.

  (3) Politsei ülesannete täitmisele kaasatud kaitseväelasel on õigus keelduda täitmast sündmuse lahendamise eest vastutava politseiametniku korraldusi, kui:
  1) korralduse täitmine võib seada põhjendamatusse ohtu kaitseväelase või tema alluvate elu või tervise;
  2) korralduse täitmine võib seada põhjendamatusse ohtu Kaitseväe vara;
  3) korralduse andmisel ei ole arvestatud kaitseväelase teadmiste, oskuste, tervisliku seisundi või füüsiliste võimetega.

  (4) Keeldumist sündmuse lahendamise eest vastutava politseiametniku korralduste täitmisest peab põhjendama ja sellest viivitamata teavitama vahetut ülemat.

§ 6.  Hüvitise taotlemine

  (1) Politsei abistamise otsuse teinud ülem esitab kümne tööpäeva jooksul Politsei- ja Piirivalveametile kulude hüvitamise taotluse, arvestades alluvusvahekorda Kaitseväes.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet hüvitab Kaitseväe kaasamisega seotud otsesed mõistlikud kulutused oma eelarvest või taotleb Siseministeeriumi kaudu nende hüvitamist Vabariigi Valitsuse reservist.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json